Právní rady
Všechny články  |  Dědictví  |  Dopravní nehody a přestupky  |  Exekuce  |  Lidská práva  |  Nájmy  |  Nemovitosti  |  Oběti trestných činů  |  Ostatní  |  Pracovní poměr  |  Reklamace  |  Rozhodčí doložka a řízení  |  Rozvod  |  Trestné činy a řízení  |  Závazkové právo, smlouvy  |  Zdravotnické právo  | 
Závazkové právo, smlouvy

Kvitance – návrat ke starému termínu přinesl nové problémy

Kvitance – návrat ke starému termínu přinesl nové problémy

Účinností tzv. nového občanského zákoníku došlo k velkým změnám některých již známých právních institutů, což může představovat i různě skryté nástrahy. Mezi takové instituty řadíme například i tzv. kvitanci.

Kvitancí se rozumí potvrzení o splnění dluhu. Zákon stanoví, že pokud věřitel přijímá plnění, je povinen vydat dlužníkovi na jeho žádost potvrzení o splnění dluhu, tedy kvitanci. V kvitanci je třeba vyznačit jméno dlužníka i věřitele, je vhodné tyto osoby jednoznačněji specifikovat například datem narození, bydlištěm apod. Dále by měla kvitance obsahovat předmět plnění a místo a čas, kde a kdy byl dluh splněn. Pokud věřitel odmítne vydat dlužníkovi kvitanci, může dlužník plnění odepřít, aniž by se přitom dostal do prodlení.

 

Kvitance tak je důležitou listinou, která nejenže chrání dlužníka, ale ve své podstatě i věřitele, když jasně vymezuje stav pohledávky mezi oběma stranami. Pokud ale věřitel nebude opatrný, co se týče obsahu kvitance, může dojít ke zhoršení jeho postavení vůči dlužníkovi, protože občanský zákoník spojuje s vydáním kvitance závažné důsledku. Tyto důsledky jsou formulovány jako vyvratitelné domněnky – což znamená, že je možné prokázat, že zákonem předvídaný důsledek nenastal.

 

První vyvratitelná právní domněnka podle § 1949 odst. 1 NOZ

V případě, kdy je kvitance vydána na jistinu, má se za to, že bylo uhrazeno také příslušenství pohledávky. Tedy první vyvratitelná domněnka předpokládá, že došlo také k uhrazení veškerých úroků, úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky (nikoli však smluvní pokuty, která není příslušenstvím pohledávky).

 

Druhá vyvratitelná domněnka vyplývá z § 1950 NOZ

Vztahuje se na opakované plnění z téhož důvodu, kterým může být například placení nájemného. Pokud dlužník bude mít od věřitele kvitanci na později splatné plnění z téhož důvodu, má se za to, že všechna dřívější plnění jsou splacena.

 

Pro úplnost upozorňujeme, že pokud věřitel vydá dlužníku kvitanci, aniž dluh splnil, má to účinky prominutí dluhu. Tento důsledek nastupuje v každém případě, a není tedy možné prokázat opak.

 

V případě, že dojde ke sporu mezi dlužníkem a věřitelem, tak bude na věřiteli, aby prokázal, že dlužník příslušenství jistiny nebo dříve splatné plnění nesplnil. Tohle dokazování může být velice náročné, proto doporučujeme při vydávání kvitance dbát co nejvyšší opatrnosti co se týče formulace jejího obsahu.

 

Při vystavování kvitancí rozhodně platí čím více údajů na kvitanci uvedeme, tím menší jsou šance, že se vystavená kvitance se jakkoliv vymstí nejen nám jako věřiteli, ale i dlužníkovi. A tudíž je důležité uvést co nejvíce informací ohledně dluhu, specifikovat jaký dluh dlužník splnil, zda zaplatil také příslušenství jistiny apod.

 

Tak jako všude jinde by člověk měl být opatrný a pozorně si přečíst, co podepisuje, aby tím předešel vzniku problémů. Prevence je většinou mnohem méně náročná než případné řešení problémů, pokud skutečně nastaly.Vyhledat právní radu


Vepište slova, která vystihují Vaši životní situaci. Tlačítko Hledat vyhledá slova v bezplatných radách naší poradny.

Související články

Zajištění dluhu

Dlužník vám neplní dluh, pohledávku můžete postoupit

Zajištění dluhu – ručitelský závazek, zástava a další zajištění

Promlčení dluhů a jiných závazků

Jak se vyhnout nesplatitelným dluhům

Jak se dostat z dluhů prostřednictvím oddlužení

 

Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.
Podle potřeby si zvolíte rozsah odborné odpovědi volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami.

Právní poradna online


Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší situaci postupovat z pohledu práva. Předplaťte si svého právníka na telefonu.

Telefonická právní poradna


Vzory smluv ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní vzory smluv prověřené praxí advokátní kanceláře, s návodem užití a související legislativou.
Všechny naše vzory smluv a dokumentů jsou přizpůsobeny novému občanskému zákoníku.

Vzory ke stažení


Hotové odpovědi ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní odpovědi na nejčastější právní situace ve formě předem připravených odpovědí.

Odpovědi ke stažení


Právní linka

V případě jakýchkoli nejasností zavolejte na telefon Právní linky 596 113 100, kde se Vám bude věnovat naše operátorka.