Se souhlasem soudu může nezletilý podnikat nebo získat svéprávnost

Se souhlasem soudu může nezletilý podnikat nebo získat svéprávnost

Jarda Malina je nadějný mladík, který má vlohy pro tvořivost. Už ve 12 letech uměl výborně ovládat počítačovou techniku, kdy již zvládal programovat jednoduché počítačové programy. Proto, když dovršil šestnáctý rok svého života, rozhodl se, že by své znalosti a dovednosti mohl využít v podnikání, zejména v oboru tvorby internetové reklamy, webových stránek a jednoduchých programových aplikací pro mobilní telefony.

Šel proto na živnostenský úřad, kde si chtěl zřídit volnou živnost. Tam mu však úřednice živnostenského úřadu sdělila, že s ohledem na to, že je dosud nezletilý, nemůže získat živnostenský list. S tímto problémem se Jarda svěřil internetové právní poradně www.pravnilinka.cz.

RADA PRO JARDU MALINU

  • Jarda by mohl podat návrh soudu, aby mu přiznal svéprávnost (§37 odst.1). K přiznání svéprávnosti je potřeba, aby Jarda osvědčil, že je schopen se sám živit a sám si obstarat své záležitosti. S tímto návrhem musí souhlasit jeho zákonný zástupce (rodiče Jardy). Stejný návrh můžou podat za Jardu i rodiče, pokud s tím Jarda vysloví souhlas (§37 odst. 2).
  • V závažnějších případech, kdy je zde např. vážný konflikt mezi zájmy rodičů a nezletilého, lze přiznat svéprávnost i bez souhlasu zákonného zástupce.
  • Jarda má nově i možnost, aby mu zákonný zástupce udělil souhlas s podnikáním, kdy k platnosti takového souhlasu se vyžaduje přivolení soudu (§33 odst. 1). Přivolení soudu k podnikání pak nahrazuje podmínku zletilosti vyžadovanou živnostenským zákonem (§33 odst. 2).

 

KDE V NOZ PRÁVNÍ ÚPRAVU SVÉPRÁVNOSTI NALEZNETE?

§ 30-65 v části prvé, hlavě druhé, oddílu prvém a druhé, Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Institut přiznání svéprávnosti naleznete v § 37.
Živnostenský zákon upravuje možnost podnikání nezletilého v § 6 odst. 1 písm. a).

SLOVO PRÁVNÍKA - ADVOKÁTA MGR. PETRA KAUSTY

Tento článek jste si mohli přečíst
také v Deníku.

 

V moderní společnosti je obvyklé, že nezletilí začínají podnikat (např. v oblasti sportu, umění, počítačů nebo v reklamě) nebo pracovat již po obdržení občanského průkazu (někdy i dříve). Není novinkou, že někteří nezletilí sportovci si vydělávají mnohdy i více než dospělí. Podle původního občanského zákoníku bylo ke složitějším právním jednáním (koupě nemovitosti, podnikání apod.) zapotřebí při přivolení nebo nahrazení vůle zákonných zástupců souhlasu soudů. To bylo někdy velmi obtížné. Nový občanský zákoník dává nezletilým, kteří dovršili 16 let svého života, možnost tyto bariéry odstranit. Nezletilý starší 16 let, který osvědčí, že je způsobilý sám o sebe se postarat a uživit se, může navrhnout soudu, aby mu dal status „dospělého člověka“, tj. „přiznal svéprávnost“. Je potřeba si ale uvědomit, že svéprávné 16leté dítě nemůže vykonávat činnosti, které jsou zákonem dovoleny až po dosažení určitého věku. Takovým příkladem může být právo volit do obou komor Parlamentu České republiky či řídit motorové vozidla. Rizikem „umělé dospělosti“ je odpovědnost za případné dluhy, které z podnikání mohou vzejít.

 

CO JE NOVÉHO V OBLASTI SVÉPRÁVNOSTI?

Jakým způsobem se nabývá svéprávnost?

Svéprávnost (dříve způsobilost k právním úkonům) nabývá člověk dosažením zletilosti (18 let svého věku) nebo již zmíněným přiznáním svéprávnosti (emancipací) a také uzavřením manželství. K uzavření manželství osoby mladší 18 let je potřeba přivolení soudu. Řízení lze zahájit jen na návrh nezletilého, který dovršil 16 let věku. Účastníci tohoto řízení jsou pak ti, kteří hodlají uzavřít manželství a zákonní zástupci nezletilého. Svéprávnost takto nabytá se neztrácí ani zánikem manželství, ani prohlášením manželství za neplatné.

Jakým způsobem se pozbývá svéprávnost?

Svéprávnosti se nikdo nemůže vzdát ani zčásti, proto jediným faktorem, který vede k pozbytí svéprávnosti je čas. Svéprávnost zaniká smrtí nebo prohlášením za mrtvého.

Jednání dítěte

Svéprávnost se nabývá dosažením zletilosti (18 let), přiznáním svéprávnosti nebo uzavřením manželství s přivolením soudu. To však neznamená, že právní jednání učiněná osobou, která tyto požadavky nesplňuje, jsou neplatná. Zákon stanovuje vyvratitelnou domněnku o tom, že každý nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, je způsobilý k právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku. Tak např. 7 letý kluk si jistě dokáže sám zakoupit hračku v hodnotě 300 Kč, zatímco 7 letá holčička si sama nemůže koupit žehličku na vlasy v hodnotě 2500 Kč. Také odpovědnost za protiprávní jednání (např. způsobení škody apod.) se odvíjí od rozumové a volní vyspělosti nezletilého.

Nicméně zákonný zástupce nezletilého může udělit dítěti souhlas k určitému právnímu jednání, pokud je nezletilý schopen v mezích souhlasu sám právně jednat (příkladem může být situace, kdy otec předá osmiletému synovi 3000 Kč, aby si zaplatil obědy ve škole. Takovéto jednání bude bezesporu ve shodě se zvyklostmi soukromého práva, a tudíž platné). Zákon také řeší rozpor vůle vícera zákonných zástupců. Jedná-li vůči osobě (se kterou má nezletilý jednat) více zástupců společně a odporují-li si, nepřihlíží se k projevu žádného nich.

Práce dětí

Závislá práce dětí mladších 15 let nebo nezletilých, kteří neukončili povinnou školní docházku je zakázána. Pracovní smlouva tak může být uzavřena až tehdy, kdy nezletilý dovršil 15 let svého věku a zároveň má v okamžiku vzniku pracovního poměru splněnou povinnou školní docházku.

NEZAPOMEŇTE

  • K tomu, aby mohl nezletilý starší 16 let samostatně právně jednat, je potřeba přivolení soudu.
  • Soud může přiznat svéprávnost dosud nezletilému dítěti pouze na návrh nezletilého nebo jeho zákonných zástupců.

DOPORUČENÍ Z PRAXE

  • Návrh na přiznání svéprávnosti doporučujeme podat tehdy, pokud je nezletilý skutečně schopen sám se o sebe postarat (sám se živit, obstarat si své záležitosti), a to po nikoli krátkou dobu. Zbrklá rozhodnutí mohou vést do absurdních konců např. v podobě předlužení nezletilého.

SLOVNÍK PRÁVNÍCH POJMŮ

Svéprávnost – způsobilost samostatně právně jednat (např. koupit si nemovitost, uzavírat smlouvy). Svéprávnost nahradila pojem způsobilost k právním úkonům
Právní jednání – je projev vůle, kterým vznikají, mění se nebo zanikají práva a povinnosti.
Zletilost – dovršení 18 let věku