Právní rady
Všechny články  |  Dědictví  |  Dopravní nehody a přestupky  |  Exekuce  |  Lidská práva  |  Nájmy  |  Nemovitosti  |  Oběti trestných činů  |  Ostatní  |  Pracovní poměr  |  Reklamace  |  Rozhodčí doložka a řízení  |  Rozvod  |  Trestné činy a řízení  |  Závazkové právo, smlouvy  |  Zdravotnické právo  | 
Ostatní

Těžkou finanční situaci při úmrtí blízké osoby může překlenout vdovský či sirotčí důchod

Těžkou finanční situaci při úmrtí blízké osoby může překlenout vdovský či sirotčí důchod

Úmrtí partnera či rodiče může kromě značné emocionální ztráty znamenat i ztížení sociální situace, a to především v případech, kdy byl pozůstalý na zemřelém finančně závislý. Kromě jiných dávek státní pomoci pamatuje zákon na tyto osoby prostřednictvím poskytování důchodu, a to buď vdovského či vdoveckého nebo sirotčího, tedy s ohledem na rodinný vztah, který měl pozůstalý vůči zemřelému. V dnešním dílu pěti rad zdarma si proto uvedeme, za jakých předpokladů je možné tyto důchody získat.


První rada právní poradny

Nárok na vdovský či vdovecký důchod může mít pouze manžel zemřelého

Nárok na vdovský/vdovecký důchod po svém manželovi má osoba, jejíž manžel:

  • byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, nebo
  • splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu.

Nárok na vdovský důchod zaniká uzavřením nového manželství nebo dnem právní moci rozhodnutí soudu o tom, že vdovec či vdova úmyslně způsobili smrt manžela jako pachatel, spolupachatel nebo účastník trestného činu.


Druhá rada právní poradny

Obecná podpůrčí doba pro pobírání vdovského/vdoveckého důchodu činí jeden rok

Vdovský/vdovecký důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela. Po uplynutí této doby má osoba pobírající vdovský důchod nárok na další pobírání vdovského důchodu, jestliže

  • pečuje o nezaopatřené dítě, které má po zemřelém nárok na sirotčí důchod nebo dítě, které bylo v rodině zemřelého vychováváno, jde-li o vlastní (osvojené) dítě vdovy či vdovce nebo bylo-li dítě aspoň jedním z nich převzato do dne smrti manžela do trvalé péče nahrazující péči rodičů
  • pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve II. - IV. stupni závislosti, které má po zemřelém nárok na sirotčí důchod, nebo dítě, které bylo v rodině zemřelého vychováváno, jde-li o vlastní (osvojené) dítě vdovy nebo bylo-li dítě aspoň jedním z nich převzato do dne smrti manžela do trvalé péče nahrazující péči rodičů
  • pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II. - IV. stupni závislosti
  • je invalidní ve třetím stupni, nebo
  • dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Nárok na vdovský/vdovecký důchod může vzniknout znovu, jestliže se splní některá z výše uvedených podmínek do dvou let po zániku dřívějšího nároku na vdovský/vdovecký důchod.


Třetí rada právní poradny

Při stanovení výše vdovského/vdoveckého důchodu se nepřihlíží k účasti zemřelého manžela na stavebním spoření

Výše základní výměry vdovského a vdoveckého důchodu činí 9 % průměrné mzdy měsíčně. Výše procentní výměry vdovského a vdoveckého důchodu činí 50 % procentní výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který měl nebo by měl nárok manžel (manželka) v době smrti. Při stanovení starobního důchodu, na který by měl zemřelý manžel (manželka) nárok v době smrti, se nepřihlíží k jeho (její) účasti na důchodovém spoření; pokud zemřelému manželu (manželce) byl již přiznán starobní důchod, který byl stanoven se zřetelem k jeho (její) účasti na důchodovém spoření, stanoví se pro účely stanovení výše procentní výměry vdovského nebo vdoveckého důchodu výše procentní výměry starobního důchodu zemřelého manžela (manželky) v částce, která by náležela, pokud by nebylo přihlédnuto k jeho (její) účasti na důchodovém spoření. Výše procentní výměry vdovského a vdoveckého důchodu, na který vznikl znovu nárok, nesmí být nižší než procentní výměra vdovského nebo vdoveckého důchodu, která náležela ke dni zániku nároku na tento důchod.


Čtvrtá rada právní poradny

Při splnění zákonných podmínek může osiřelé dítě pobírat sirotčí důchod po obou zemřelých rodičích

Na sirotčí důchod má nárok nezaopatřené dítě, zemřel-li jeho rodič (osvojitel) dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do výchovy jiné osoby nebo do společné výchovy manžel, a tento rodič (osvojitel) nebo osoba, která jej převzala do péče, byli poživateli starobního nebo invalidního důchodu nebo ke dni smrti splnili podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod, anebo zemřeli následkem pracovního úrazu. Podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se pro účely vzniku nároku na sirotčí důchod považuje za splněnou, byla-li získána aspoň polovina potřebné doby pojištění. Osiřelé nezaopatřené dítě má za splnění těchto podmínek nárok na sirotčí důchod po každém z rodičů (osvojitelů) nebo osobě, která jej převzala do péče. Nárok na sirotčí důchod však nevzniká po pěstounovi nebo jeho manželovi. Osvojením dítěte nárok na sirotčí důchod zaniká. Pokud oboustranně osiřelé dítě osvojí jen jedna osoba, zaniká nárok na ten sirotčí důchod, který náležel po osobě, kterou osvojitel nahradil. Dojde-li ke zrušení osvojení, vznikne nárok na sirotčí důchod znovu, a to ve výši, v jaké by náležel, kdyby byl vyplácen ke dni zrušení osvojení. Nárok na sirotčí důchod po osobě, která dítě převzala do péče, zaniká také svěřením dítěte do výchovy jiné osoby nebo do společné výchovy manželů.


Pátá rada právní poradny

Výše výměry sirotčího důchodu je stanovena obdobně jako u výměry vdovského/vdoveckého důchodu

Výše základní výměry sirotčího důchodu činí 9 % průměrné mzdy měsíčně. Výše procentní výměry sirotčího důchodu činí 40 % procentní výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti. Zanikl-li nárok na sirotčí důchod proto, že dítě přestalo být nezaopatřené a nárok na sirotčí důchod vznikl znovu, neboť podmínka nezaopatřenosti byla znovu splněna, nesmí být výše procentní výměry sirotčího důchodu nižší než procentní výměra sirotčího důchodu, která náležela ke dni zániku nároku na tento důchod.


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů:
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištěníVyhledat právní radu


Vepište slova, která vystihují Vaši životní situaci. Tlačítko Hledat vyhledá slova v bezplatných radách naší poradny.

Související články

Soud může určit výživné i pouze domnělému otci

Jaké předpoklady vedou k osvojení

Následky zániku manželství

Právo na osobní styk rodiče s dítětem

Jak vypořádat společné jmění manželů

Rozvodové řízení – podmínky a novinky

Určování otcovství

Jak úspěšně realizovat rozvod manželství

 

Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.
Podle potřeby si zvolíte rozsah odborné odpovědi volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami.

Právní poradna online


Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší situaci postupovat z pohledu práva. Předplaťte si svého právníka na telefonu.

Telefonická právní poradna


Vzory smluv ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní vzory smluv prověřené praxí advokátní kanceláře, s návodem užití a související legislativou.
Všechny naše vzory smluv a dokumentů jsou přizpůsobeny novému občanskému zákoníku.

Vzory ke stažení


Hotové odpovědi ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní odpovědi na nejčastější právní situace ve formě předem připravených odpovědí.

Odpovědi ke stažení


Právní linka

V případě jakýchkoli nejasností zavolejte na telefon Právní linky 596 113 100, kde se Vám bude věnovat naše operátorka.