Kdo je oprávněn provozovat živnost

Kdo je oprávněn provozovat živnost

Živností se rozumí soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. Základní dělení živnosti je na ohlašovací, které při splnění stanovených podmínek smějí být provozovány na základě ohlášení a koncesované, které smějí být provozovány na základě koncese. I když se může zdát, že živnost může provozovat v podstatě kdokoli, zákon přece jenom vyžaduje splnění některých předpokladů, na jejichž základě je možné živnost provozovat. Jaké předpoklady to jsou, si nastíníme v tomto článku.


Poradna zdarma, rada první

Pro provozování živností je nezbytné vyhovovat všeobecným podmínkám stanovenými živnostenským zákonem, za určitých podmínek však mohou podnikat i nezletilé osoby

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami, pokud zákon nestanoví jinak, jsou následující:

  • plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti
  • bezúhonnost

Za bezúhonnou se pro účely živnostenského podnikání nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena. Bezúhonnost se prokazuje u občanů výpisem z evidence Rejstříku trestů.


Poradna zdarma, rada druhá

U některých živností musí podnikatel splňovat navíc zvláštní podmínky provozování živnosti

Zvláštními podmínkami provozování živnosti jsou odborná nebo jiná způsobilost vyžadována živnostenským zákonem nebo zvláštními předpisy. Tato způsobilost se prokazuje zejména doklad o dosažení vzdělání v určitém oboru a délkou praxe v tomto oboru. Odbornou způsobilost může občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie prokázat též doklady o odborné kvalifikaci, které osvědčují, že předmětnou činnost vykonával v jiném členském státě Evropské unie. Prokazování odborné ani jiné způsobilosti se nevyžaduje pouze u živností volných, k získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou tak stačí splnit všeobecné podmínky.


Poradna zdarma, rada třetí

V případě, že živnostník nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti, může živnost vykonávat prostřednictvím odpovědného zástupce

Podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti. Odpovědného zástupce je povinen ustanovit podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti, podnikatel, který je právnickou osobou, pro živnosti vyžadující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti. Odpovědným zástupcem právnické osoby nemůže být člen kontrolního orgánu této právnické osoby, dále fyzická osoba, které byl uložen zákaz činnosti, do jehož obsahové náplně tato činnost spadá, a to po dobu trvání tohoto zákazu. Odpovědným zástupcem pro stejnou živnost nemůže být ani osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění, a to po dobu jednoho roku od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění.


Poradna zdarma, rada čtvrtá

Živnost nemůže provozovat osoba, na jejíž majetek byl vyhlášen konkurs

Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, a to ode dne prodeje závodu v rámci zpeněžení majetkové podstaty nebo nabytí právní moci rozhodnutí, kterým soud ukončil provozování závodu nebo ode dne určeného v tomto rozhodnutí jako den ukončení provozování závodu. Živnost dále nemůže provozovat ten, vůči němuž byl zamítnut insolvenční návrh proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, ten, vůči jehož majetku byl zrušen konkurs proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů, nebo ten, vůči němuž bylo ze stejného důvodu rozhodnuto o zastavení insolvenčního řízení, a to po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu, zrušení konkursu nebo zastavení insolvenčního řízení. Živnostenský úřad však tyto tři překážky může prominout, jestliže dlužník prokáže, že jsou u něho splněny předpoklady pro řádné plnění povinností při podnikání a pro řádné plnění finančních závazků. Byl-li konkurs zrušen z jiného důvodu, překážka provozování živnosti odpadá právní mocí rozhodnutí o zrušení konkursu.


Poradna zdarma, rada pátá

Porušování podmínek o udělení koncese mohou být důvodem pro zrušení nebo pozastavení živnosti

Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, které bylo zrušeno nebo pozastaveno živnostenské oprávnění z důvodu, že závažným způsobem porušila nebo porušuje podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese. Živnostenský úřad dále zruší živnostenské oprávnění, jestliže podnikatel přestane splňovat podmínky pro jeho udělení, nastanou u něj překážky provozování živnosti, na žádost podnikatele nebo jestliže podnikatel neprokáže právní důvod užívání prostor, v nichž má své sídlo. Živnostenský úřad může živnostenské oprávnění zrušit rovněž na návrh příslušné správy sociálního zabezpečení, jestliže podnikatel neplní závazky vůči státu nebo jestliže podnikatel neprovozuje živnost po dobu delší než 4 roky, aniž by požádal o její přerušení. Podnikatel může ohlásit ohlašovací živnost nebo požádat o udělení koncese pro stejnou živnost nejdříve po uplynutí 3 let nabytí od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění; nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů účinných ke dni 13. prosince 2017:
Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon