Jak předcházet exekuci

Jak předcházet exekuci

Možnost postižení majetku exekucí je bezesporu obavou spousty osob. Mnohdy lze však nařízení exekuce včas zabránit, pokud není dlužník pasivní a svou situaci se snaží řešit. Níže si proto rozebereme v krátkosti základní pravidla, která Vám pomůžou se vyhnout případné hrozbě zabavení majetku.


První rada právní poradny

Plňte své finanční a jiné závazky řádně a včas a pečlivě si hlídejte jejich splatnost

Účinná ochrana před exekutorem a exekucí začíná již tím, že si každý řádně a včas plní své splatné závazky vůči svým věřitelům. Pokud se do problému se zaplacením splatné pohledávky přesto dostanete, neřešte tuto situaci vyhýbáním se komunikace s věřitelem anebo nepřebíráním doručovaných zásilek. Tímto postupem exekuci určitě nezabráníte. Platí staré latinské přísloví: "práva svědčí bdělým".


Druhá rada právní poradny

O všech svých platbách si veďte přesné záznamy a schovávejte si doklady o zaplacení

O všech svých závazcích si veďte podrobnou evidenci obsahující uzavřené smluvy a jejich změny, korespondenci s druhou smluví stranou a zejména provedené platby. Tuto evidenci si pečlivě uschovejte i poté, kdy svůj závazek splníte, a to alespoň po dobu minimálně 5 let po zaplacení závazku. Účinně před soudem se můžete hájit pouze tehdy, pokud máte k dispozici důkazy, které potvrdí vaše tvrzení a vyvrátí tvrzení věřitele, který se domáhá zaplacení závazku, který jste již řádně splatili.


Třetí rada právní poradny

Vždy uvádějte své aktuální trvalé bydliště pro doručování pošty a při změně bydliště tuto skutečnost oznamte svým věřitelům, soudům a státním orgánům

Pokud s někým uzavíráte smlouvu či jiný závazkový vztah, je důležité ve smlouvě uvést vždy vaši aktuální adresu trvalého bydliště, kde Vám druhá strana může doručovat poštu. Pokud se v průběhu existence závazkového vztahu přestěhujete jinam, druhé straně to vždy sdělte doporučeným dopisem s dodejkou,aby jste měli důkaz o tom, že jste změnu adresy druhé straně písemně oznámili.

Je totiž zásadní chybou pokud se přestěhujete do nového bydliště, řádně si nepřehlásit nové trvalé bydliště nebo si nezařídit přeposílání doručované pošty na novou adresu Vašeho skutečného pobytu. Mohou Vám být totiž doručovány například předvolání k soudnímu jednání, nebo rozhodnutí soudu či exekutora a u mnohých stačí doručení tzv. fikcí, tj., že se zásilka považuje za doručenou, i když se o jejím doručení fakticky nedovíte.


Čtvrtá rada právní poradny 

Jestliže své závazky řádně a včas neplníte a nesplácíte, nevyhýbejte se věřiteli, ale naopak se s ním snažte být v kontaktu a dohodnout nový reálný splátkový kalendář

Každý se může dostat do situace, kdy není momentálně schopen splácet své splatné závazky. Důležité je ale tuto skutečnost ihned řešit se svými věřiteli a předejít tak soudním a exekučním řízením, které dlužníkovi přinesou pouze další nemalé závazky spočívající v nákladech soudních a exekučních řízení (soudní poplatky, náklady a odměny právních zástupců věřitelů, náklady a odměny exekutorů).


Pátá rada právní poradny 

Choďte k soudům a svěřte svou obranu u soudu advokátům

Pokud se již stane, že Váš věřitel vůči Vám podá žalobu k soudu, je nezbytné, abyste se soudem komunikovali. Soud Vám totiž doručí žalobu věřitele a vyzve Vás, abyste se k ní vyjádřili, k čemuž Vám stanoví lhůtu. Pokud výzvu soudu řádně a včas nesplníte, může soud rozhodnout i tzv. rozsudkem pro uznání, a to i bez nařízeného jednání, a zavázat vás k plnění žalobního nároku uplatněného žalobcem - věřitelem, a to i pokud je neoprávněný, včetně nákladů řízení.

Další zásadní chybou je, že se k soudu nedostavíte, i když Vám bylo předvolání k soudu skutečně doručeno. Soudce se tak o Vašich námitkách proti žalobě žalobce nedoví a může mít zato, že s tvrzeními žalobce v žalobě uvedenými souhlasíte, a proto spor rozhodne ve Váš neprospěch.

V případě, že Vám bude doručen jakékoliv přípis či výzva od soudu, doporučujeme Vám ihned navštívit advokáta, který již ví jakým způsobem na podání soudu reagovat a dále před soudem účinně hájit vaše práva.

Choďte tedy k soudům, braňte svá práva a předejděte tím exekuci a návštěvě exekutora u vás doma.