Kdy a jak uzavřít smlouvu o opravě a úpravě věci

Kdy a jak uzavřít smlouvu o opravě a úpravě věci

Vedle zhotovení věci na zakázku rozlišujeme další zvláštní typ smlouvy o dílo, a to smlouvu o opravě nebo úpravě věci. Rozdíl mezi těmito dvěma druhy smluv spočívá v tom, že zatímco v případě zhotovení věci na zakázku daná věc v době uzavírání smlouvy ještě neexistuje, tak u smlouvy o opravě nebo úpravě věci, je předmětem závazku již samozřejmě existující věc. Opravou věci je činnost, kterou se zejména odstraňují vady věci, následky jejího poškození nebo účinky jejího opotřebení, například oprava nefungujících hodinek, poškozené obuvi, apod. Úpravou věci je činnost, kterou se zejména mění povrch věci nebo její vlastnosti. Pod smlouvu o úpravě věci můžeme podřadit i takové typy smluv jako je úprava účesu u kadeřníka, kosmetické služby, apod. Jde-li o opravu nebo úpravu věci, vznikne objednateli právo, aby mu zhotovitel podle jeho objednávky provedl opravu nebo úpravu věci a zhotoviteli vznikne právo, aby mu objednatel zaplatil cenu za opravu nebo úpravu věci.

Upozorňujeme, že následující rady jsou vypracovány podle občanského zákoníku účinného do 31. 12. 2013. Současná právní úprava již buď příslušné instituty neupravuje nebo se jim věnuje pouze obecně bez speciálních ustanovení.


Bezplatná poradna, rada první

Jestliže nedojde k opravě nebo úpravě věci na počkání, musí zhotovitel objednateli písemně potvrdit převzetí věci

Zhotovitel je povinen věc opravit nebo upravit podle smlouvy, řádně a v dohodnuté době. Nedojde-li k opravě nebo úpravě věci na počkání, zhotovitel je povinen vydat objednateli písemné potvrzení o převzetí objednávky. Potvrzení musí obsahovat označení věci, rozsah opravy nebo úpravy věci, cenu a dobu trvání opravy nebo úpravy.


Bezplatná poradna, rada druhá

Základní povinností objednatele vedle zaplacení je vyzvednutí opravené či upravené věci

Objednatel je povinen vyzvednout si věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy oprava nebo úprava měla být provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění. Nevyzvedne-li si objednatel věc ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen ji vyzvednout, má zhotovitel právo věc prodat. Je-li zhotoviteli známa adresa objednatele a jde-li o věc větší hodnoty, je zhotovitel povinen o zamýšleném prodeji objednatele předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k vyzvednutí věci. Dojde-li k prodeji nevyzvednuté věci, vyplatí zhotovitel objednateli výtěžek prodeje po odečtení ceny opravy nebo úpravy, poplatku za uskladnění a nákladů prodeje. Právo na výtěžek prodeje musí objednatel uplatnit u zhotovitele.


Bezplatná poradna, rada třetí

Cena za opravu nebo úpravu věci může být sjednána několika způsoby

Nejobvyklejší variantou stanovení ceny díla, které spočívá v opravě nebo úpravě věci, je určení pevnou částkou. Nezřídka se však stává, že zhotovitel pro řádnou opravu věci musí sehnat díly součástí, jejichž cena je na trhu variabilní a není tak schopen při uzavírání smlouvy sdělit objednateli přesnou částku. V takovémto případě je možné sjednat cenu odhadem. Tehdy však platí, že zjistí-li zhotovitel dodatečně, že bude třeba cenu určenou odhadem podstatně překročit, je povinen na to objednatele bez prodlení písemně upozornit a oznámit mu nově určenou cenu - jinak nemá právo na zaplacení rozdílu v ceně. Objednatel je oprávněn po oznámení nově určené ceny od smlouvy odstoupit, pokud však neučiní odstoupení bez zbytečného odkladu, je povinen zaplatit za poskytnutou službu nově určenou vyšší cenu. Cenu je dále možné sjednat rozpočtem, kdy se rozpočtou jednotlivé náklady opravy nebo úpravy věci. Pokud výše ceny nebyla ve smlouvě vůbec sjednána nebo stanovena zvláštními předpisy, je objednatel povinen zaplatit cenu přiměřenou.


Bezplatná poradna, rada čtvrtá

I na opravu nebo úpravu věcí se vztahuje záruka

Zhotovitel odpovídá za vady, které má provedená oprava nebo úprava při převzetí věci objednatelem, jakož i za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době. Zhotovitel odpovídá také za vady, jejichž příčinou je vadnost věci, která má být opravena nebo upravena, či nevhodnost pokynů objednatele, jestliže ho na vadnost věci či nevhodnost pokynů neupozornil. Záruční doba je tři měsíce, není-li sjednána nebo zvláštními předpisy stanovena jinak a u stavebních prací nejméně osmnáct měsíců. Jestliže účelem opravy nebo úpravy je, aby věc mohla být i nadále po delší dobu užívána, stanoví zvláštní předpisy pro opravu nebo úpravu věci záruční dobu delší než tři měsíce, nebylo-li sjednáno jinak. Záruční doba přesahující tři měsíce se může týkat i jen některé součástky. Zhotovitel je povinen vydat objednateli záruční list s vyznačením záruční doby. Prohlášením v záručním listě vydaném objednateli může zhotovitel poskytnout záruku přesahující rozsah záruky stanovené občanským zákoníkem. V záručním listě určí zhotovitel podmínky a rozsah této záruky.


Bezplatná poradna, rada pátá

Vadně opravené nebo upravené věci musí zhotovitel v záruční době bezplatně odstranit

Je-li věc opravena nebo upravena vadně, má objednatel právo na bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejdéle v dohodnuté lhůtě. Nelze-li vadu odstranit nebo neodstraní-li ji zhotovitel v dohodnuté lhůtě, anebo vyskytne-li se vada znovu, má objednatel právo na zrušení smlouvy nebo na přiměřené snížení ceny opravy nebo úpravy. Práva z odpovědnosti za vady musí být uplatněna u zhotovitele v záruční době, jinak zaniknou. Doba od uplatnění práva až po provedení opravy nebo úpravy se do záruční doby nepočítá. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy nebo úpravy a o době jejího trvání.


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů, účinných ke dni 9.5.2013:
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník