Právní rady
Všechny články  |  Dědictví  |  Dopravní nehody a přestupky  |  Exekuce  |  Lidská práva  |  Nájmy  |  Nemovitosti  |  Oběti trestných činů  |  Ostatní  |  Pracovní poměr  |  Reklamace  |  Rozhodčí doložka a řízení  |  Rozvod  |  Trestné činy a řízení  |  Závazkové právo, smlouvy  |  Zdravotnické právo  | 
Pracovní poměr

Výplata odstupného zaměstnanci odloží výplatu dávky podpory v nezaměstnanosti

Výplata odstupného zaměstnanci odloží výplatu dávky podpory v nezaměstnanosti

Ztráta zaměstnání sebou nese kromě dalších negativních dopadů především ztrátu pravidelného příjmu, kterým zaměstnanec pokrýval své každodenní životní náklady. Pro tyto případy jsou pak určeny dávky státu na podporu v nezaměstnanosti, které mají čerstvě nezaměstnaným pomoci překlenout období, než si naleznou nové zaměstnání. Nárok na podporu v nezaměstnanosti však nemají všichni zaměstnanci, proto se v dnešních pěti radách zdarma budeme věnovat tomu, jaké podmínky je nutné pro tuto dávku splnit.


Poradna zdarma, rada první

Základem pro přiznání podpory v nezaměstnanosti je především registrace na úřadu práce do evidence uchazečů o zaměstnání

Dle zákona o zaměstnanosti má nárok na podporu v nezaměstnanosti uchazeč o zaměstnání, který:

  • získal v rozhodném období zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu v délce alespoň 12 měsíců; překrývají-li se doby důchodového pojištění, započítávají se jen jednou
  • požádal krajskou pobočku Úřadu práce, u které je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti a
  • ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem starobního důchodu


Poradna zdarma, rada druhá

Pokud byl se zaměstnancem ukončen pracovní poměr pro hrubé porušení pracovněprávních povinností, nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá

Platí, že nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá uchazeč o zaměstnání:

  • se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem; to platí i v případě skončení jiného pracovního vztahu z obdobného důvodu
  • se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení léčebného režimu v době pracovní neschopnosti práce zvlášť hrubým způsobem,
  • kterému vznikl nárok na výsluhový příspěvek a tento příspěvek je vyšší než podpora v nezaměstnanosti, která by uchazeči o zaměstnání náležela, pokud by neměl nárok na výsluhový příspěvek
  • který ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, vykonává některou z činností uvedenou v zákoně o zaměstnanosti (např. osoby samostatně výdělečné činné, soudci, poslanci, apod.)


Poradna zdarma, rada třetí

Podpora v nezaměstnanosti se přiznává pouze na omezenou dobu, a to v závislosti na věku uchazeče o zaměstnání

Podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči o zaměstnání při splnění stanovených podmínek po podpůrčí dobu. Podpůrčí doba činí u uchazeče o zaměstnání:

  • do 50 let věku 5 měsíců,
  • nad 50 do 55 let věku 8 měsíců,
  • nad 55 let věku 11 měsíců.

Rozhodující pro délku podpůrčí doby je věk uchazeče o zaměstnání dosažený ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Uchazeči o zaměstnání se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje po dobu poskytování starobního důchodu, poskytování dávek nemocenského pojištění a vazby.


Poradna zdarma, rada čtvrtá

V případě, že zaměstnanec ukončí zaměstnání sám bez vážného důvodu, náleží mu nižší podpora v nezaměstnanosti

Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo základu pojistného. V případě, že uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, činí procentní sazba podpory v nezaměstnanosti 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo základu pojistného. Ukončil-li uchazeč o zaměstnání sám nebo dohodou ve stejný den více zaměstnání, z nichž alespoň jedno bylo ukončeno z vážných důvodů, náleží mu podpora v nezaměstnanosti ve výši procentní sazby podpory v nezaměstnanosti. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti.


Poradna zdarma, rada pátá

Jestliže měl zaměstnanec nárok na odstupné, a toto mu zaměstnavatel nevyplatil, úřad práce mu poskytne kompenzaci

Uchazeči o zaměstnání, kterému bylo z posledního zaměstnání vyplaceno odstupné, odbytné nebo odchodné, se podpora v nezaměstnanosti poskytne až po uplynutí doby, která se určí podle počtu násobků průměrného výdělku nebo měsíčního služebního příjmu, ze kterých byla odvozena minimální výše odstupného, odbytného nebo odchodného. Uchazeči o zaměstnání, kterému vznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti, ale odstupné, odbytné nebo odchodné mu nebylo vyplaceno po skončení pracovního nebo služebního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy nebo platu anebo v den skončení pracovního nebo služebního poměru, poskytne krajská pobočka Úřadu práce kompenzaci. Podpora v nezaměstnanosti se poskytne uchazeči o zaměstnání až po uplynutí doby, za kterou byla poskytnuta této kompenzace.


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů účinných ke dni 21. 1. 2015
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanostiVyhledat právní radu


Vepište slova, která vystihují Vaši životní situaci. Tlačítko Hledat vyhledá slova v bezplatných radách naší poradny.

Související články

Zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání i pracovní posudek

Okamžitě zrušit pracovní poměr lze pouze v případech stanovených zákonem

Zaměstnanec má zákonný nárok na přestávky v práci a nepřetržitý odpočinek

Povinné zdravotní prohlídky zaměstnanců

K limitaci odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnancem

Šikana na pracovišti (mobbing, bossing a další) můžou vést až k sebevraždě

Nejčastější prohřešky zaměstnanců a jejich možné důsledky

Kdy může zaměstnavatel kontrolovat zaměstnance

 

Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.
Podle potřeby si zvolíte rozsah odborné odpovědi volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami.

Právní poradna online


Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší situaci postupovat z pohledu práva. Předplaťte si svého právníka na telefonu.

Telefonická právní poradna


Vzory smluv ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní vzory smluv prověřené praxí advokátní kanceláře, s návodem užití a související legislativou.
Všechny naše vzory smluv a dokumentů jsou přizpůsobeny novému občanskému zákoníku.

Vzory ke stažení


Hotové odpovědi ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní odpovědi na nejčastější právní situace ve formě předem připravených odpovědí.

Odpovědi ke stažení


Právní linka

V případě jakýchkoli nejasností zavolejte na telefon Právní linky 596 113 100, kde se Vám bude věnovat naše operátorka.