Cyklisté pozor! Na přejezdu pro cyklisty nemáte absolutní přednost

Cyklisté pozor! Na přejezdu pro cyklisty nemáte absolutní přednost

Cyklostezka přerušená přechodem pro chodce, kde musejí cyklisté sesedat – to byl až donedávna obrázek běžný v každém větším i menším městě či obci. Velkou úlevu milovníkům jízdních kol přináší nové dopravní značení sdruženého přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty. V praxi to znamená, že v místech, kde se cyklostezka nebo stezka pro chodce kříží s vozovkou, už nebudou muset cyklisté slézat z kola. Zároveň platí, že chodci i cyklisté se nesmějí navzájem ohrozit.

 Ve Sbírce zákonů vyšla 5. února 2016 novela č. 48/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, tzv. zákon o silničním provozu, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Novela č. 48/2016 Sb. nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, tedy 20. února 2016.

Podívejme se nyní na několik nejdůležitějších novinek:

Úprava přednosti na přejezdech pro cyklisty

Co se týče přejezdů pro cyklisty, tak se nejedná o úpravu dávání přednosti v pravém slova smyslu, jde spíš o to ochránit cyklisty, kteří už se po přejezdu pohybují. Do dnes platilo, že cyklista nesměl na přejezd vjet, pokud by jakkoli donutil ke změně jízdy přijíždějící vozidlo, auta tedy před cyklisty měla absolutní přednost. Přejezd může být buď neřízený, nebo vybavený světelnou signalizací.

V8c

Sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty

Značka označuje přechod pro chodce sdružený s plochou určenou pro přejezd cyklistů přes pozemní komunikaci v místě křížení stezky pro chodce a cyklisty s jinou pozemní koumunikaci

 

Do pruhů pro cyklisty mohou vjíždět i auta

Pro cyklisty je nově nutné odlišovat jízdní pruh pro cyklisty (víceúčelový) a vyhrazený jízdní pruh. Jízdní pruhy jsou místa na vozovce, která jsou označena přerušovanou čarou od zbytku vozovky. Kromě kol na nich nesmí jezdit nikdo jiný. Řidičům slouží jako upozornění, že se po komunikaci pohybují také cyklisté. Pokud není jízdní pruh pro vozidlo dostatečně široký, může vjet i do toho pro cyklisty. Platí ale, že nesmí cyklistu ohrozit a musí mu dát přednost také ve chvíli, kdy odbočuje vlevo.

§ 14 Je-li vyznačen jízdní pruh vodorovnými dopravními značkami jako jízdní pruh pro cyklisty, použijí se pro cyklisty a řidiče jiných vozidel odstavce 1 až 3 obdobně. Na jízdní pruh pro cyklisty smí řidič jiného vozidla vjet v podélném směru rovněž tehdy, není-li přilehlý jízdní pruh pro toto vozidlo dostatečně široký. Při vjíždění na jízdní pruh pro cyklisty nesmí řidič ohrozit cyklistu jedoucího v tomto pruhu

§ 27 Řidič nesmí zastavit a státi ve vyhrazeném jízdním pruhu a jízdním pruhu pro cyklisty.

Cyklistické zóny

Cyklistická zóna je oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou „Zóna pro cyklisty“ a konec je označen dopravní značkou „Konec zóny pro cyklisty“. Jiným vozidlům než jízdním kolům je vjezd do cyklistické zóny povolen jen tehdy, jsou-li vyznačena ve spodní části dopravní značky.V cyklistické zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 km.h-1 . Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči cyklistům, které nesmí ohrozit. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.

     

Návrh značení cyklistických zón

Vjíždět na chodníky se v některých případech může

Povolen vjezd cyklistů na chodník již je na několika místech realizovaný (dodatková tabulka pod značkou “stezka pro chodce”), nyní je přesně zakotven i v zákoně. Pokud bude pod značkou 'Stezka pro chodce' doplněna dodatková tabulka, která bude vjezd kol umožňovat, pro cyklisty na chodníku budou platit obdobná pravidla, jako v pěší zóně, tedy absolutní přednost chodců. Při jízdě po chodníku cyklista nesmí ohrozit chodce a v případě nutnosti musí zastavit.

C7a

Stezka pro chodce

Značka přikazuje chodcům užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky. Ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích je její užívání zakázáno, pokud není stanoveno jinak.

Chodcem se rozumí i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích anebo pomoci ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vedoucí jízdní kolo, psa apod.

Stezku pro chodce smí užít i osoba pohybující se na osobním přepravníku.

 

Cyklisté v levém jízdním pruhu

Nově se také upravuje, jak se mají cyklisté chovat na silnicích v obcích, kde je více pruhů vedle sebe. Jezdec na kole má povinnost jezdit při pravém okraji vozovky a levý jízdní pruh smí použít jen tehdy, je-li to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování.

Předjíždění v koloně je omezeno

Pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozidla za sebou při pravém okraji vozovky, může cyklista jedoucí stejným směrem tato vozidla předjíždět nebo objíždět z pravé strany po pravém okraji vozovky nebo krajnici, pokud je vpravo od vozidel dostatek místa; přitom je povinen dbát zvýšené opatrnosti. (V zákoně přibylo:) To neplatí, odbočuje-li vozidlo vpravo a dává-li znamení o změně směru jízdy.