Právní rady
Všechny články  |  Dědictví  |  Dopravní nehody a přestupky  |  Exekuce  |  Lidská práva  |  Nájmy  |  Nemovitosti  |  Oběti trestných činů  |  Ostatní  |  Pracovní poměr  |  Reklamace  |  Rozhodčí doložka a řízení  |  Rozvod  |  Trestné činy a řízení  |  Závazkové právo, smlouvy  |  Zdravotnické právo  | 
Trestné činy a řízení

Chcete se v trestním řízení vyhnout trestu? Využijte možnosti podmíněného zastavení trestního stíhání

Chcete se v trestním řízení vyhnout trestu? Využijte možnosti podmíněného zastavení trestního stíhání

Jedním ze způsobu, jímž lze rozhodnout v trestním řízení, je tzv. podmíněné zastavení trestního stíhání dle § 307 a násl. trestního řádu. Trestní stíhání lze podmíněně zastavit jen v řízení o přečinech, tj. v řízení o nedbalostních trestných činech a těch trestných, na které zákon stanoví hranici trestní sazby nepřevyšující pět let. Podmíněné zastavení trestního stíhání se využívá hojně například v případě dopravních nehod nebo jiných trestných činů spáchaných v oblasti dopravy. Podmíněné zastavení trestního stíhání má pro obviněného tu výhodu, že v případě, že se osvědčí, nemá o spáchaném trestném činu záznam v trestním rejstříku, neboť o jeho vině nebylo pravomocně rozhodnuto.


Bezplatná poradna, rada první

Podmíněně zastavit trestní stíhání lze pouze u přečinů, a to za splnění několika kumulativních podmínek

V řízení o přečinu může se souhlasem obviněného soud a v přípravném řízení státní zástupce podmíněně zastavit trestní stíhání, jestliže:
se obviněný k činu doznal
nahradil škodu, pokud byla činem způsobena, nebo s poškozeným o její náhradě uzavřel dohodu, anebo učinil jiná potřebná opatření k její náhradě
vydal bezdůvodné obohacení činem získané, nebo s poškozeným o jeho vydání uzavřel dohodu, anebo učinil jiná vhodná opatření k jeho vydání
a vzhledem k osobě obviněného, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a k okolnostem případu lze důvodně takové rozhodnutí považovat za dostačující


Bezplatná poradna, rada druhá

Obviněný musí nahradit škodu způsobenou trestným činem všem poškozeným, popřípadě učinit jiná opatření k její náhradě

Aby soud či státní zástupce v přípravném řízení mohl rozhodnout o podmíněném zastavení trestního stíhání obviněného, musí obviněný nahradit škodu všem, kteří byli v důsledku jeho trestného činu nějakým způsobem poškozeni nebo učinit jiná vhodná opatření směřující k náhradě škody (např. nahlášení události na pojišťovnu, uvedení poškozené věci do původního stavu, dohoda s poškozeným, na jejímž základě bude škodu hradit ve splátkách,...). To znamená, že poškozeným nemusí být však pouze osoba, vůči níž trestný čin směřoval, ale i například pojišťovna, která poškozenému hradila náklady léčení, vlastník vozidla, které bylo poškozeno trestným činem, vlastník poškozené účelové komunikace, atd. To se samozřejmě týká i vydání bezdůvodného obohacení.


Bezplatná poradna, rada třetí

Podmíněné zastavení trestního stíhání u některých přečinů může být podmiňováno dalšími požadavky, které musí obviněný splnit

Je-li to odůvodněno povahou a závažností spáchaného přečinu, okolnostmi jeho spáchání anebo poměry obviněného, soud a v přípravném řízení státní zástupce rozhodne o podmíněném zastavení trestního stíhání pouze tehdy, pokud obviněný splní obecné podmínky pro podmíněné zastavení trestního stíhání a současně:

  • se zaváže, že se během zkušební doby zdrží určité činnosti, v souvislosti s níž se dopustil přečinu (nejčastěji řízení), nebo
  • složí na účet soudu a v přípravném řízení na účet státního zastupitelství peněžitou částku určenou státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti, která není zřejmě nepřiměřená závažnosti přečinu
  • a vzhledem k osobě obviněného, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a k okolnostem případu lze důvodně takové rozhodnutí považovat za dostačující


Bezplatná poradna, rada čtvrtá

Při podmíněném zastavení trestního stíhání je obviněnému vždy stanovena zkušební doba

V rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání se stanoví zkušební doba na šest měsíců až dva roky, v případě podmíněného zastavení trestního stíhání, v němž se obviněný zaváže nevykonávat určitou činnost nebo složit peněžní částku určenou na pomoc obětem trestné činnosti až na pět let. Zkušební doba počíná právní mocí rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání. Obviněnému lze taktéž uložit, aby ve zkušební době dodržoval přiměřená omezení a povinnosti směřující k tomu, aby vedl řádný život. Jestliže se obviněný zaváže zdržet se během zkušební doby podmíněného zastavení trestního stíhání řízení motorových vozidel, musí být poučen o povinnosti odevzdat řidičský průkaz a o tom, že právní mocí rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání pozbude řidičského oprávnění.


Bezplatná poradna, rada pátá

Proti rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání může podat poškozený vždy stížnost

K podmíněnému zastavení trestního stíhání se nevyžaduje souhlas poškozeného. Poškozený má však právo proti rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání podat stížnost, jež má odkladný účinek. Stížnost může podat i sám obviněný, a rozhodne-li o podmíněném zastavení trestního stíhání soud, má toto právo též státní zástupce.


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů, účinných ke dni 11.2.2016:
Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řádVyhledat právní radu


Vepište slova, která vystihují Vaši životní situaci. Tlačítko Hledat vyhledá slova v bezplatných radách naší poradny.

Související články

Práva obětí trestných činů v trestním řízení významně posílila

Právo odepřít výpověď a další práva svědka v trestním řízení

Vazba není důkazem o vině obviněného

Právo na náhradu nemajetkové újmy způsobené trestnou činností

Narovnání v trestním řízení je cestou k beztrestnosti

Práva odsouzeného při výkonu trestu odnětí svobody

Kdy je nutné mít v trestním řízení obhájce

Jaké tresty lze uložit v trestním řízení

 

Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.
Podle potřeby si zvolíte rozsah odborné odpovědi volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami.

Právní poradna online


Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší situaci postupovat z pohledu práva. Předplaťte si svého právníka na telefonu.

Telefonická právní poradna


Vzory smluv ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní vzory smluv prověřené praxí advokátní kanceláře, s návodem užití a související legislativou.
Všechny naše vzory smluv a dokumentů jsou přizpůsobeny novému občanskému zákoníku.

Vzory ke stažení


Hotové odpovědi ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní odpovědi na nejčastější právní situace ve formě předem připravených odpovědí.

Odpovědi ke stažení


Právní linka

V případě jakýchkoli nejasností zavolejte na telefon Právní linky 596 113 100, kde se Vám bude věnovat naše operátorka.