Právní rady
Všechny články  |  Dědictví  |  Dopravní nehody a přestupky  |  Exekuce  |  Lidská práva  |  Nájmy  |  Nemovitosti  |  Oběti trestných činů  |  Ostatní  |  Pracovní poměr  |  Reklamace  |  Rozhodčí doložka a řízení  |  Rozvod  |  Trestné činy a řízení  |  Závazkové právo, smlouvy  |  Zdravotnické právo  | 
Exekuce

Co přinesla novela exekučního řádu

Co přinesla novela exekučního řádu

Jednou z nejvýznamnějších a nejobsáhlejších legislativních změn je novela exekučního řádu účinná od 1.1.2013. Novelizace exekučního řádu zavádí spoustu nových pravidel či stanoví nové způsoby exekuce. Abyste se ve značně upraveném právním předpise zorientovali, rozebereme v tomto článku nejdůležitější změny v exekučním řízení, které platí pro exekuční příkazy nařízené po 1. lednu 2013. Změny se samozřejmě dotýkají i soudního výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu.


Bezplatná poradna, rada první

Aby byly věřiteli přiznány náklady řízení, je nutné, aby před samotným podáním žaloby poslal dlužníkovi výzvu k splnění

Občanský soudní řád nyní stanoví povinnost žalobci zaslat žalovanému ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním návrhu na zahájení řízení (žaloby) výzvu k plnění na adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu, jinak ztratí právo na náhradu nákladů řízení proti žalovanému, a to i když bude mít ve věci plný úspěch. Výjimečně však může soud z důvodů hodných zvláštního zřetele žalobci náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti přiznat i v případě, že žalobce žalovanému výzvu nezaslal. Další novinkou je také to, že dochází k prodloužení doby, v níž má možnost povinný splnit dobrovolně svůj závazek od doručení výzvy splnění, která je zasílaná současně s vyrozuměním o nařízení exekuce, a to z 15 dnů na 30 dnů. Jestliže dlužník svůj závazek uhradí v této lhůtě, snižuje se odměna exekutora o 50%, jde-li o peněžité plnění a o 30% v ostatních případech.


Bezplatná poradna, rada druhá

Nově lze nařídit exekuci i na mzdu či plat manžela povinného nebo jeho účet

Nejcitelnější změnou pro dlužníky bude možnost exekutorů postihovat i bankovní účty a příjmy manžela povinného, což dosud nebylo možné. Za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela se pro účely nařízení exekuce považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že byl smlouvou zúžen zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku manželství. Při exekuci a výkonu rozhodnutí se rovněž nepřihlíží ke smlouvě, kterou byl zúžen zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů o majetek, který patřil do společného jmění v době vzniku vymáhané pohledávky. Totéž platí, byl-li zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů smlouvou rozšířen o majetek povinného, který nepatřil do společného jmění v době vzniku vymáhané pohledávky.


Bezplatná poradna, rada třetí

Některá exekuční řízení se budou přímo ze zákona slučovat do řízení společného

Jestliže je zahájeno další exekuční řízení na návrh stejného oprávněného proti témuž povinnému u stejného exekutora dříve, než zanikne oprávnění exekutora k vedení předchozí exekuce, spojí se nová exekuce s předchozí exekucí ke společnému řízení, a to ode dne podání návrhu. V zájmu hospodárnosti řízení však může exekutor věc vyloučit k samostatnému řízení. Exekuční řízení vedena proti témuž povinnému u více exekutorů nebo zahájena dalším oprávněným u téhož exekutora, lze sloučit také na návrh povinného, jestliže je předmětem jednotlivých spojovaných řízení vymožení peněžitého plnění nepřevyšujícího částku 10.000 Kč (bagatelní pohledávky) a oprávněným je osoba, jež byla věřitelem povinného v době vzniku vymáhané pohledávky, nebo její právní nástupce, a řízení již nebyla spojena přímo ze zákona. V usnesení o spojení exekuční soud určí, který exekutor řízení povede. Exekutorovi, který řízení nepovede, náleží náhrada účelně vynaložených hotových výdajů, o níž soud rozhodne v usnesení o spojení. V zájmu hospodárnosti však exekuční soud řízení nespojí, vyžaduje-li to stav těchto řízení nebo se tato řízení ke spojení zjevně nehodí.


Bezplatná poradna, rada čtvrtá

Exekutoři mohou odteď dlužníkům pozastavovat řidičská oprávnění

Je-li v exekuci vymáhán nedoplatek výživného na nezletilé dítě, je exekutor oprávněn vydat exekuční příkaz k pozastavení řidičského oprávnění povinného. Exekuční příkaz pak doručí orgánu, který vede registr řidičů, oprávněnému a povinnému. Orgánu, který vede registr řidičů, nesmí být exekuční příkaz doručen dříve než povinnému. Dnem doručení exekučního příkazu povinnému se jeho řidičské oprávnění pozastavuje, a po dobu pozastavení řidičského oprávnění držitel řidičského oprávnění nesmí řídit motorová vozidla. Exekutor zruší exekuční příkaz pozastavením řidičského oprávnění, jestliže povinný prokáže, že nezbytně potřebuje své řidičské oprávnění k uspokojování svých základních životních potřeb a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, nebo zaplatí-li nedoplatek výživného na nezletilé dítě.


Bezplatná poradna, rada pátá

Exekutoři mohou namísto prodeje nemovitosti nařídit exekuci ve formě její správy

Novelizovaný exekuční řád zavádí nový způsob exekuce, a to správu nemovitosti povinného. Správu nemovitosti vykonává soud, který činí vhodná opatření, aby nemovitost byla řádně a úspěšně hospodářsky užívána. Nařízení správy nemovitosti nemá vliv na nájemní smlouvy týkající se nemovitosti, soud však může takové smlouvy vypovědět za podmínek stanovených v předmětných smlouvách, zákonem, nebo dohodou s nájemcem a sjednat jiné nájemní smlouvy. Dlužníkům povinného přikáže, aby užitky plynoucí z nemovitosti skládal na jím určený účet, a zakáže mu, aby je poskytoval povinnému, provedl na ně započtení nebo s nimi jinak nakládal. Dále je soud oprávněn vypovědět či jinak ukončit a uzavřít nové smlouvy, kterými jsou zajištěny dodávky služeb spojených s užíváním a správou nemovitosti a pojistné smlouvy za podmínek stanovených zákonem, těmito smlouvami nebo dohodou s dodavateli těchto služeb. Za stejných předpokladů se může domáhat také vyklizení nemovitosti, zániku věcných břemen či zrušení jiných vztahů, na jejichž základě je nemovitost užívána. Příjmy, které soud získal správou nemovitosti, se pak po odečtení výdajů odevzdají oprávněnému k uspokojení jeho vymáhané pohledávky.


Právní rada na závěr

Pokud se chcete dozvědět veškeré změny exekučního řádu, doporučujeme Vám si prostudovat jeho aktuální znění. Mimo jiné Vás však upozorňujeme na to, že novela exekučního řádu zrušila možnost exekutorských zápisů s doložkou přímé vykonatelnosti a naopak zavedla možnost natáčet průběh mobiliárních exekucí.


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů, účinných ke dni 3.1.2013:
Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řádVyhledat právní radu


Vepište slova, která vystihují Vaši životní situaci. Tlačítko Hledat vyhledá slova v bezplatných radách naší poradny.

Související články

Jak se bránit proti neoprávněnému zabavení věci exekutorem

Exekuce a její druhy

Jakým způsobem lze uplatnit mzdové nároky neuhrazené ze strany zaměstnavatele, který je v platební neschopnosti?

Jak má správně postupovat věřitel se zajištěnou pohledávkou v insolvenčním řízení?

Pravidla exekuce movitých věcí

Jak předcházet exekuci

Soud nevrátil řidičák za neplacení alimentů

 

Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.
Podle potřeby si zvolíte rozsah odborné odpovědi volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami.

Právní poradna online


Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší situaci postupovat z pohledu práva. Předplaťte si svého právníka na telefonu.

Telefonická právní poradna


Vzory smluv ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní vzory smluv prověřené praxí advokátní kanceláře, s návodem užití a související legislativou.
Všechny naše vzory smluv a dokumentů jsou přizpůsobeny novému občanskému zákoníku.

Vzory ke stažení


Hotové odpovědi ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní odpovědi na nejčastější právní situace ve formě předem připravených odpovědí.

Odpovědi ke stažení


Právní linka

V případě jakýchkoli nejasností zavolejte na telefon Právní linky 596 113 100, kde se Vám bude věnovat naše operátorka.