Právní rady

Rozhodčí doložka ve spotřebitelských smlouvách

Rozhodčí doložka ve spotřebitelských smlouvách

Od 1.12.2016 již nelze platně sjednat, že v případě sporu ze smlouvy uzavřené mezi podnikatelem a spotřebitelem bude rozhodovat místo příslušného s ... 

Více zde
Výpověď ze strany zaměstnavatele

Výpověď ze strany zaměstnavatele

Ztráta zaměstnání bývá obvykle pro každého velmi nepříjemnou záležitostí, neboť s sebou přináší nejen obavy, zda se Vám podaří najít nové zaměstnán ... 

Více zde
Za pád na neuklizeném chodníku mají občané nárok na odškodnění

Za pád na neuklizeném chodníku mají občané nárok na odškodnění

Pády na neuklizeném chodníku mohou potkat s příchodem zimy téměř každého z nás. To má nepříjemné důsledky nejen pro toho, kdo se na zasněženém nebo ... 

Více zde
Jak se dostat z dluhů prostřednictvím oddlužení

Jak se dostat z dluhů prostřednictvím oddlužení

Co dělat když už Vám dluhy přerůstají přes hlavu a nezaplacených složenek podstatně přibývá? Dnes se zaměříme na případy, kdy už jsou Vaše peněžní  ... 

Více zde
Jak postupovat před uzavřením manželství

Jak postupovat před uzavřením manželství

Manželství patří mezi odvěkou společenskou instituci, lišící se od kultury ke kultuře, ale se základní podstatou, jíž je právní stvrzení vztahu dvo ... 

Více zde
Kvitance – návrat ke starému termínu přinesl nové problémy

Kvitance – návrat ke starému termínu přinesl nové problémy

Účinností tzv. nového občanského zákoníku došlo k velkým změnám některých již známých právních institutů, což může představovat i rů ... 

Více zde
Jakým způsobem lze uplatnit mzdové nároky neuhrazené ze strany zaměstnavatele, který je v platební neschopnosti?

Jakým způsobem lze uplatnit mzdové nároky neuhrazené ze strany zaměstnavatele, který je v platební neschopnosti?

Pokud se současný či bývalý zaměstnavatel nachází v insolvenčním řízení, zaměstnanci jsou chráněni jednak zákonem na ochranu zaměstnanců při p ... 

Více zde
Podmínky nároku na ošetřovné

Podmínky nároku na ošetřovné

Ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti v případech podle zákona o nemocenském pojištění je důležitou překážkou v p ... 

Více zde
Vysoká rychlost vozidla nemusí mít vliv na zavinění nehody

Vysoká rychlost vozidla nemusí mít vliv na zavinění nehody

Největší nárůst dopravních přestupků je zaznamenán v překročení povolené rychlosti, v daném místě. Řidič, který nedbá na pravidla silničního provoz ... 

Více zde
Jak má správně postupovat věřitel se zajištěnou pohledávkou v insolvenčním řízení?

Jak má správně postupovat věřitel se zajištěnou pohledávkou v insolvenčním řízení?

Máte vůči dlužníku pohledávku zajištěnou jeho majetkem a v insolvenčním řízení zjištěn jeho úpadek a na majetek prohlášen konkurz nebo povolen ... 

Více zde
V době pracovní neschopnosti se nelze evidovat na úřadu práce

V době pracovní neschopnosti se nelze evidovat na úřadu práce

Každá fyzická osoba, která má na území České republiky bydliště, a která není v pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru nebo osobou samosta ... 

Více zde
Autorský zákon stanoví, ve kterých případech má autor právo na ochranu svého díla

Autorský zákon stanoví, ve kterých případech má autor právo na ochranu svého díla

Tomu, kdo vytvoří nějaké dílo, poskytuje ve většině případů zákon ochranu v podobě autorských práv. Autorská práva upravuje především autorský ... 

Více zde
Těžkou finanční situaci při úmrtí blízké osoby může překlenout vdovský či sirotčí důchod

Těžkou finanční situaci při úmrtí blízké osoby může překlenout vdovský či sirotčí důchod

Úmrtí partnera či rodiče může kromě značné emocionální ztráty znamenat i ztížení sociální situace, a to především v případech, kdy byl pozůsta ... 

Více zde
Vykázat násilníka z domu mohou i šestnáctiletí

Vykázat násilníka z domu mohou i šestnáctiletí

Domácí násilí je zcela jasný a srozumitelný pojem, přesto není v žádném právní předpise přímo definován. Za domácí násilí se obecně považuje stupňu ... 

Více zde
Povinnost hrazení nákladů soudního řízení jde k tíži neúspěšné strany sporu

Povinnost hrazení nákladů soudního řízení jde k tíži neúspěšné strany sporu

V každém soudním řízení jeho účastníkům vznikají náklady, které musí uhradit. Mezi obvyklé náklady soudního řízení patří zejména hotové výdaje ... 

Více zde
Pravidla exekuce movitých věcí

Pravidla exekuce movitých věcí

V případě, že dlužník neplní řádně a včas své závazky, mnohdy nezbývá věřiteli nic jiného, než se svým nárokem obrátit na soud a posléze na ex ... 

Více zde
Výkon trestu odnětí svobody lze podmíněně odložit

Výkon trestu odnětí svobody lze podmíněně odložit

Trest odnětí svobody je bezpochyby nejpřísnějším trestem, který lze v trestním řízení uložit, trestní zákoník však dává některým odsouzeným mo ... 

Více zde
Ústavní stížnost může být poslední šancí na úspěch ve sporu

Ústavní stížnost může být poslední šancí na úspěch ve sporu

Ústavní stížnost je určena zejména pro osoby, které mají za to, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byly účastníkem, opatřením nebo jiným zá ... 

Více zde
Provozovatel vozidla má zákonnou odpovědnost za dodržování povinností řidiče

Provozovatel vozidla má zákonnou odpovědnost za dodržování povinností řidiče

Pravděpodobně již každý zaznamenal, že zákon o silničním provozu prošel poměrně rozsáhlou novelou, která nabyla účinnosti dne 19. ledna 2013 a jež  ... 

Více zde
Práva cestujících v případě zrušení nebo zpoždění letu

Práva cestujících v případě zrušení nebo zpoždění letu

Každý, kdo občas cestuje letadlem, ví, že zpoždění letu či dokonce jeho zrušení není zase až tak neobvyklým jevem. Málokdo už však ví, jaké nároky  ... 

Více zde