Autorský zákon stanoví, ve kterých případech má autor právo na ochranu svého díla

Autorský zákon stanoví, ve kterých případech má autor právo na ochranu svého díla

Tomu, kdo vytvoří nějaké dílo, poskytuje ve většině případů zákon ochranu v podobě autorských práv. Autorská práva upravuje především autorský zákon, ochranu autorských děl lze však nalézt i v dalších předpisech jako je například trestní zákoník. V tomto článku se ovšem zaměříme právě na autorský zákon, a to konkrétně na vymezení autorského díla – tedy, co je považováno zákonem za dílo, u kterých děl je ochrana zákona vyloučena a dále na jednotlivá dílčí práva autora.


První rada právní poradny

Předmětem ochrany autorského práva může být pouze dílo, které je vyjádřeno v objektivně vnímatelné podobě

Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam. Dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické. Za dílo se považuje také počítačový program, je-li původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvorem. Předmětem práva autorského je také dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného, včetně překladu díla do jiného jazyka.


Druhá rada právní poradny

Na některá díla se ochrana autorského práva ze zákona nevztahuje

Ochrana podle práva autorského se nevztahuje na:

  • úřední dílo, jímž je právní předpis, rozhodnutí, opatření obecné povahy, veřejná listina, veřejně přístupný rejstřík a sbírka jeho listin, jakož i úřední návrh úředního díla a jiná přípravná úřední dokumentace, včetně úředního překladu takového díla, sněmovní a senátní publikace, pamětní knihy obecní (obecní kroniky), státní symbol a symbol jednotky územní samosprávy a jiná taková díla, u nichž je veřejný zájem na vyloučení z ochrany,
  • výtvory tradiční lidové kultury, není-li pravé jméno autora obecně známo a nejde-li o dílo anonymní nebo o dílo pseudonymní

Některé díla nejsou považovány vůbec za díla, a to především námět díla sám o sobě, denní zpráva nebo jiný údaj sám o sobě, myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie, matematický a obdobný vzorec, statistický graf a podobný předmět sám o sobě.


Třetí rada právní poradny

Právo autora osobovat si autorství je nepřevoditelné

Základní dělení autorských práv je na práva osobnostní a práva majetková. Mezi práva osobnostní patří zejména právo autora rozhodnout o zveřejnění svého díla. Dále má autor právo osobovat si autorství, včetně práva rozhodnout, zda a jakým způsobem má být jeho autorství uvedeno při zveřejnění a dalším užití jeho díla, je-li uvedení autorství při takovém užití obvyklé. Autor má právo na nedotknutelnost svého díla, zejména právo udělit svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu do svého díla, nestanoví-li tento zákon jinak. Je-li dílo užíváno jinou osobou, nesmí se tak dít způsobem snižujícím hodnotu díla. Autor má právo na dohled nad plněním této povinnosti jinou osobou, nevyplývá-li z povahy díla nebo jeho užití jinak, anebo nelze-li po uživateli spravedlivě požadovat, aby autorovi výkon práva na autorský dohled umožnil. Osobnostních práv se autor nemůže vzdát; tato práva jsou nepřevoditelná a smrtí autora zanikají.


Čtrvtá rada právní poradny

Majetková práva k dílu je však autor oprávněn převádět na jiné osoby

Autor má právo své dílo užít v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva; jiná osoba může dílo užít bez udělení takového oprávnění pouze v případech stanovených tímto zákonem. Právem dílo užít je zejména:

  • právo na rozmnožování díla
  • právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla
  • právo na pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla
  • právo na půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla
  • právo na vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla
  • právo na sdělování díla veřejnosti


Pátá rada právní poradny

I po smrti autora smí být dílo užito jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu

Majetková práva v zásadě trvají po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti. I po smrti autora si nikdo nesmí osobovat jeho autorství k dílu, a dílo smí být užito jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu a je-li to obvyklé, musí být uveden autor díla, nejde-li o dílo anonymní. Ochrany se může domáhat kterákoli z osob autorovi blízkých, toto oprávnění mají, i když uplynula doba trvání majetkových práv autorských. Této ochrany se může vždy domáhat i právnická osoba sdružující autory nebo příslušný kolektivní správce.


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů:
Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon