Zvláštní pracovní podmínky zaměstnanců pečujících o děti

Zvláštní pracovní podmínky zaměstnanců pečujících o děti

Právo žen na zvláštní pracovní podmínky stanoví přímo Listina základních práv a svobod ve svém článku č. 29, tato zvláštní ochrana je dána rovněž i osobám zdravotně postiženým a mladistvým zaměstnancům. Zákoník práce tuto zvláštní ochranu blíže rozvádí. Některá ustanovení zákoníku práce ohledně zvláštních pracovních podmínek zaměstnanců pečujících o děti se však nevztahují pouze na ženy, ale obecně na všechny zaměstnance, kteří se starají o děti. Níže si rozebereme nejdůležitější pravidla, která musí zaměstnavatel při přidělování prací těhotným zaměstnankyním, resp. zaměstnancům pečujících o děti dodržovat.


Poradna zdarma, rada první

Těhotné a kojící zaměstnankyně nesmí vykonávat některé druhy práce

Zaměstnavatel nesmí zaměstnankyně zaměstnávat pracemi, které ohrožují jejich mateřství. Práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, stanoví vyhláškou Ministerstvo zdravotnictví. Rovněž zaměstnavatel nesmí zaměstnávat těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, které kojí, a zaměstnankyně-matky do konce devátého měsíce po porodu pracemi, pro které nejsou podle lékařského posudku zdravotně způsobilé.


Poradna zdarma, rada druhá

V případě, že zaměstnankyně vykonává práci, která ohrožuje její mateřství, nebo pro kterou není podle lékařského posudku zdravotně způsobilá, je zaměstnavatel povinen ji převést na jinou práci

Koná-li těhotná zaměstnankyně práci, která je těhotným zaměstnankyním zakázána nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství, je zaměstnavatel povinen převést ji dočasně na práci, která je pro ni vhodná a při níž může dosahovat stejného výdělku jako na dosavadní práci. Požádá-li těhotná zaměstnankyně pracující v noci o zařazení na denní práci, je zaměstnavatel povinen její žádosti vyhovět. Toto platí obdobně pro zaměstnankyni-matku do konce devátého měsíce po porodu a zaměstnankyni, která kojí. Dosahuje-li zaměstnankyně při práci, na niž byla převedena, bez svého zavinění nižšího výdělku než na dosavadní práci, poskytuje se jí na vyrovnání tohoto rozdílu vyrovnávací příspěvek podle zákona o nemocenském pojištění.


Poradna zdarma, rada třetí

Kojící zaměstnankyně mají ze zákona nárok na přestávku na kojení

Zaměstnankyni, která kojí své dítě, je zaměstnavatel povinen poskytnout kromě přestávek v práci zvláštní přestávky ke kojení. Zaměstnankyni, která pracuje po stanovenou týdenní pracovní dobu, přísluší na každé dítě do konce 1 roku jeho věku 2 půlhodinové přestávky a v dalších 3 měsících 1 půlhodinová přestávka za směnu. Pracuje-li po kratší pracovní dobu, avšak alespoň polovinu týdenní pracovní doby, přísluší jí pouze 1 půlhodinová přestávka, a to na každé dítě do konce 1 roku jeho věku. Přestávky ke kojení se započítávají do pracovní doby a přísluší za ně náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.


Poradna zdarma, rada čtvrtá

Zaměstnanci pečující o děti mohou zaměstnavatele požádat o úpravu pracovní doby - pokud v tom zaměstnavateli nebrání vážné provozní důvody, je zaměstnavatel povinen této žádosti vyhovět

Zaměstnavatel je povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn rovněž k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti. Požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let, těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II. (středně těžká závislost), ve stupni III. (těžká závislost) nebo stupni IV. (úplná závislost) o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Těhotné zaměstnankyně nesmí pracovat přesčas. Přesčas nesmí zaměstnavatel nařídit ani zaměstnankyním a zaměstnancům, kteří pečují o dítě mladší než 1 rok.


Poradna zdarma, rada pátá

Na pracovní cestu mohou být zaměstnanci pečující o děti vysláni jen s jejich souhlasem

Těhotné zaměstnankyně a zaměstnankyně a zaměstnanci pečující o děti do věku 8 let smějí být vysíláni na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen se svým souhlasem. Přeložit je může zaměstnavatel jen na jejich žádost. To se vztahuje i na osamělé zaměstnankyně a osamělé zaměstnance, kteří pečují o dítě, dokud dítě nedosáhlo věku 15 let, jakož i pro zaměstnance, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve II-IV stupni.


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů, účinných ke dni 26.1.2016:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce