Právní rady

Právo zaměstnance na odborný rozvoj a zvyšování kvalifikace

Právo zaměstnance na odborný rozvoj a zvyšování kvalifikace

Platí, že zaměstnance, který vstupuje do zaměstnání bez kvalifikace, je zaměstnavatel povinen zaškolit nebo zaučit, přičemž zaškolení nebo zaučení  ... 

Více zde
Pachateli trestného činu lze uložit i ochranné opatření

Pachateli trestného činu lze uložit i ochranné opatření

V případě, že někdo spáchá trestný čin, vystavuje se riziku trestního stíhání, které má obvykle za následek uložení adekvátního trestu. Vedle  ... 

Více zde
Mladistvé pachatele trestá soud mírněji

Mladistvé pachatele trestá soud mírněji

V případě trestných činů spáchaných mladistvými (pachatelé, kteří dovršili věku 15 let, ale nepřekročili 18. rok svého věku) se v trestní ... 

Více zde
Co přinesla novela exekučního řádu

Co přinesla novela exekučního řádu

Jednou z nejvýznamnějších a nejobsáhlejších legislativních změn je novela exekučního řádu účinná od 1.1.2013. Novelizace exekučního řádu zavádí spo ... 

Více zde
Ve kterých případech mají oběti trestné činnosti nárok na peněžitou pomoc státu

Ve kterých případech mají oběti trestné činnosti nárok na peněžitou pomoc státu

Oběti trestné činnosti se mnohdy pro následky trestného činu ocitnou v tíživé finanční situaci, kterou může způsobit například ztráta zaměstnání v  ... 

Více zde
Práva poškozeného v trestním řízení

Práva poškozeného v trestním řízení

Poškozeným v trestním řízení, je ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma, nebo ten, na je ... 

Více zde
Odpovědnost za odložené věci a jiné případy zvláštní odpovědnosti za škodu

Odpovědnost za odložené věci a jiné případy zvláštní odpovědnosti za škodu

Základními předpoklady vzniku odpovědnosti za škody je zpravidla existence škody, protiprávní jednání, příčinná souvislost mezi vzniklou škodou a p ... 

Více zde
Zákonná pravidla k spotřebitelským úvěrům chrání dlužníky

Zákonná pravidla k spotřebitelským úvěrům chrání dlužníky

Zákon o spotřebitelském úvěru vymezuje pojem spotřebitelského úvěru především negativně, tedy stanoví, jaké půjčky nebo jiné obdobné finanční služb ... 

Více zde
Obstarání záležitosti lze sjednat příkazní smlouvou

Obstarání záležitosti lze sjednat příkazní smlouvou

Dle občanského zákoníku platí, že příkazní smlouvou se příkazník zavazuje obstarat záležitost příkazce, přičemž obstarává-li někdo určité záležitos ... 

Více zde
Trestný čin může spáchat i právnická osoba

Trestný čin může spáchat i právnická osoba

Od 1. ledna 2012 začal platit zákon, který do českého právního řádu nově zavedl institut trestněprávní odpovědnosti právnických osob. Přijetí zákon ... 

Více zde
Neplatné a zdánlivé manželství

Neplatné a zdánlivé manželství

Uzavření manželství je právní jednání jako každé jiné, a proto i manželství může být stiženo vadou, jež má za následek jeho neplatnost. Tyto vady m ... 

Více zde
Tíživou finanční situaci mohou překlenout dávky pomoci v hmotné nouzi

Tíživou finanční situaci mohou překlenout dávky pomoci v hmotné nouzi

Na základě zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi má každý nárok na základní sociální poradenství vedoucí k řešení hmotné nouze nebo  ... 

Více zde
Kdo je oprávněn provozovat živnost

Kdo je oprávněn provozovat živnost

Živností se rozumí soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanov ... 

Více zde
Jak předcházet exekuci

Jak předcházet exekuci

Možnost postižení majetku exekucí je bezesporu obavou spousty osob. Mnohdy lze však nařízení exekuce včas zabránit, pokud není dlužník pasivní a sv ... 

Více zde
Jak prodat obchodní závod

Jak prodat obchodní závod

Prodat lze nejen věci movité a nemovité, ale rovněž je možné převést na jiného i celý podnik neboli závod. Zákon definuje obchodní závod jako organ ... 

Více zde
Přechod nájmu bytu

Přechod nájmu bytu

Přechod nájmu bytu je právní institut, na jehož základě získá za zákonem předvídaných okolností právo k nájmu bytu osoba, jíž toto právo nesvědčilo ... 

Více zde
Vznik a právní postavení společenství vlastníků

Vznik a právní postavení společenství vlastníků

Společenství vlastníků je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku. Při naplňování svého účelu je způsobilé nabývat prá ... 

Více zde
Podmínky pro řetězení pracovního poměru na dobu určitou

Podmínky pro řetězení pracovního poměru na dobu určitou

Přesto, že je v rámci právní jistoty zaměstnance žádoucí, aby jeho pracovní poměr byl sjednán na dobu neurčitou, velmi často přistupují zaměst ... 

Více zde
Věcná břemena

Věcná břemena

Věcná břemena se řadí mezi věcná práva k věci cizí a občanský zákoník je dělí na tzv. služebnosti a reálná břemena. Podstatou služebnosti je omezen ... 

Více zde
Výplata odstupného zaměstnanci odloží výplatu dávky podpory v nezaměstnanosti

Výplata odstupného zaměstnanci odloží výplatu dávky podpory v nezaměstnanosti

Ztráta zaměstnání sebou nese kromě dalších negativních dopadů především ztrátu pravidelného příjmu, kterým zaměstnanec pokrýval své každodenní živo ... 

Více zde