Činnost a oprávnění zdravotnické záchranné služby

Činnost a oprávnění zdravotnické záchranné služby

Zdravotnická záchranná služba slouží k poskytování nezbytné a neodkladné přednemocniční péče, a to zejména v případech náhlého ohrožení zdraví a života. Pro celé území České republiky platí jednotné bezplatné telefonní číslo pro zavolání zdravotní záchranné služby, a to 155. Volající by operátorovi této linky měl sdělit přesné místo události, kde je třeba poskytnout zdravotní pomoc, stav postiženého a případně i důležité informace, vázající se k jeho osobě, jako je například věk, zda užívá nějaké léky, apod. Operátor pak všechny tyto informace vyhodnotí a rozhodne o vyslání nejvhodnější výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby. V případě, že je postižený ve vážném ohrožení života, může operátor dokonce volajícího instruovat, jak má postiženému pomoci do příjezdu záchranné služby. Cílem tohoto článku bude zaměřit se na organizaci a pravidla související s činností zdravotnické záchranné služby.


Poradna zdarma, rada první

Činnost zdravotnické záchranné služby je přesně vymezena zákonem

Zdravotnická záchranná služba zahrnuje tyto činnosti:

 • nepřetržitý kvalifikovaný bezodkladný příjem volání na národní číslo tísňového volání 155 a výzev předaných operačním střediskem jiné základní složky integrovaného záchranného systému (tísňové volání) operátorem zdravotnického operačního střediska nebo pomocného operačního střediska
 • vyhodnocování stupně naléhavosti tísňového volání, rozhodování o nejvhodnějším okamžitém řešení tísňové výzvy podle zdravotního stavu pacienta, rozhodování o vyslání výjezdové skupiny, rozhodování o přesměrování výjezdové skupiny a operační řízení výjezdových skupin
 • řízení a organizaci přednemocniční neodkladné péče na místě události a spolupráci s velitelem zásahu složek integrovaného záchranného systému, spolupráci s cílovým poskytovatelem akutní lůžkové péče
 • poskytování instrukcí k zajištění první pomoci prostřednictvím sítě elektronických komunikací v případě, že je nezbytné poskytnout první pomoc do příjezdu výjezdové skupiny na místo události
 • vyšetření pacienta a poskytnutí zdravotní péče, včetně případných neodkladných výkonů k záchraně života, provedené na místě události, které směřují k obnovení nebo stabilizaci základních životních funkcí pacienta
 • soustavnou zdravotní péči a nepřetržité sledování ukazatelů základních životních funkcí pacienta během jeho přepravy k poskytovateli akutní lůžkové péče, a to až do okamžiku osobního předání pacienta zdravotnickému pracovníkovi poskytovatele akutní lůžkové péče
 • přepravu pacienta letadlem mezi poskytovateli akutní lůžkové péče za podmínek soustavného poskytování neodkladné péče během přepravy, hrozí-li nebezpečí z prodlení a nelze-li přepravu zajistit jinak
 • přepravu tkání a orgánů k transplantaci letadlem, hrozí-li nebezpečí z prodlení a nelze-li přepravu zajistit jinak
 • třídění osob postižených na zdraví podle odborných hledisek urgentní medicíny při hromadném postižení osob v důsledku mimořádných událostí nebo krizových situací


Poradna zdarma, rada druhá

Výjezdovou skupinu zdravotnické záchranné služby lze členit na několik typů

Výjezdovou skupinu tvoří zdravotničtí pracovníci a má nejméně 2 členy, z nichž určí poskytovatel zdravotnické záchranné služby jejího vedoucího. Podle složení a povahy činnosti se výjezdové skupiny člení na:

 • výjezdové skupiny rychlé lékařské pomoci, jejichž členem je lékař
 • výjezdové skupiny rychlé zdravotnické pomoci, jejichž členy jsou zdravotničtí pracovníci nelékařského zdravotnického povolání

Podle typu dopravních prostředků, které využívají ke své činnosti, se výjezdové skupiny člení na pozemní, letecké a vodní. Výjezdové skupiny mohou vykonávat činnost také v rámci setkávacího systému, kdy operátor zdravotnického operačního střediska nebo pomocného operačního střediska vysílá na místo události jednu nebo více výjezdových skupin rychlé lékařské pomoci a jednu nebo více výjezdových skupin rychlé zdravotnické pomoci, kde se setkají. Výjezdové skupiny vykonávají činnost na místě události podle situace samostatně nebo společně.


Poradna zdarma, rada třetí

Dojezdová doba zdravotnické záchranné služby je stanovena na 20 minut

Dostupnost zdravotnické záchranné služby je dána zejména plánem pokrytí území kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby. Plán pokrytí území kraje výjezdovými základnami stanoví počet a rozmístění výjezdových základen v závislosti na demografických, topografických a rizikových parametrech území jednotlivých obcí a městských částí hlavního města Prahy tak, aby místo události na území jednotlivých obcí a městských částí bylo dosažitelné z nejbližší výjezdové základny v dojezdové době do 20 minut. Dojezdová doba se počítá od okamžiku převzetí pokynu k výjezdu výjezdovou skupinou od operátora zdravotnického operačního střediska nebo pomocného operačního střediska a musí být dodržena s výjimkou případů nenadálých nepříznivých dopravních nebo povětrnostních podmínek nebo jiných případů hodných zvláštního zřetele. Při stanovení počtu a rozmístění výjezdových základen se zohledňuje také případné poskytování zdravotnické záchranné služby na území kraje poskytovatelem zdravotnické záchranné služby zřízeným jiným krajem.


Poradna zdarma, rada čtvrtá

Členové výjezdové skupiny jsou povinni plnit pokyny operátora operačního střediska

Členové výjezdové skupiny jsou povinni splnit pokyn operátora zdravotnického operačního střediska nebo pomocného operačního střediska k výjezdu, a to do 2 minut od obdržení pokynu. Členové výjezdové skupiny však musí poskytnout přednemocniční neodkladnou péči i bez tísňové výzvy. V tomto případě je vedoucí výjezdové skupiny povinen bezodkladně nahlásit čas zahájení poskytování přednemocniční neodkladné péče a místo události zdravotnickému operačnímu středisku nebo pomocnému operačnímu středisku. Vedoucí výjezdové skupiny je oprávněn rozhodnout o neposkytnutí přednemocniční neodkladné péče v místě události v případě, že by při poskytování přednemocniční neodkladné péče byly bezprostředně ohroženy životy nebo zdraví členů výjezdové skupiny, nebo by přednemocniční neodkladná péče měla být poskytnuta za podmínek, pro jejichž zvládnutí nebyli členové výjezdové skupiny vycvičeni, vyškoleni nebo vybaveni vhodnými technickými či osobními ochrannými prostředky a poskytnutí přednemocniční neodkladné péče toto vyžaduje.


Poradna zdarma, rada pátá

Členové výjezdových skupin mají specifická oprávnění

Členové výjezdových skupin jsou oprávněni vstupovat za účelem poskytnutí přednemocniční neodkladné péče do cizích objektů, obydlí a na cizí pozemky, pokud se tam podle dostupných informací nachází osoba, které má být přednemocniční neodkladná péče poskytnuta. Vyžaduje-li to účinná ochrana lidského života a zdraví jsou členové výjezdových skupin oprávněni požadovat od fyzických osob, které se zdržují na místě události nebo v jeho blízkosti, osobní nebo věcnou pomoc nezbytně a bezprostředně nutnou k poskytnutí zdravotnické záchranné služby, a to v nezbytné míře a pokud tím tyto nebo jiné osoby nebudou vystaveny ohrožení života nebo zdraví. Ke stejným účelům mohou členové výjezdových skupin požadovat od fyzických a právnických osob informace nezbytné k poskytnutí zdravotnické záchranné služby. Pokud při poskytování osobní nebo věcné pomoci vznikne osobám, které pomoc poskytly, prokazatelná škoda, odpovídá za škodu poskytovatel zdravotnické záchranné služby, ledaže by ke škodě došlo i jinak nebo pokud byla škoda způsobena zaviněným jednáním poškozeného.


Rada poradny na závěr

V případě, že je nutné, aby namísto události přijelo více záchranných složek, například záchranná služba včetně hasičského záchranného sboru, můžete volat telefonní linku 112, což je univerzální bezplatné telefonní číslo tísňového volání pro všechny státy Evropské unie. 112 tak můžete vytočit i při mimořádné události v zahraničí, a to jak z pevné linky, tak z mobilního telefonu, a to i bez simkarty. Operátoři jsou schopni komunikovat několika v světových jazycích a do několika minut dovedou přesně lokalizovat Vaši polohu. V České republice Vám operátoři tísňové linky odpoví v průměru do 20 vteřin, v ostatních státech EU bývá často interval přijmutí hovoru i kratší.


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů, účinných ke dni 10.12.2015:
Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě