Právní rady
Všechny články  |  Dědictví  |  Dopravní nehody a přestupky  |  Exekuce  |  Lidská práva  |  Nájmy  |  Nemovitosti  |  Oběti trestných činů  |  Ostatní  |  Pracovní poměr  |  Reklamace  |  Rozhodčí doložka a řízení  |  Rozvod  |  Trestné činy a řízení  |  Závazkové právo, smlouvy  |  Zdravotnické právo  | 
Pracovní poměr

Je-li zaměstnanec postižen povodní, má nárok na pracovní volno

Je-li zaměstnanec postižen povodní, má nárok na pracovní volno

Povodně čas od času sužují i Českou republiku, přičemž v mnoha městech v případě povodní naprosto selhává doprava a lidé zůstávají uvězněni ve svých domovech. Většina z nás však musí chodit do zaměstnání. Jak ovšem řešit situace, kdy máte zcela zatopený dům či nemáte možnost se do zaměstnání dopravit? I na tyto případy pamatuje zákoník práce, a proto dnes naše bezplatné právní rady zaměříme na to, kdy je zaměstnavatel povinen omluvit Vaši nepřítomnost v práci.


Poradna zdarma, rada první

V případě, že se zaměstnanec není schopen kvůli povodním dopravit do zaměstnání, musí mu zaměstnavatel poskytnout pracovní volno

Jestliže se zaměstnanec není schopen dopravit do zaměstnání z důvodu záplav, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnance. Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých překážek v práci uvádí, že pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu se poskytuje na nezbytně nutnou dobu pro nepředvídané přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků, nemohl-li zaměstnanec dosáhnout včas místa pracoviště jiným přiměřeným způsobem. V těchto případech se také zaměstnanec se zaměstnavatelem může domluvit, že si zameškaný čas v zaměstnání nadpracuje, aby tak nepřišel o nárok na mzdu či plat.


Poradna zdarma, rada druhá

Nárok na volno, má zaměstnanec i tehdy, jestliže musí odstraňovat následky povodní na svém majetku

Pakliže zaměstnanec musí zabezpečit svůj majetek před působením povodní či již musí odstraňovat vzniklé škody, jedná se o jinou důležitou osobní překážku v práci týkající se jeho osoby dle § 199 zákoníku práce, a zaměstnavatel je povinen poskytnout mu pracovní volno bez náhrady mzdy. I zde se však může zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodnout, že práci vykoná jindy. Jestliže zaměstnanec musí odstraňovat škody vzniklé živelnou pohromou z toho důvodu, že jeho majetek ohrožuje životy či majetek jiných či například z hygienických důvodů, jedná se o překážku práci na straně zaměstnance z důvodu obecného zájmu. Zaměstnavatel musí zaměstnanci z tohoto důvodu poskytnout pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu. Nárok na náhradu mzdy nebo platu má zaměstnanec pouze tehdy, stanoví-li tak vnitřní právní předpis či se zaměstnavatelem na tom dohodne.


Poradna zdarma, rada třetí

Pracovní volno musí dostat i ti zaměstnanci, kteří odklízejí škody způsobené povodní ve veřejném zájmu

Zákoník práce vyjmenovává překážky práci na straně zaměstnance z důvodu výkonu občanské povinnosti. Demonstrativně uvádí, že o výkon občanských povinností jde zejména u svědků, tlumočníků, soudních znalců a jiných osob předvolaných k jednání u soudu, správního úřadu, jiného státního orgánu nebo orgánu územního samosprávného celku, při poskytnutí první pomoci, při opatřeních proti infekčnímu onemocnění, při poskytnutí osobní pomoci při požární ochraně, při živelních událostech, nebo v obdobných mimořádných případech a dále v případech, kdy je fyzická osoba povinna podle právních předpisů osobní pomoc poskytnout. V těchto případech zaměstnanci od zaměstnavatele přísluší pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, pokud tuto činnost nelze provést mimo pracovní dobu, a to bez náhrady mzdy nebo platu, nestanoví-li zvláštní právní předpisy něco jiného, nebo není-li dohodnuto nebo vnitřním předpisem stanoveno jinak. Zvláštní úprava platí například pro členy jednotek sboru dobrovolných hasičů obce, kterým přísluší za účast během zásahu, v době, ze které jim plynou příjmy z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti, náhrada ušlého výdělku od obce, a to za každou započatou hodinu této doby.


Poradna zdarma, rada čtvrtá

V případě, že zaměstnavatel není schopen zaměstnanci poskytovat v důsledku živelní pohromy sjednanou práci, náleží zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu nejméně ve výši 60% průměrného výdělku

Zaměstnavatel může převést zaměstnance i bez jeho souhlasu na dobu nezbytné potřeby na jinou práci, než byla sjednána, jestliže to je třeba k odvrácení mimořádné události, živelní události nebo jiné hrozící nehody nebo k zmírnění jejich bezprostředních následků, a to na nezbytně nutnou dobu. Jestliže zaměstnavatel zaměstnance na jinou práci nepřevede, a zaměstnanec nemůže v důsledku přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí konat práci, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku. Pokud záplavy zapříčiní přechodnou závadu způsobenou poruchou na strojním zařízení, v dodávce surovin nebo pohonné síly, chybnými pracovními podklady nebo jinými provozními příčinami, jde o prostoj, a nebyl-li zaměstnanec převeden na jinou práci, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši nejméně 80 % průměrného výdělku.


Poradna zdarma, rada pátá

Zaměstnanec by měl zaměstnavateli svou nepřítomnost v práci co nejdříve oznámit

Obecně platí, že je-li překážka v práci zaměstnanci předem známa, musí včas požádat zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna. Jinak je zaměstnanec povinen uvědomit zaměstnavatele o překážce a o předpokládané době jejího trvání bez zbytečného průtahu, přičemž překážku v práci je zaměstnanec povinen zaměstnavateli vždy prokázat.


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů, účinných ke dni 8. 8. 2014:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých překážek v práciVyhledat právní radu


Vepište slova, která vystihují Vaši životní situaci. Tlačítko Hledat vyhledá slova v bezplatných radách naší poradny.

Související články

Důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance

Překážky v práci

V době pracovní neschopnosti se nelze evidovat na úřadu práce

 

Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.
Podle potřeby si zvolíte rozsah odborné odpovědi volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami.

Právní poradna online


Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší situaci postupovat z pohledu práva. Předplaťte si svého právníka na telefonu.

Telefonická právní poradna


Vzory smluv ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní vzory smluv prověřené praxí advokátní kanceláře, s návodem užití a související legislativou.
Všechny naše vzory smluv a dokumentů jsou přizpůsobeny novému občanskému zákoníku.

Vzory ke stažení


Hotové odpovědi ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní odpovědi na nejčastější právní situace ve formě předem připravených odpovědí.

Odpovědi ke stažení


Právní linka

V případě jakýchkoli nejasností zavolejte na telefon Právní linky 596 113 100, kde se Vám bude věnovat naše operátorka.