Podání stížnosti proti postupu poskytování zdravotních služeb

Podání stížnosti proti postupu poskytování zdravotních služeb

 Veškerá vybraná práva pacientů při poskytování zdravotních služeb a hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení jsme již zmiňovali v našem článku Práva pacienta. Kam se ale můžete obrátit pro případ podání stížnosti proti postupu poskytování zdravotních služeb? Pokud Vám podle Vašeho názoru byla neprávem odepřena úhrada zdravotní péče z veřejného zdravotního pojištění, domníváte se, že jste bezdůvodně nebyli přijati zdravotnickým zařízením či lékařem do péče či máte problém sehnat poskytovatele zdravotních služeb, můžete se v této souvislosti obrátit na celou řadu subjektů. Všechny jsou oprávněny a povinny řešit jejich konkrétní podněty či stížnosti. Otázka však je, jak v konkrétním případě postupovat a koho vlastně kdy oslovit.

 Proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami můžete podat stížnost. Podání stížnosti by pochopitelně mělo být primárně rozhodnutím pacienta (respektive jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka). K tomuto úkonu může zmocnit i jinou osobu. Osoba blízká si může stěžovat v případě, že tak sám pacient nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav, nebo pokud zemřel.

Stížnost se podává vždy písemně, doporučeně, aby jste měli důkaz, kdy k podání Vaši stížnosti došlo, od které se následně odvíjí 30denní lhůta k vyřízení a adresujte ji poskytovali zdravotních služeb (nemocnici, lékaři), s jehož službou nebo s jehož pracovníky jste nebyli spokojeni, a proti kterému směřuje. Podání stížnosti nesmí být osobě, která ji podala, nebo pacientovi, jehož se stížnost týká, na újmu.

Poskytovatel je povinen:

  1. navrhnout stěžovateli ústní projednání stížnosti, pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné,
  2. vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení; tuto lhůtu může odůvodněně prodloužit o dalších 30 dnů; jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je nepříslušný, je povinen ji do 5 dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupit věcně příslušnému subjektu; o prodloužení lhůty a postoupení stížnosti je povinen informovat stěžovatele,
  3. vést evidenci o podání stížností a o způsobu jejich vyřízení,
  4. umožnit stěžovateli nahlížet do konkrétního stížnostního spisu a pořizovat z něj kopie,
  5. jde-li o šetření stížnosti příslušným správním orgánem, poskytnout mu na jeho vyžádání včasnou a nutnou součinnost; to platí i pro poskytovatele, který poskytl související zdravotní služby.

Pokud osoba, která podala poskytovateli stížnost (dále jen „stěžovatel“), s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který tomuto poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Tím je zpravidla krajský úřad, v jehož obvodu je zdravotnické zařízení provozované poskytovatelem. Ve své stížnosti nezapomeňte uvést důvody svého nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem. Můžete se také obrátit na Českou lékařskou komoru, která má poměrně širokou působnost - od etických provinění až po hodnocení správného postupu pří poskytování zdravotní péče.

Šetření je prováděno na základě příslušné zdravotnické dokumentace. Do ní může krajský úřad nahlížet pouze s Vaším souhlasem. Pokud jej neudělíte, je krajský úřad oprávněn šetření Vaší stížnosti ukončit. Odborné posouzení případu, je-li potřeba, provádí nezávislý odborník (lhůta pro vyřízení stížnosti je 90 dnů) či nezávislá odborná komise (lhůta pro vyřízení stížnosti je 120 dnů). Počínaje teprve běžet dnem ustanovení odborníka, či komise.

To však musí proběhnout bez zbytečného odkladu. Pokud nebude třeba k posouzení případu využít odborníka či komisi, platí 30denní lhůta. V odůvodněných případech mohou být lhůty prodlouženy. Krajský úřad je však povinen Vás o této skutečnosti vyrozumět.

Když se vám nedaří zjednat nápravu některým z výše uvedených postupů nebo v případě zvláště závažného případu (například při podezření na zaviněné poškození zdraví) nebo chcete-li dosáhnout odškodnění (popřípadě omluvy) a poskytovatel zdravotních služeb na Váš návrh dobrovolně nepřistoupí, nezbude Vám než podat žalobu. Vzhledem k tomu, že byste v případě neúspěchu pravděpodobně museli uhradit náklady soudního řízení, je žádoucí, abyste se před podáním žaloby poradili s advokátem specializovaným na medicínské právo.