Silniční kontrola

Silniční kontrola

„Dobrý den pane řidiči, silniční kontrola, předložte Vaše doklady prosím“. Pravděpodobně jedna z nejméně oblíbených vět, se kterou se mohou řidiči vozidel setkat. Přesto jsou silniční kontroly nedílnou součástí provozu na pozemních komunikacích, a to ať se jedná jen o namátkové kontroly vozidel nebo kontroly, jejichž potřeba vyvstane až v důsledku protiprávního jednání řidiče. V těchto pěti radách zdarma, se dozvíte, kdo je oprávněn Vás při řízení zastavit a jak další případná omezení musíte při silničních kontrolách strpět.


Poradna zdarma, rada první

Zákon o silničním provozu stanoví osoby, jež jsou oprávněny zastavovat vozidla

Podle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu je oprávněn zastavovat vozidla:

 • policista ve stejnokroji
 • vojenský policista ve stejnokroji
 • strážník obecní policie ve stejnokroji, a to pouze v případech:
  • jestliže to vyžaduje situace před přechodem pro chodce k zajištění bezpečného přechodu osob
  • jestliže řidič vozidla nebo přepravovaná osoba je podezřelá ze spáchání přestupku týkajícího se bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

Dále má oprávnění zastavovat vozidla:

 • zaměstnanec provozovatele dráhy v blízkosti železničního přejezdu
 • účastník dopravní nehody
 • dopravce hromadné dopravy, vyžadují-li provozní nebo jiné závažné důvody
 • vedoucí organizovaného útvaru školní mládeže, vedoucí organizované skupiny dětí, které dosud nepodléhají povinné školní docházce, a průvodce zdravotně postižených osob při přecházení vozovky,
 • průvodce vedených nebo hnaných zvířat, vyžaduje-li to bezpečnost provozu na pozemních komunikacích
 • zaměstnanec vykonávající práce spojené se správou, údržbou, měřením, opravami a výstavbou pozemní komunikace a k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
 • osoba pověřená obecním úřadem obce s rozšířenou působností k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci v blízkosti školního zařízení
 • celník ve stejnokroji při výkonu činností v rozsahu oprávnění stanovených zvláštními právními předpisy
 • příslušník Generální inspekce bezpečnostních sborů

Bezvýjimečné oprávnění zastavovat vozidla přísluší tedy pouze policistovi ČR a vojenskému policistovi, strážník obecní policie tak nemůže například provádět namátkové silniční kontroly.

 

Poradna zdarma, rada druhá

V případě silniční kontroly musíte oprávněné osobě předložit stanovené doklady

Jestliže jste byli důvodně zastaveni k silniční kontrole, musíte předložit:

 • Řidičský průkaz
 • Osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)
 • Doklad o sjednaném povinném ručení (zelená karta)

Řidiči starší 65 let musí navíc u silniční kontroly předložit doklad o zdravotní způsobilosti řídit vozidlo. (Držitelé řidičského oprávnění, jsou povinni se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky). Při rutinní silniční kontrole však řidiči nejsou povinni předkládat občanský průkaz. Jestliže se chcete dozvědět, ve kterých situacích Vás může legitimovat policista nebo strážník obecní policie, přečtěte si naše články „Pravomoci policisty České republiky“ a „Ve kterých případech Vás může legitimovat strážník obecní policie a jaká jsou jeho další oprávnění“.


Poradna zdarma, rada třetí

Prohlídku vozidla může provést pouze policista ČR, a to pouze ve přesně vymezených případech

Policista je oprávněn zastavit dopravní prostředek a provést jeho prohlídku, pronásleduje-li pachatele úmyslného trestného činu, pátrá-li po pachateli úmyslného trestného činu nebo po věcech z takového trestného činu pocházejících anebo s takovým trestným činem souvisejících, pátrá-li po osobách hledaných, pohřešovaných nebo protiprávně se zdržujících na území České republiky, zbraních, střelivu, výbušninách, omamných a psychotropních látkách a jedech, věcech pocházejících z trestné činnosti anebo souvisejících s trestnou činností, má-li důvodné podezření, že se v dopravním prostředku takový pachatel nebo věci nachází. Dále je policista oprávněn zastavit dopravní prostředek a provést jeho prohlídku, má-li důvodné podezření, že používáním dopravního prostředku, na dopravním prostředku nebo v souvislosti s dopravním prostředkem byl spáchán trestný čin.


Poradna zdarma, rada čtvrtá

Policista ČR je oprávněn zabránit řidiči v odjezdu

Policista může při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích přikázat řidiči motorového vozidla vhodné místo k odstavení vozidla a zabránit mu v jízdě použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla nebo odtažením vozidla, jestliže:

 • je řidič podezřelý, že bezprostředně předtím zavinil dopravní nehodu, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví
 • řidič ujel z místa dopravní nehody, na které měl bezprostředně předtím účast a kterou byl povinen policii oznámit
 • řídil motorové vozidlo pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky
 • řidič odmítl na výzvu policisty podrobit se dechové zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem
 • řidič odmítl na výzvu policisty v případě, že dechová zkouška byla pozitivní, podrobit se lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem, ačkoli toto vyšetření nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví
 • řidič odmítl na výzvu policisty podrobit se lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn jinou návykovou látkou, ačkoli toto vyšetření nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví
 • řidič řídil motorové vozidlo, aniž by byl držitelem řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu vozidel
 • řidič řídil motorové vozidlo, přestože mu byl soudem uložen trest nebo správním orgánem uložena sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel
 • je řidič podezřelý ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a je důvodné podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení a nesložil kauci jako záruku, že se dostaví ke správnímu orgánu k projednání přestupku
 • je důvodné podezření, že vozidlo bylo odcizeno
 • vozidlo je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích
 • vozidlo svými rozměry, rozměry jízdní soupravy nebo nákladu, nebo největší povolenou hmotností, nebo největší povolenou hmotností jízdní soupravy, nebo největší povolenou hmotností na nápravu vozidla, zjištěnými při kontrolním vážení překračuje hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem,
 • je důvodné podezření, že vozidlo bylo užito v rozporu se zákazem účasti na sportovních a podobných akcích, nejde-li o akce pořádané v souladu s rozhodnutím příslušného správního úřadu


Poradna zdarma, rada pátá

Některé z důvodů, pro které je policista oprávněn zabránit v odjezdu vozidla, mohou být i důvodem pro zadržení řidičského průkazu řidiče

Policista je oprávněn zadržet řidičský průkaz, jestliže řidič:

 • ujel z místa dopravní nehody, na které měl bezprostředně předtím účast a kterou byl povinen oznámit policii
 • řídil motorové vozidlo pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky
 • odmítl na výzvu policisty podrobit se dechové zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem,
 • odmítl na výzvu policisty v případě, že dechová zkouška byla pozitivní, podrobit se lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem, ačkoli toto vyšetření nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví
 • odmítl na výzvu policisty podrobit se lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn jinou návykovou látkou, ačkoli toto vyšetření nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví
 • řídil motorové vozidlo, aniž by byl držitelem řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu vozidel
 • řídil motorové vozidlo, přestože mu byl soudem uložen trest nebo správním orgánem uložena sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel

Policista, který zadržel řidičský průkaz, poučí držitele řidičského průkazu o důsledku zadržení řidičského průkazu a vydá držiteli řidičského průkazu písemné potvrzení o zadržení řidičského průkazu. Bez zbytečného odkladu po zadržení řidičského průkazu pak policista oznámí zadržení řidičského průkazu registru řidičů a u zahraničních řidičů příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Po dobu zadržení řidičského průkazu nesmí držitel řidičského oprávnění řídit motorové vozidlo.


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů, účinných ke dni 19.5.2016:
Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu
Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky