Provozovatel vozidla má zákonnou odpovědnost za dodržování povinností řidiče

Provozovatel vozidla má zákonnou odpovědnost za dodržování povinností řidiče

Pravděpodobně již každý zaznamenal, že zákon o silničním provozu prošel poměrně rozsáhlou novelou, která nabyla účinnosti dne 19. ledna 2013 a jež měla za úkol zejména eliminovat výmluvy řidičů na to, že dopravní přestupek spáchala jim osoba blízká. V čem přesněji tyto změny spočívají, si uvedeme v tomto článku.


Bezplatná poradna, rada první

Provozovatel vozidla nově nesmí přikázat nebo svěřit samostatné řízení vozidla osobě, o které nezná údaje potřebné k určení její totožnosti

Do přijetí novely zákona o silničním provozu nesměl provozovatel vozidla zejména:

  • přikázat ani dovolit, aby bylo v provozu na pozemních komunikacích užito vozidlo, které nesplňuje podmínky stanovené zvláštním právním předpisem, pokud nejde o přípojný podvozek (vozidlo) k záchrannému vozidlu Horské služby
  • svěřit řízení vozidla osobě, která není dostatečně tělesně a duševně způsobilá k řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti a v potřebném rozsahu neovládá řízení vozidla nebo jízdu na zvířeti a předpisy o provozu na pozemních komunikacích
  • svěřit řízení motorového vozidla osobě, která není držitelem řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu motorových vozidel

Od 19. ledna 2013 však přibylo provozovateli vozidla nové omezení, a to takové, že nesmí přikázat nebo svěřit samostatné řízení vozidla osobě, o které nezná údaje potřebné k určení její totožnosti. Řidiči již tak nemohou tvrdit, že neví, kdo řídil jejich vozidla, jinak se dopouštějí přestupku.


Bezplatná poradna, rada druhá

Provozovatel vozidla je povinen sdělit správnímu orgánu skutečnosti potřebné k určení totožnosti řidiče vozidla podezřelého z porušení dopravních předpisů

Provozovatel vozidla a osoba, které provozovatel svěřil vozidlo, s výjimkou, kdy provozovatelem vozidla je zpravodajská služba, jsou povinni na výzvu policie, krajského úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností sdělit skutečnosti potřebné k určení totožnosti řidiče vozidla podezřelého z porušení ustanovení zákona o silničním provozu; tímto ustanovením není dotčeno ustanovení zvláštního právního předpisu upravující právo odepřít výpověď nebo podání vysvětlení. Fyzická nebo právnická osoba se dopustí jako provozovatel vozidla přestupku tím, že přikáže nebo svěří samostatné řízení vozidla osobě, o níž nezná údaje potřebné k určení její totožnosti. Za přestupek lze fyzické osobě uložit pokutu od 5 000 Kč do 10 000 Kč a právnické osobě až do 100 000 Kč.


Bezplatná poradna, rada třetí

Novelizovaný zákon o silničním provozu zavedl nový přestupek spočívající v odpovědnosti provozovatele vozidla za dodržování povinností řidiče a pravidel provozu na pozemních komunikacích

Podle zákona o silničním provozu se provozovatel vozidla dopustí přestupku tím, že v rozporu s jeho povinnostmi stanovenými zákonem o silničním provozu nezajistí, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená tímto zákonem.
Provozovatel odpovídá za přestupek, pokud:

  • porušení pravidel bylo zjištěno prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo se jedná o neoprávněné zastavení nebo stání
  • porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje znaky přestupku podle tohoto zákona a
  • porušení pravidel nemá za následek dopravní nehodu


Bezplatná poradna, rada čtvrtá

Maximální pokuta, kterou lze provozovateli vozidla uložit za nedodržení povinností řidiče a pravidel provozu na pozemních komunikacích činí 10 000 Kč

Pokud provozovatel vozidla nezajistí dodržování povinností řidiče a pravidel provozu na pozemních komunikacích, uloží se mu pokuta. Pro určení výše pokuty se použije rozmezí pokuty pro přestupek, jehož znaky porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje, maximální limit pokuty je však stanoven na 10 000 Kč. Obecní úřad obce s rozšířenou působností přestupek projedná, pouze pokud učinil nezbytné kroky ke zjištění pachatele přestupku, jehož znaky porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje, a nezahájil řízení o přestupku a věc odložil, protože nezjistil skutečnosti odůvodňující zahájení řízení proti určité osobě, nebo řízení o přestupku zastavil, protože obviněnému z přestupku nebylo spáchání skutku prokázáno.


Bezplatná poradna, rada pátá

Pokud provozovatel vozidla prokáže, že předmětné vozidlo nemohl užívat, za přestupek neodpovídá

Provozovatel vozidla za přestupek neodpovídá, jestliže prokáže, že v době před porušením povinnosti řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích:

  • bylo vozidlo, jehož je provozovatelem, odcizeno nebo byla odcizena jeho tabulka s přidělenou státní poznávací značkou, nebo
  • podal žádost o zápis změny provozovatele vozidla v registru silničních vozidel.

 


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů účinných ke dni 17.4.2018:
Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu