Judikáty

K samovolnému snížení nájemného ze strany nájemce

Neplacením nájemného ve smyslu § 711 odst. 1 písm. d) obč. zák., ve znění účinném do 30. 3. 2006 [nyní srov. ust. § 711 odst. 2 psím. b) obč. zák.] ... 

Více zde

K možnostem zániku nájmu bytu jiným způsobem než stanoveným zákonem

Způsoby zániku práva nájmu bytu ve smyslu ustanovení § 686 a násl. obč. zák. jsou v zákoně stanoveny kogentně; dohodou účastníků je nelze rozšiřova ... 

Více zde

K neplatnosti výpovědi z nájmu bytu pro rozpor s dobrými mravy

1. Ustanovení § 711 obč. zák. o zániku nájmu bytu se použije i na zánik nájmu družstevního bytu.

2. Výpověď pronajímatele z nájmu bytu je jed ... 

Více zde

K povinnosti žalobce při návrhu na určení nebo zvýšení výživného stanovit přesnou a určitou částku

Požadavek, aby ze žaloby bylo patrno, čeho se žalobkyně domáhá (tzv. žalobní petit), je úplný, je-li přesně a jednoznačně označena povinnost, která ... 

Více zde

Ke lhůtě, v níž se účastníci dopravní nehody mohou dohodnout na míře jejich zavinění

I když v § 47 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, není výslovně uvedeno, v jaké lhůtě ... 

Více zde

Ke lhůtě k vyřízení reklamace

Stanoví-li občanský zákoník lhůtu 30 dnů k vyřízení reklamace od jejího uplatnění, pak prodejce svou povinnost splní, jestliže v zákonné lhůtě (nen ... 

Více zde

K neupotřebitelnosti věci a její vadě

Neupotřebitelnost věci je posuzována se zřetelem k povaze a účelu věci. Věc, která je předmětem kupní smlouvy, je neupotřebitelnou, je-li vada neod ... 

Více zde

Ke lhůtě pro odstoupení od cestovní smlouvy při změně data začátku zájezdu (změně cestovní smlouvy)

Změna termínu zájezdu je změnou cestovní smlouvy podle § 852e obč. zák., která musí být provedena kvalifikovanou formou (tj. písemně), přičemž se z ... 

Více zde