Ve kterých případech Vás může legitimovat strážník obecní policie a jaká jsou jeho další oprávnění

Ve kterých případech Vás může legitimovat strážník obecní policie a jaká jsou jeho další oprávnění

Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. Úkolem obecní policie je zabezpečování veřejného pořádku v rámci obce a plnění dalších úkolů, přičemž ve stanoveném rozsahu spolupracuje s Policií České republiky, státními orgány a orgány územních samosprávných celků. Obecní policie zřízená obcí, která je městem, statutárním městem, a v hlavním městě Praze se označuje jako městská policie. V dnešním článku se podíváme na to, k čemu všemu je strážník obecní policie (dále jen „strážník“) při výkonu svého povolání oprávněn.


Poradna zdarma, rada první

Zákon o obecní policii stanoví případy, ve kterých je strážník oprávněn vyzvat osobu k prokázání totožnosti

Strážník je oprávněn vyzvat osobu, aby prokázala svoji totožnost, pokud jde:

  • o osobu, vůči které provádí úkon k plnění úkolů obecní policie
  • o osobu podezřelou ze spáchání trestného činu nebo přestupku či jiného správního deliktu
  • o osobu, od níž bude třeba požadovat vysvětlení
  • o osobu, která odpovídá popisu osoby hledané policií nebo osoby pohřešované,
  • na žádost jiné osoby, jestliže tato osoba má na zjištění totožnosti právní zájem
  • o osobu, která žádá o prokázání totožnosti jiné osoby
  • o osobu, která oznamuje podezření ze spáchání trestného činu, přestupku nebo jiného správního deliktu


Poradna zdarma, rada druhá

K objasnění skutečností důležitých pro odhalení přestupku nebo jiného správního deliktu je oprávněn strážník požadovat vysvětlení od osob, které k tomuto objasnění mohou přispět

Strážník je oprávněn požadovat potřebná vysvětlení od osoby, která může přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení přestupku nebo jiného správního deliktu nebo jeho pachatele, jakož i ke zjištění skutečného stavu věci, a tuto osobu vyzvat, aby se ve stanovenou dobu dostavila na určené místo k sepsání zápisu o podání vysvětlení a za tímto účelem předložila potřebné doklady. Předvolaná osoba je povinna této výzvě vyhovět. Nevyhoví-li osoba bez dostatečné omluvy nebo bez závažného důvodu výzvě, může být předvedena. Pokud podává vysvětlení osoba mladší 15 let, musí být zajištěna přítomnost jejího zákonného zástupce. Vysvětlení může odepřít pouze osoba, která by jím sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu nebo druhu anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťovala jako vlastní, způsobila nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za přestupek. Vysvětlení nemůže být požadováno také od osoby, která by jím porušila státem uloženou nebo státem uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by byla této povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má, zproštěna. Strážník je povinen osobu předem poučit o možnosti odepřít vysvětlení ve stanovených případech. Kdo se dostaví na výzvu, má nárok na náhradu nutných výdajů a na náhradu ušlého výdělku, kterou poskytuje obec. Nárok na náhradu však nemá ten, kdo se dostavil jen ve vlastním zájmu nebo pro své protiprávní jednání, anebo ten, kdo má nárok na náhradu podle zvláštních předpisů. Nárok na náhradu je nutné uplatnit do sedmi dnů ode dne, od dostavení se na výzvu; o tom musí být osoba poučena.


Poradna zdarma, rada třetí

Jestliže osoba oprávněné výzvě strážníka nevyhoví, může ji strážník předvést na služebnu Policie ČR

Strážník je oprávněn předvést na služebnu Policie ČR osobu, která odmítla vyhovět výzvě strážníka k prokázání totožnosti či nemůže ani po poskytnutí nezbytné součinnosti strážníka svou totožnost prokázat nebo, u které se při zjišťování její totožnosti prokáže, že je osobou hledanou policií nebo pohřešovanou. Dále je strážník oprávněn předvést na policii osobu, která přes opětovnou výzvu strážníka pokračuje v jednání narušujícím veřejný pořádek nebo ohrožujícím život nebo zdraví jiných osob anebo své vlastní nebo majetek a nelze jí jiným způsobem v takovém jednání zabránit. Rovněž může strážník předvést osobu na žádost příslušného orgánu obce. O předvedení se musí vždy sepsat úřední záznam.


Poradna zdarma, rada čtvrtá

Strážník je oprávněn odejmout věc, o níž má důvodně za to, že v řízení o přestupku může být vysloveno její propadnutí nebo může být zabrána

Strážník je oprávněn po předchozí marné výzvě k vydání věci tuto věc odejmout, jestliže lze mít důvodně za to, že v řízení o přestupku může být vysloveno její propadnutí nebo může být zabrána. Nemůže však odejmout věc, jejíž hodnota je v nápadném nepoměru k povaze přestupku. O odnětí nebo vydání věci sepíše strážník úřední záznam a osobě, jíž byla věc odňata nebo která na výzvu strážníka věc vydala, vystaví potvrzení o odnětí nebo vydání věci. Odňatou nebo vydanou věc předá strážník orgánu, který je příslušný o přestupku rozhodnout. Pravděpodobně nejčastěji se strážníci uchylují k odebrání zbraní, kdy mají oprávnění přesvědčit se, zda osoba, která se předvádí nebo omezuje na osobní svobodě nebo proti které směřuje zákrok z důvodu jejího agresivního chování, nemá u sebe zbraň, a tuto odebrat. Zbraní pak se rozumí cokoli, čím je možno učinit útok proti tělu důraznějším, tedy například nůž, pistole, apod.


Poradna zdarma, rada pátá

Strážník je oprávněn použít svou služební zbraň a jiné donucovací prostředky jen v zákonem stanovených případech

Donucovací prostředky je strážník oprávněn použít v zájmu ochrany bezpečnosti jiné osoby nebo své vlastní, majetku nebo k zabránění výtržnosti, rvačce nebo jinému jednání, jímž je vážně narušován veřejný pořádek. Donucovacími prostředky jsou myšleny zejména hmaty, chvaty, údery a kopy, slzotvorný sprej, obušek, vytlačování vozidlem, nasazení pout, varovný výstřel, úder střelnou zbraní. Před použitím donucovacích prostředků je strážník povinen vyzvat osobu, proti které zakročuje, aby upustila od protiprávního jednání slovy "jménem zákona" s výstrahou, že bude použito donucovacích prostředků. Tuto výzvu nemusí činit, je-li ohrožen jeho život nebo zdraví anebo život nebo zdraví jiné osoby a zákrok nesnese odkladu. Služební zbraň je strážník oprávněn použít pouze v případě nutné obrany či krajní nouze, nebo aby zamezil útěku nebezpečného pachatele, jehož nemůže jiným způsobem zadržet. Použití služební zbraně v případě zamezení útěku nebezpečného pachatele je přípustné pouze tehdy, jestliže použití donucovacích prostředků by bylo zřejmě neúčinné.


Rada poradny na závěr

Úplný výčet pravomocí strážníka obecní policie naleznete v zákoně č. 553/1991 Sb., o obecní policii.


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů, účinných ke dni 18.2.2016:
Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii