Pravidla exekuce movitých věcí

Pravidla exekuce movitých věcí

V případě, že dlužník neplní řádně a včas své závazky, mnohdy nezbývá věřiteli nic jiného, než se svým nárokem obrátit na soud a posléze na exekutora. Nejčastěji postihuje exekutor účet a mzdu či plat povinného, neboť to je nejrychlejší cesta, jak uspokojit pohledávku věřitele, mnohdy však musí exekutoři přistoupit i k prodeji movitých věcí dlužníka, byť je to jistě méně efektivnější způsob, než například nařízení exekuce prodejem dlužníkových nemovitostí. Jaká pravidla se vážou k provádění exekuce prodejem movitých věcí, si nastíníme v tomto článku.


Bezplatná poradna, rada první

O nařízení exekuce movitých věcí se povinný dozví až při jejím provádění

Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí doručí se povinnému až při provádění výkonu. V nařízení výkonu rozhodnutí zakáže soud povinnému, aby nakládal s věcmi pojatými do soupisu. Není-li při provádění výkonu povinný přítomen, doručí se mu usnesení spolu s vyrozuměním o tom, že byl proveden soupis a které věci byly sepsány. Vyrozumění o tom, že byl proveden soupis a které věci byly sepsány, se doručí také oprávněnému a manželu povinného. Vyžaduje-li to účel výkonu rozhodnutí, je ten, kdo provádí výkon, oprávněn učinit osobní prohlídku povinného a prohlídku bytu (sídla, místa podnikání) a jiných místností povinného, jakož i jeho skříní nebo jiných schránek v nich umístěných, kde má povinný svůj majetek - za tímto účelem je oprávněn zjednat si do bytu nebo do jiné místnosti povinného přístup, popřípadě uzavřené skříně nebo jiné schránky otevřít. Povinný musí umožnit tomu, kdo provádí výkon rozhodnutí, přístup na všechna místa, kde má své movité věci umístěny.


Bezplatná poradna, rada druhá

Oprávněný může sám označit věci ve vlastnictví povinného, na které má být nařízena exekuce

Výkon rozhodnutí může být nařízen podle návrhu oprávněného s výslovným určením věcí, které mají být prodány, nebo bez tohoto určení. Je-li oprávněnému známo, že má povinný některou movitou věc, vkladní knížku, vkladní list anebo jinou listinu, jejíž předložení je třeba k uplatnění práva, umístěnou mimo svůj byt (sídlo, místo podnikání), anebo že povinný je vlastníkem zaknihovaného nebo imobilizovaného cenného papíru, uvede oprávněný takovou skutečnost již v návrhu na výkon rozhodnutí. Jde-li o hmotnou movitou věc, vkladní knížku, vkladní list anebo jinou listinu, jejíž předložení je třeba k uplatnění práva, uvede oprávněný, podle možností, kde se nachází. Nepodaří-li se v bytě (sídle, místu podnikání) povinného ani na jiném soudu známém místě sepsat žádnou věc, oznámí to soud oprávněnému a vyzve jej, aby soudu označil místo, kde jsou věci povinného, které by mohly být prodány. Jestliže oprávněný soudu ve stanovené lhůtě takové místo nesdělí nebo jestliže ani na jím označeném místě nebyly žádné věci sepsány, soud výkon rozhodnutí zastaví.


Bezplatná poradna, rada třetí

Ne všechny věci ve vlastnictví povinného je možné mu zabavit

Z věcí, které jsou ve vlastnictví povinného, se nemůže týkat výkon rozhodnutí těch, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly. Takto jsou z výkonu rozhodnutí vyloučeny zejména:

  • běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti
  • snubní prsten a jiné předměty podobné povahy
  • zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě
  • hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce
  • zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako jeho společník

Je-li povinný podnikatelem, nemůže se výkon rozhodnutí týkat těch věcí z jeho vlastnictví, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti; to ovšem neplatí, vázne-li na těchto věcech zástavní právo a jde-li o vymožení pohledávky oprávněného, která je tímto zástavním právem zajištěna. Dále výkonem rozhodnutí nemohou být postiženy věci, jejichž prodej je podle zvláštních předpisů zakázán, nebo které podle zvláštních předpisů výkonu rozhodnutí nepodléhají (např. zbraně, omamné látky, atd.).


Bezplatná poradna, rada čtvrtá

Ze soupisu zabavených věcí lze vyloučit věci, u nichž to navrhne povinný a oprávněný s tímto postupem souhlasí

Ze soupisu se vyloučí věci, u kterých to navrhne povinný a oprávněný s vyloučením vysloví souhlas. Shledá-li soud pravděpodobným tvrzení osoby přítomné při soupisu, že věc je ve vlastnictví třetí osoby, bezodkladně tuto třetí osobu písemně uvědomí o provedení soupisu a poučí ji o právu podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Na žádost osoby, která je oprávněna být přítomna při soupisu, se pořídí záznam o průběhu prohlídky bytu a jiných místností. Je-li to potřebné, lze záznam o průběhu prohlídky pořídit i bez návrhu. O této skutečnosti musí být přítomné osoby poučeny při zahájení prohlídky.


Bezplatná poradna, rada pátá

Sepsané věci se prodají ve dražbě, která může proběhnout i elektronicky

Sepsané movité věci, které nebyly zajištěny, se ponechají na místě, kde byly sepsány, a označí se tak, aby bylo patrné, kterým soudem byly sepsány a v jaké věci výkonu rozhodnutí. Je-li údaj o věci povinného znám z rejstříku zřízeného ze zákona nebo jiné evidence vedené v souladu se zákonem, pojme se taková věc do soupisu zápisem do protokolu. O provedení soupisu soud bezodkladně vyrozumí osobu či orgán, který vede rejstřík či jinou evidenci. Je-li to možné, provede osoba nebo orgán do rejstříku záznam o soupisu. Po právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí se povinný vyzve, aby takto sepsané věci odevzdal bezodkladně soudu. Sepsané věci se následně prodají ve dražbě. Věci, které se rychle kazí, soud odebere povinnému a prodá mimo dražbu ihned po té, co byly sepsány. Nepodaří-li se prodat tyto věci a nepřevezme-li je oprávněný za cenu, kterou určil soud, vrátí je povinnému.

 

 


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů:
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád