V době pracovní neschopnosti se nelze evidovat na úřadu práce

V době pracovní neschopnosti se nelze evidovat na úřadu práce

Každá fyzická osoba, která má na území České republiky bydliště, a která není v pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru nebo osobou samostatně výdělečně činnou či nevykonává některou z činností vyjmenovanou zákonem o zaměstnání, má právo na zprostředkování vhodného zaměstnání prostřednictvím krajské pobočky Úřadu práce, a to jako zájemce o zaměstnání nebo jako uchazeč o zaměstnání. V dnešní poradně se budeme především zabývat, co je nutné pro zprostředkování zaměstnání Úřadem práce učinit a dále v jakých případech je vyloučeno se ucházet o zaměstnání prostřednictvím Úřadu práce.


První rada právní poradny

V případě, že fyzická osoba požádá o zprostředkování zaměstnání nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení zaměstnání, zařadí ji Úřad práce do evidence uchazečů ode dne následujícího po skončení zaměstnání

Uchazečem o zaměstnání se může stát fyzická osoba, která osobně požádá o zprostředkování vhodného zaměstnání krajskou pobočku Úřadu práce, v jejímž územním obvodu má bydliště, a splní zákonem stanovené podmínky pro zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. Fyzická osoba se zařadí do evidence uchazečů o zaměstnání dnem podání písemné žádosti o zprostředkování zaměstnání, pokud však fyzická osoba požádá o zprostředkování zaměstnání nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení zaměstnání, zařadí se do evidence uchazečů o zaměstnání ode dne následujícího po skončení zaměstnání.


Druhá rada právní poradny

Zákon o zaměstnanosti stanoví případy, ve kterých není možné fyzickou osobu evidovat jako uchazeče o zaměstnání

Na základě zákona o zaměstnanosti se uchazečem o zaměstnání nemůže stát fyzická osoba v době, po kterou:

  • je uznána dočasně neschopnou práce
  • vykonává trest odnětí svobody, vykonává ochranné opatření zabezpečovací detenci nebo je ve vazbě
  • pobírá peněžitou pomoc v mateřství v době před porodem a 6 týdnů po porodu
  • je invalidní ve třetím stupni, s výjimkou fyzické osoby, která je invalidní ve třetím stupni a je schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek


Třetí rada právní poradny

I během vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání je možné si v omezené míře přivydělávat

Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání:

  • výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo
  • výkon činnosti na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

Uchazeč o zaměstnání je povinen krajské pobočce Úřadu práce výkon této činnosti bez ohledu na výši měsíčního výdělku nebo odměny oznámit při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti, a ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny. V případě výkonu více činností se pro účely splnění podmínky měsíčního výdělku měsíční výdělky sčítají.


Čtvrtá rada právní poradny

Jako uchazeče o zaměstnání nelze evidovat osobu, která bez vážného důvodu ukončila zprostředkované zaměstnání

Překážkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání je, pokud:

  • fyzická osoba bez vážného důvodu ukončí sama nebo na základě dohody se zaměstnavatelem vhodné zaměstnání zprostředkované Úřadem práce, nebo
  • zaměstnavatel s fyzickou osobou ukončí vhodné zaměstnání zprostředkované Úřadem práce z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jí vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.

V těchto případech může být fyzická osoba zařazena na základě nové písemné žádosti do evidence uchazečů o zaměstnání po uplynutí 6 měsíců ode dne sjednaného jako den nástupu do zaměstnání, zprostředkovaného Úřadem práce.


Pátá rada právní poradny

Povinnosti uchazeče o zaměstnání lze plnit i na kontaktním místě veřejné správy stanoveném Úřadem práce

Uchazeč o zaměstnání je povinen plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce, které požádal o zprostředkování zaměstnání; tyto povinnosti lze ovšem plnit i na kontaktním místě veřejné správy stanoveném krajskou pobočkou Úřadu práce. Uchazeč o zaměstnání může požádat o změnu kontaktního pracoviště v územním obvodu krajské pobočky Úřadu práce. Krajská pobočka Úřadu práce pak určí, u kterého kontaktního pracoviště bude plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání. Uchazeč o zaměstnání je povinen Úřadu osvědčit skutečnosti rozhodné pro zařazení nebo vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, kdy změny těchto skutečností je uchazeč o zaměstnání povinen osobně nebo písemně oznámit nejpozději do 8 kalendářních dnů. Ve stejné lhůtě je povinen osobně nebo písemně oznámit důvody, pro které se ve stanoveném termínu nedostavil na pobočku Úřadu práce nebo na kontaktní místo veřejné správy stanovené Úřadem práce.


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů:
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti