Právní rady
Všechny články  |  Dědictví  |  Dopravní nehody a přestupky  |  Exekuce  |  Lidská práva  |  Nájmy  |  Nemovitosti  |  Oběti trestných činů  |  Ostatní  |  Pracovní poměr  |  Reklamace  |  Rozhodčí doložka a řízení  |  Rozvod  |  Trestné činy a řízení  |  Závazkové právo, smlouvy  |  Zdravotnické právo  | 
Trestné činy a řízení

Výkon trestu odnětí svobody lze podmíněně odložit

Výkon trestu odnětí svobody lze podmíněně odložit

Trest odnětí svobody je bezpochyby nejpřísnějším trestem, který lze v trestním řízení uložit, trestní zákoník však dává některým odsouzeným možnost se tomuto trestu vyhnout, a to v tom smyslu, že výkon trestu odnětí svobody odsouzenému podmíněně odloží. Co všechno obnáší podmíněný výkon trestu odnětí svobody a za jakých podmínek je možné ho uložit, si uvedeme v tomto článku.


Poradna zdarma, rada první

Trest odnětí svobody lze podmíněně odložit pouze u trestů nepřevyšujících tři léta

Soud může podmíněně odložit výkon trestu odnětí svobody nepřevyšujícího tři léta, jestliže vzhledem k osobě a poměrům pachatele, zejména s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a prostředí, ve kterém žije a pracuje, a k okolnostem případu má důvodně za to, že k působení na pachatele, aby vedl řádný život, není třeba jeho výkonu. Podmíněně odložit lze tak výkon trestu odnětí svobody pouze u přečinů. Povolení podmíněného odkladu výkonu trestu odnětí svobody se ovšem netýká výkonu ostatních trestů uložených vedle tohoto trestu.


Poradna zdarma, rada druhá

Při podmíněném odsouzení je odsouzenému stanovena vždy zkušební doba

Při podmíněném odsouzení stanoví soud zkušební dobu na jeden rok až pět let; zkušební doba počíná právní mocí rozsudku. Podmíněně odsouzenému může soud uložit přiměřená omezení a přiměřené povinnosti směřující k tomu, aby vedl řádný život; zpravidla mu také uloží, aby podle svých sil nahradil škodu nebo odčinil nemajetkovou újmu, kterou trestným činem způsobil, nebo aby vydal bezdůvodné obohacení získané trestným činem. Jde-li o pachatele ve věku blízkém věku mladistvých, může soud v zájmu využití výchovného působení rodiny, školy a dalších subjektů uložit, a to samostatně nebo vedle přiměřených omezení a přiměřených povinností, též některá z výchovných opatření uvedených v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže za obdobného užití podmínek stanovených pro mladistvé. Doba, po kterou podmíněně odsouzený vedl ve zkušební době řádný život a vyhověl uloženým podmínkám, se započítává do zkušební doby nově stanovené při podmíněném odsouzení pro týž skutek nebo do zkušební doby stanovené při uložení úhrnného nebo souhrnného trestu nebo společného trestu za pokračování v trestném činu.


Poradna zdarma, rada třetí

Podmíněný odklad výkonu trestu může být uložen i s dohledem

Je-li třeba zvýšeně sledovat a kontrolovat chování pachatele a poskytnout mu potřebnou péči a pomoc ve zkušební době, může soud podmíněně odložit výkon trestu odnětí svobody nepřevyšujícího tři léta za současného vyslovení dohledu nad pachatelem. I pro podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody s dohledem platí stejné podmínky jako pro klasický podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody, to znamená, že je odsouzenému stanovená zkušební doba v rozmezí jednoho až pěti let, během níž se musí odsouzený osvědčit, jinak může soud rozhodnout o přeměně trestu na nepodmíněný.


Poradna zdarma, rada čtvrtá

Pokud se odsouzený ve zkušební době neosvědčí, může soud rozhodnout o vykonání trestu

Jestliže podmíněně odsouzený vedl ve zkušební době řádný život a vyhověl uloženým podmínkám, vysloví soud, že se osvědčil; jinak rozhodne, a to popřípadě již během zkušební doby, že se trest vykoná. Výjimečně může soud vzhledem k okolnostem případu a osobě odsouzeného ponechat podmíněné odsouzení v platnosti, i když odsouzený zavdal příčinu k nařízení výkonu trestu, a

  • stanovit nad odsouzeným dohled
  • přiměřeně prodloužit zkušební dobu, ne však o více než dvě léta, přičemž nesmí překročit horní hranici zkušební doby, nebo
  • stanovit dosud neuložená přiměřená omezení a přiměřené povinnosti směřující k tomu, aby vedl řádný život.


Poradna zdarma, rada pátá

Pokud soud neučiní žádné rozhodnutí do jednoho roku od uplynutí zkušební doby, má se za to, že se odsouzený osvědčil

Neučinil-li soud do jednoho roku od uplynutí zkušební doby žádné rozhodnutí aniž na tom měl podmíněně odsouzený vinu, má se za to, že se podmíněně odsouzený osvědčil. Bylo-li vysloveno, že se podmíněně odsouzený osvědčil, anebo má-li se za to, že se osvědčil, hledí se na pachatele, jako by nebyl odsouzen, to znamená, že se vykonaný trest nebude objevovat ve výpisu z rejstříku trestů. Rozhodne-li však soud, že se trest vykoná, musí rozhodnout zároveň o způsobu výkonu trestu.

 


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů:
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoníkVyhledat právní radu


Vepište slova, která vystihují Vaši životní situaci. Tlačítko Hledat vyhledá slova v bezplatných radách naší poradny.

Související články

Práva obětí trestných činů v trestním řízení významně posílila

Právo odepřít výpověď a další práva svědka v trestním řízení

Právo na náhradu nemajetkové újmy způsobené trestnou činností

Chcete se v trestním řízení vyhnout trestu? Využijte možnosti podmíněného zastavení trestního stíhání

Narovnání v trestním řízení je cestou k beztrestnosti

Kdy je nutné mít v trestním řízení obhájce

Jaké tresty lze uložit v trestním řízení

Víte, jaké sexuální aktivity Vás mohou dostat za mříže?

 

Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.
Podle potřeby si zvolíte rozsah odborné odpovědi volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami.

Právní poradna online


Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší situaci postupovat z pohledu práva. Předplaťte si svého právníka na telefonu.

Telefonická právní poradna


Vzory smluv ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní vzory smluv prověřené praxí advokátní kanceláře, s návodem užití a související legislativou.
Všechny naše vzory smluv a dokumentů jsou přizpůsobeny novému občanskému zákoníku.

Vzory ke stažení


Hotové odpovědi ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní odpovědi na nejčastější právní situace ve formě předem připravených odpovědí.

Odpovědi ke stažení


Právní linka

V případě jakýchkoli nejasností zavolejte na telefon Právní linky 596 113 100, kde se Vám bude věnovat naše operátorka.