Oprávnění příslušníků Celní správy

Oprávnění příslušníků Celní správy

Před vstupem České republiky do Schengenského prostoru mezi hlavní činnosti celníků náležely zejména kontroly osob překračujících naše státní hranice. Dnes je jejich úkolem především dohled nad bezpečností přepravovaného zboží a výběr cel. Celníci však mají mimo jiné mnoho významných práv a oprávnění srovnatelných v některých případech s pravomocemi příslušníků Policie ČR či strážníků obecní policie. V tomto článku uvedeme nejpodstatnější z nich.


Poradna zdarma, rada první

Celník musí při výkonu služby prokázat svou příslušnost k Celní správě

Celník je povinen při výkonu služby prokázat příslušnost k celní správě. Celník, který nosí při výkonu služby služební stejnokroj, prokazuje příslušnost k celní správě služebním stejnokrojem, který je opatřen identifikačním znakem celní správy. V případě, že celník nenosí při výkonu služby služební stejnokroj, prokazuje příslušnost k celní správě služebním průkazem a ústním prohlášením „celní správa“. Pouze ústním prohlášením „celní správa“ prokazuje celník příslušnost k celní správě ve výjimečných případech, kdy okolnosti služebního zákroku neumožňují tuto příslušnost prokázat služebním stejnokrojem nebo služebním průkazem. V takových případech se celník prokáže služebním průkazem bezprostředně poté, kdy to okolnosti služebního zákroku dovolí. Povinnost prokázat příslušnost k celní správě však nemá celník, který tuto příslušnost oprávněně zastírá.

 

Poradna zdarma, rada druhá

Celník může v případě odhalení protiprávního jednání v oboru působnosti orgánů celní správy požadovat vysvětlení od osob, které mohou přispět k objasnění důležitých skutečností

Celník je oprávněn požadovat potřebná vysvětlení od osoby a případně ji vyzvat, aby se ve stanovenou dobu dostavila na určené místo, v případech, kdy tato osoba může přispět k objasnění skutečností důležitých pro:

 • odhalení trestného činu nebo správního deliktu souvisejícího s porušením právních předpisů v oboru působnosti orgánů celní správy, nebo
 • odhalení trestného činu nebo správního deliktu souvisejícího s porušením právních předpisů v oboru působnosti orgánů celní správy, a jejich pachatele, k němuž došlo mimo území České republiky na území Evropské unie nebo státu, s nímž má Česká republika uzavřenu mezinárodní smlouvu o spolupráci a vzájemné pomoci v celní oblasti

O podaném vysvětlení sepíše celník úřední záznam. Vysvětlení může odepřít osoba, která by jím sobě nebo osobě blízké způsobila nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za správní delikt. Vysvětlení nesmí být požadováno od osoby, která by jím porušila státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by byla této povinnosti zproštěna příslušným orgánem nebo osobou, v jejímž zájmu tuto povinnost má. Celník je povinen osobu předem poučit o možnosti odepřít vysvětlení.

Kdo se dostaví na výzvu celníka pro podání vysvětlení, má nárok na náhradu nutných výdajů a na náhradu ušlého výdělku. Náhradu poskytuje Generální ředitelství cel. Nárok na náhradu však nemá ten, kdo se dostavil jen ve vlastním zájmu nebo pro své protiprávní jednání. Nárok na náhradu zaniká, jestliže jej osoba neuplatní do 8 dnů ode dne, kdy se na výzvu dostavila. O tom musí být osoba předem poučena. Nevyhoví-li osoba bez dostatečné omluvy nebo bez závažných důvodů výzvě celníka, může být předvedena celníkem na nejbližší orgán celní správy k sepsání úředního záznamu o podání vysvětlení. Úřední záznam o podání vysvětlení musí být s osobou sepsán bez zbytečného odkladu po jejím předvedení, po jeho sepsání celník osobu propustí.

 

Poradna zdarma, rada třetí

V zákonem stanovených případech může celník požadovat prokázání totožnosti

Celník je oprávněn požadovat v zákonem vymezených případech prokázání totožnosti osob. Prokázáním totožnosti se rozumí zejména prokázání jména, data narození a v případě potřeby také adresy místa trvalého pobytu, adresy místa pobytu nebo adresy bydliště v zahraničí, rodného čísla a státní příslušnosti. Rozsah a způsob zjišťování osobních údajů musí být přiměřené účelu zjišťování totožnosti.

Celník je oprávněn požadovat prokázání totožnosti osoby, pokud:

 • je podezřelá ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu v souvislosti s porušením právních předpisů v oboru působnosti orgánů celní správy
 • odpovídá popisu hledané nebo pohřešované osoby
 • je od ní požadováno vysvětlení
 • je předváděna podle ustanovení zákona o Celní správě nebo jiného právního předpisu,
 • je u ní prováděn celní dohled nebo celní kontrola podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
 • vstupuje do prostor, místností a zařízení užívaných orgány celní správy, ministerstvem, orgány finanční správy nebo Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, v nichž orgány celní správy zabezpečují dodržování veřejného pořádku
 • je oznamovatelem
 • se jedná o výkon činností v oblasti placení peněžitých plnění a činností obecného správce daně
 • je u ní prováděna kontrola orgány celní správy podle právních předpisů patřících do oboru jejich působnosti

Celník bez zbytečného odkladu předá policii osobu, u které při zjišťování její totožnosti vznikne důvodné podezření, že jde o osobu hledanou. Celník bez zbytečného odkladu uvědomí policii, pokud se při zjišťování totožnosti zjistí, že se jedná o osobu pohřešovanou. Odmítne-li osoba uvedená prokázat svou totožnost nebo nemůže-li ji prokázat ani po předchozím poskytnutí potřebné součinnosti k prokázání své totožnosti, je celník oprávněn tuto osobu předvést na orgán celní správy k provedení služebních úkonů za účelem zjištění její totožnosti a objasnění věci. Po zjištění totožnosti osoby celník předvedenou osobu propustí, nebrání-li tomu zákonné důvody.

Nezjistí-li celník totožnost osoby předvedené podle odstavce 4 do 6 hodin od předvedení, ani na základě sdělených informací ani v evidencích vedených podle jiného právního předpisu, nebo je-li podezření, že předvedená osoba uvádí nepravdivé údaje ke své osobě, předá ji nejbližšímu orgánu policie.

 

Poradna zdarma, rada čtvrtá

Celníkovi přísluší i oprávnění omezení svobody jiných osob

Celník je oprávněn zajistit osobu, která:

 • svým jednáním bezprostředně ohrožuje svůj život anebo život nebo zdraví jiných osob
 • má být předvedena podle jiného právního předpisu
 • v místnostech nebo prostorech určených k užívání orgány celní správy, ministerstvem, orgány finanční správy nebo Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, v nichž orgány celní správy zabezpečují dodržování veřejného pořádku, se chová násilně nebo slovně uráží celníka nebo jinou osobu, anebo úmyslně znečišťuje či poškozuje zařízení nebo majetek státu
 • je podezřelá ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu, je-li důvodná obava, že bude v protiprávním jednání pokračovat nebo bude mařit řádné objasnění věci
 • odpovídá popisu hledané osoby

Pominou-li důvody zajištění, je celník povinen osobu ihned propustit. Zajištění může trvat nejdéle 24 hodin od okamžiku omezení osobní svobody. Po zajištění je celník povinen na žádost zajištěné osoby bez odkladu vyrozumět o této skutečnosti osobu blízkou, popřípadě jinou jí určenou osobu. Jedná-li se o osobu mladší 18 let, je celník povinen bez odkladu vyrozumět zákonného zástupce této osoby a příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí. Zajistí-li celník osobu hledanou nebo osobu podezřelou ze spáchání trestného činu, jehož prověřování není v působnosti orgánů celní správy, předá tuto osobu neprodleně příslušnému útvaru policie. O zajištění osoby sepíše celník úřední záznam.

Osobě, která fyzicky napadá jinou osobu nebo celníka nebo poškozuje cizí majetek nebo se pokusí o útěk, může být omezena možnost volného pohybu připoutáním k vhodnému předmětu. Omezení volného pohybu může trvat pouze po dobu, než osoba od násilného chování upustí nebo než bude předána orgánům policie, nejdéle však 2 hodiny. O důvodech omezení volného pohybu sepíše celník úřední záznam.

 

Poradna zdarma, rada pátá

Celník má další řadu oprávnění, které může během výkonu služby uplatnit

Mezi další oprávnění celníka patří například odebrání zbraně v odůvodněných případech, oprávnění použít donucovací prostředky a zbraň, oprávnění zakázat vstup na určená místa, vyžaduje-li to splnění konkrétního úkolu, oprávnění zastavovat osoby a dopravní prostředky či provádět kontrolu osob, zavazadel, dopravních prostředků, jejich nákladů, přepravních a průvodních dokumentů a poštovních a jiných zásilek, oprávnění k pořizování zvukových, obrazových nebo jiných záznamů osob a věcí nacházející se na místech veřejně přístupných či oprávnění pořizovat záznamy o průběhu úkonu nebo oprávnění k plnění úkolů na území jiného státu, atd.


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů, účinných ke dni 15. 6. 2016:
Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky