Pravomoci policisty České republiky

Pravomoci policisty České republiky

Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor, který slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti. Oproti strážníkům obecní policie, mají příslušníci Policie ČR podstatně větší pravomoci, a proto se v tomto článku zaměříme především na ty, které mají právě pouze policisté České republiky. Pokud si chcete srovnat oprávnění strážníků obecní policie s pravomocemi policistů, doporučujeme Vám si přečíst taktéž náš článek „Ve kterých případech Vás může legitimovat strážník obecní policie a jaká jsou jeho další oprávnění“.


Poradna zdarma, rada první

Policisté mají rozsáhlejší pravomoci v možnosti legitimace osob než strážníci obecné policie

Policista je oprávněn vyzvat k prokázání totožnosti osobu:

 • podezřelou ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu
 • zdržující se v prostoru, o kterém lze důvodně předpokládat, že se v něm zdržují cizinci bez povolení opravňujícího k pobytu na území České republiky
 • bezdůvodně se zdržující v bezprostřední blízkosti policií chráněného prostoru nebo v místě, z něhož lze tento prostor účinně ohrozit
 • od níž je požadováno vysvětlení
 • odpovídající popisu hledané nebo pohřešované osoby
 • vstupující do policií chráněného objektu nebo prostoru anebo do místa, kam je policistou zakázán vstup, nebo z tohoto objektu, prostoru anebo místa vycházející
 • která má na místě veřejně přístupném zbraň a je důvodné podezření, že zbraně může být užito k násilí nebo pohrůžce násilím
 • zdržující se v blízkosti místa, kde došlo ke spáchání trestného činu nebo správního deliktu, k požáru anebo jiné mimořádné události
 • která má být předvedena na žádost příslušného orgánu podle jiného právního předpisu
 • která je oznamovatelem podezření ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu
 • na žádost jiné osoby, která má na zjištění totožnosti právní zájem, jakož i osobu, která o prokázání totožnosti policistu žádá, a zjištěné osobní údaje předat osobě, která o prokázání totožnosti požádala
 • při plnění jiného úkolu, je-li to nezbytné k ochraně bezpečnosti osob a majetku, veřejného pořádku nebo pro předcházení trestné činnosti


Poradna zdarma, rada druhá

Příslušníkovi Policie ČR je mimo jiné dáno oprávnění omezit na osobní svobodě jiného, a to jeho zajištěním

Policista je oprávněn zajistit osobu, která:

 • svým jednáním bezprostředně ohrožuje svůj život, život nebo zdraví jiných osob anebo majetek,
 • v budově útvaru policie úmyslně znečišťuje nebo poškozuje majetek anebo slovně uráží policistu nebo jinou osobu
 • má být předvedena podle jiného právního předpisu
 • utekla z výkonu trestu odnětí svobody, z výkonu ochranného léčení, ústavní výchovy, předběžného opatření nebo ochranné výchovy anebo ze zabezpečovací detence
 • při předvedení kladla odpor nebo se pokusila o útěk
 • byla přistižena při jednání, které má znaky správního deliktu, je-li důvodná obava, že bude v protiprávním jednání pokračovat anebo mařit řádné objasnění věci
 • není trestně odpovědná a byla přistižena při jednání, které má znaky trestného činu, je-li důvodná obava, že bude v protiprávním jednání pokračovat anebo mařit řádné objasnění věci
 • je nezletilá, je-li to nezbytné pro její navrácení do rodičovské nebo jiné obdobné péče jejímu zákonnému zástupci
 • byla dopadena na základě pronásledování prováděném příslušníkem zahraničního bezpečnostního sboru.

Policista po pominutí důvodu zajištění osobu neprodleně propustí nebo je-li pro to právní důvod, předá osobu příslušnému orgánu nebo zařízení pro výkon ochranného opatření. Zajištění může trvat nejdéle 24 hodin od okamžiku omezení osobní svobody. U zajištění osoby pronásledované příslušníkem zahraničního bezpečnostního sboru však zajištění nesmí trvat déle než 6 hodin, pokud příslušný orgán cizího státu nepožádá o omezení osoby na svobodě za účelem vydání nebo předání, přičemž hodiny mezi půlnocí a devátou hodinou ranní se nezapočítávají. Osobu, která fyzicky napadá policistu nebo jinou osobu, ohrožuje vlastní život, poškozuje majetek nebo se pokusí o útěk, je policista oprávněn zajistit připoutáním k vhodnému předmětu, zejména pomocí pout. Připoutání musí být ukončeno v okamžiku, kdy je zřejmé, že osoba jednání, na jehož základě byla připoutána, nebude opakovat, nejpozději však do uplynutí 2 hodin od okamžiku připoutání.


Poradna zdarma, rada třetí

Policisté mají rovněž oprávnění zastavovat vozidla a provádět jejich prohlídku

Policista je oprávněn zastavit dopravní prostředek a provést jeho prohlídku pronásleduje-li pachatele úmyslného trestného činu, nebo pátrá-li po pachateli úmyslného trestného činu nebo po věcech z takového trestného činu pocházejících anebo s takovým trestným činem souvisejících, pátrá-li po osobách hledaných, pohřešovaných nebo protiprávně se zdržujících na území České republiky, zbraních, střelivu, výbušninách, omamných a psychotropních látkách a jedech, nebo věcech pocházejících z trestné činnosti anebo souvisejících s trestnou činností a má-li důvodné podezření, že se v dopravním prostředku takový pachatel nebo tyto věci nacházejí. Dále je policista oprávněn zastavit dopravní prostředek a provést jeho prohlídku, má-li důvodné podezření, že používáním dopravního prostředku, na dopravním prostředku nebo v souvislosti s dopravním prostředkem byl spáchán trestný čin.


Poradna zdarma, rada čtvrtá

Mezi důležité pravomoci policistů patří možnost vykázání

Lze-li na základě zjištěných skutečností, zejména s ohledem na předcházející útoky, důvodně předpokládat, že se osoba dopustí nebezpečného útoku proti životu, zdraví anebo svobodě nebo zvlášť závažného útoku proti lidské důstojnosti, je policista oprávněn vykázat tuto osobu z bytu nebo domu společně obývaného s útokem ohroženou osobou, jakož i z bezprostředního okolí společného obydlí. Policista je oprávněn tuto osobu vykázat i v její nepřítomnosti. Vykázání trvá po dobu 10 dnů ode dne jeho provedení. Tuto dobu nelze zkrátit ani se souhlasem ohrožené osoby. Více o institutu vykázání se můžete dozvědět také v našem článku „Domácí násilí“.


Poradna zdarma, rada pátá

V případě bezprostředního ohrožení životů, zdraví osob nebo škody velkého rozsahu může policie rušit provoz elektronických komunikací

Policie může za účelem odstranění bezprostředního ohrožení životů nebo zdraví osob anebo bezprostředně hrozící škody velkého rozsahu na majetku rušit v nezbytné míře a po nezbytnou dobu provoz elektronických komunikačních zařízení a sítí, poskytování služeb elektronických komunikací, nebo provozování radiokomunikačních služeb. Zavedení rušení musí policie ohlásit na územně příslušné operační a informační středisko Integrovaného záchranného systému a Českému telekomunikačnímu úřadu. V nezbytné míře informuje o provedeném rušení dotčené provozovatele sítí a služeb elektronických komunikací. To však neplatí, pokud by poskytnutí této informace mohlo ohrozit plnění úkolů policie.


A rada poradny na závěr

Úplný výčet pravomocí policisty naleznete v zákoně č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů, účinných ke dni 7.1.2016:
Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky