Pravidla při poskytování dávek z nemocenského pojištění

Pravidla při poskytování dávek z nemocenského pojištění

Vznikem pracovního poměru Vám vzniká také zákonná povinnost účastnit se na nemocenském pojištění. Tato povinnost je však vyvážena tím, že v případě, kdy nastane okolnost, pro kterou nemůžete dočasně vykonávat svou práci, bude Vaše případná finanční ztráta vyrovnávána prostřednictvím příslušných dávek.


První rada právní poradny

Od kterého okamžiku máte nárok na nemocenské a v jaké výši?

Pokud Vás uzná Váš ošetřující lékař za dočasně práce neschopného nebo Vám nařídí karanténu, máte nárok na nemocenské dávky poskytované Českou správou sociálního zabezpečení od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti až do jejího konce, maximálně však 380 kalendářních dnů počítaných od vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Po dobu prvních 14 kalendářních dnů jste zabezpečeni náhradou mzdy, kterou Vám poskytuje zaměstnavatel. Náhrada mzdy náleží za pracovní dny, a to při dočasné pracovní neschopnosti od 4. pracovního dne (při karanténě od prvního pracovního dne). Za první tři dny pracovní neschopnosti nepobíráte tedy žádnou náhradu mzdy či jiné dávky.

Náhrada mzdy se poskytuje ve výši 60 % denního vyměřovacího základu. K přesnému výpočtu můžete využít kalkulačky, které lze v současné době nalézt na mnoha internetových stránkách.


Druhá rada právní poradny

Důsledně dodržujte režim pracovní neschopnosti a vycházek stanovených lékařem, jinak Vám hrozí přísné postihy

Zaměstnavatel je oprávněn kontrolovat v období prvních 14 kalendářních dnů Vaší dočasné pracovní neschopnosti, zda dodržujete stanovený režim zdržovat se v místě pobytu a dodržujete dobu a rozsah povolených vycházek. Zaměstnavatel je povinen v případě zjištění Vašeho porušení povinnosti vyhotovit o kontrole písemný záznam s uvedením skutečností, které znamenají porušení tohoto režimu. Stejnopis tohoto záznamu je zaměstnavatel povinen doručit Vám, příslušné okresní správě sociálního zabezpečení a Vašemu ošetřujícímu lékaři. Zaměstnanec je povinen umožnit zaměstnavateli tuto kontrolu dodržování svých povinností. Zaměstnavatel Vám může se zřetelem na závažnost porušení těchto povinností náhradu mzdy nebo platu snížit nebo neposkytnout, popř. i dát výpověď.

Právo kontroly dodržování režimu pracovní neschopnosti přísluší i orgánu správy sociálního zabezpečení, který Vám vyplácí dávky, i ten může v případě, že zjistí, že stanovený režim porušujete, rozhodnout o odnětí nebo krácení nemocenských dávek.


Třetí rada právní poradny

Nemocenské nepatří mezi jediné dávky, které můžete obdržet. Na dávky plynoucí z nemocenského pojištění mají nárok i ti, kteří nemohou pracovat z důvodu ošetřování některého člena ze své rodiny a dále ženy, které nepracují kvůli jejich mateřství

Nárok na ošetřovné má ten zaměstnanec, který nemůže vykonávat práci z důvodu ošetřování dítěte mladšího 10 let, pokud toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz, nebo jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu či porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou osobou, a dále tehdy, jestliže zaměstnanec musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let, protože školské zařízení, popřípadě jiné obdobné zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo škola, jejímž je žákem, jsou uzavřeny z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii, nařízené karanténě nebo jiné nepředvídané události, nebo pokud osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla, utrpěla úraz, porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat. Doba, po kterou se ošetřovné poskytuje, činí 9 kalendářních dnů, a jde-li o osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, 16 kalendářních dnů a jeho výše je stejně jako v případě nemocenského 60 % denního vyměřovacího základu.

Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství je účast zaměstnance na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. Peněžitou pomoc v mateřství může obdržet namísto matky i otec dítěte, popř. manžel ženy, která dítě porodila, pokud se s ní písemně dohodne, že to bude on, kdo bude pečovat o dítě. Bez takovéto dohody může být otci dítěte, resp. manžela ženy, která dítě porodila přiznána peněžitá pomoc v mateřství také tehdy, jestliže matka dítěte nemůže nebo nesmí o dítě pečovat pro závažné dlouhodobé onemocnění, pro které byla uznána dočasně práce neschopnou. O poskytnutí tohoto příspěvku může zažádat také, kterákoliv osoba, která pečuje o dítě, jehož matka zemřela. Dávky u peněžité pomoci v mateřství činí výši 70% denního vyměřovacího základu.


Čtvrtá rada právní poradny

Dávky plynoucí z nemocenského pojištění Vám mohou být do zákonem stanovené doby poskytnuty i po skončení pracovního poměru

Nemocenské Vám naleží také tehdy, jestliže ke vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo k nařízení karantény došlo po ukončení pracovního poměru v tzv. ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí 7 kalendářních dnů ode dne skončení pracovního poměru, pokud však zaměstnání trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů trval pracovní poměr. To se týká i nároku těhotných žen na peněžitou pomoc v mateřství, které v ochranné lhůtě nastoupí na mateřskou dovolenou, v tomto případě činí ochranná lhůta 180 kalendářních dnů.


Pátá rada právní poradny

Nemocenské dávky lze v některých případech pobírat i u dohod o provedení práce

Zaměstnanci, kteří pracují na základě dohody o provedení práce, jsou povinni se účastnit na nemocenském pojištění, jestliže jim byl zúčtován započitatelný příjem v částce vyšší než 10. 000 Kč měsíčně. Zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce jsou účastni pojištění jen v těch kalendářních měsících po dobu trvání této dohody, do nichž jim byl zúčtován započitatelný příjem z dohody o provedení práce ve shora uvedené výši. Pojištění vzniká zaměstnanci dnem, ve kterém poprvé po uzavření dohody o provedení práce začal konat sjednanou práci, a zaniká dnem, jímž uplynula doba, na kterou byla tato dohoda sjednána.

Nárok na nemocenské Vám tedy vznikne tehdy, jestliže Vaše pracovní neschopnost nastane v měsíci, v němž Váš započitatelný příjem přesáhl částku 10.000 Kč, a vy tak současně máte povinnost odvádět nemocenské pojištění. (Př. pokud odpracujete u zaměstnavatele půlku měsíce, a Vaše odměna za tuto odvedenou práci bude vyšší než 10.000 Kč, přičemž v druhé půlce měsíce onemocníte, máte od 22. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nárok na nemocenské dávky. Jestliže Vaše odměna za toto období bude nižší než 10.000 Kč, na nemocenském pojištění se neúčastníte a nemáte nárok na přiznání nemocenského.)


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů, účinných ke dni 18.2.2016:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce