Chcete se v trestním řízení vyhnout trestu? Využijte možnosti podmíněného zastavení trestního stíhání

Chcete se v trestním řízení vyhnout trestu? Využijte možnosti podmíněného zastavení trestního stíhání

Jedním ze způsobu, jímž lze rozhodnout v trestním řízení, je tzv. podmíněné zastavení trestního stíhání dle § 307 a násl. trestního řádu. Trestní stíhání lze podmíněně zastavit jen v řízení o přečinech, tj. v řízení o nedbalostních trestných činech a těch trestných, na které zákon stanoví hranici trestní sazby nepřevyšující pět let. Podmíněné zastavení trestního stíhání se využívá hojně například v případě dopravních nehod nebo jiných trestných činů spáchaných v oblasti dopravy. Podmíněné zastavení trestního stíhání má pro obviněného tu výhodu, že v případě, že se osvědčí, nemá o spáchaném trestném činu záznam v trestním rejstříku, neboť o jeho vině nebylo pravomocně rozhodnuto.


Bezplatná poradna, rada první

Podmíněně zastavit trestní stíhání lze pouze u přečinů, a to za splnění několika kumulativních podmínek

V řízení o přečinu může se souhlasem obviněného soud a v přípravném řízení státní zástupce podmíněně zastavit trestní stíhání, jestliže:
se obviněný k činu doznal
nahradil škodu, pokud byla činem způsobena, nebo s poškozeným o její náhradě uzavřel dohodu, anebo učinil jiná potřebná opatření k její náhradě
vydal bezdůvodné obohacení činem získané, nebo s poškozeným o jeho vydání uzavřel dohodu, anebo učinil jiná vhodná opatření k jeho vydání
a vzhledem k osobě obviněného, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a k okolnostem případu lze důvodně takové rozhodnutí považovat za dostačující


Bezplatná poradna, rada druhá

Obviněný musí nahradit škodu způsobenou trestným činem všem poškozeným, popřípadě učinit jiná opatření k její náhradě

Aby soud či státní zástupce v přípravném řízení mohl rozhodnout o podmíněném zastavení trestního stíhání obviněného, musí obviněný nahradit škodu všem, kteří byli v důsledku jeho trestného činu nějakým způsobem poškozeni nebo učinit jiná vhodná opatření směřující k náhradě škody (např. nahlášení události na pojišťovnu, uvedení poškozené věci do původního stavu, dohoda s poškozeným, na jejímž základě bude škodu hradit ve splátkách,...). To znamená, že poškozeným nemusí být však pouze osoba, vůči níž trestný čin směřoval, ale i například pojišťovna, která poškozenému hradila náklady léčení, vlastník vozidla, které bylo poškozeno trestným činem, vlastník poškozené účelové komunikace, atd. To se samozřejmě týká i vydání bezdůvodného obohacení.


Bezplatná poradna, rada třetí

Podmíněné zastavení trestního stíhání u některých přečinů může být podmiňováno dalšími požadavky, které musí obviněný splnit

Je-li to odůvodněno povahou a závažností spáchaného přečinu, okolnostmi jeho spáchání anebo poměry obviněného, soud a v přípravném řízení státní zástupce rozhodne o podmíněném zastavení trestního stíhání pouze tehdy, pokud obviněný splní obecné podmínky pro podmíněné zastavení trestního stíhání a současně:

  • se zaváže, že se během zkušební doby zdrží určité činnosti, v souvislosti s níž se dopustil přečinu (nejčastěji řízení), nebo
  • složí na účet soudu a v přípravném řízení na účet státního zastupitelství peněžitou částku určenou státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti, která není zřejmě nepřiměřená závažnosti přečinu
  • a vzhledem k osobě obviněného, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a k okolnostem případu lze důvodně takové rozhodnutí považovat za dostačující


Bezplatná poradna, rada čtvrtá

Při podmíněném zastavení trestního stíhání je obviněnému vždy stanovena zkušební doba

V rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání se stanoví zkušební doba na šest měsíců až dva roky, v případě podmíněného zastavení trestního stíhání, v němž se obviněný zaváže nevykonávat určitou činnost nebo složit peněžní částku určenou na pomoc obětem trestné činnosti až na pět let. Zkušební doba počíná právní mocí rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání. Obviněnému lze taktéž uložit, aby ve zkušební době dodržoval přiměřená omezení a povinnosti směřující k tomu, aby vedl řádný život. Jestliže se obviněný zaváže zdržet se během zkušební doby podmíněného zastavení trestního stíhání řízení motorových vozidel, musí být poučen o povinnosti odevzdat řidičský průkaz a o tom, že právní mocí rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání pozbude řidičského oprávnění.


Bezplatná poradna, rada pátá

Proti rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání může podat poškozený vždy stížnost

K podmíněnému zastavení trestního stíhání se nevyžaduje souhlas poškozeného. Poškozený má však právo proti rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání podat stížnost, jež má odkladný účinek. Stížnost může podat i sám obviněný, a rozhodne-li o podmíněném zastavení trestního stíhání soud, má toto právo též státní zástupce.


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů, účinných ke dni 11.2.2016:
Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád