K neupotřebitelnosti věci a její vadě

K neupotřebitelnosti věci a její vadě

Neupotřebitelnost věci je posuzována se zřetelem k povaze a účelu věci. Věc, která je předmětem kupní smlouvy, je neupotřebitelnou, je-li vada neodstranitelná, a proto ji nelze užívat dohodnutým způsobem nebo řádně, anebo je-li vada (objektivně) odstranitelná, avšak náklad na její odstranění (opravu věci) je vzhledem k (obecné) ceně předmětu koupě neúměrně vysoký. Jestliže neupotřebitelnost věci je přechodná a odstranitelná opravou úměrnou ceně věci v době prodeje, má kupující právo jen na přiměřenou slevu ze sjednané ceny odpovídající povaze a rozsahu vady.

ROZSUDEK

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce T. K. , zastoupeného JUDr. Karlem Schusterem, advokátem se sídlem v Praze 2, Gorazdova 15, proti žalovanému J. P. , zastoupenému Mgr. Michaelou Bartošovou, advokátkou se sídlem v Kolíně III, Legerova 148, o 167.000,- Kč s příslušenstvím proti vydání věci, vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 10 C 231/2005, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 25. 3. 2009, č.j. 30 Co 13/2009-139, takto:

I. Dovolání se zamítá.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 21.774,- Kč do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám JUDr. Karla Schustera, advokáta.

Odůvodnění:

Okresní soud v Kolíně rozsudkem ze dne 3. 7. 2008, č.j. 10 C 231/2005-105, zamítl žalobu, jíž se žalobce po žalovaném domáhal zaplacení 167.000,- Kč s 9 % úroky z prodlení od 28. 5. 2005 do zaplacení oproti vydání osobního automobilu Opel Omega 2,5 TD, SPZ 4A56356, a rozhodl o náhradě nákladů řízení účastníků a státu. Na základě zjištění, že vozidlo, které žalobce od žalovaného koupil, mělo poškozenou (prasklou) hlavu válců motoru a vadné turbodmychadlo, přičemž tyto závady, na něž prodávající kupujícího neupozornil, existovaly již v době prodeje, soud prvního stupně uzavřel, že právo odstoupit od smlouvy žalobci nesvědčilo, neboť vady - opravitelné nákladem 30.000,- Kč - nečinily věc neupotřebitelnou (§ 597 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "obč. zák."). Protože nebylo prokázáno, že si žalobce vymínil konkrétní vlastnost vozidla (soud prvního stupně neuvěřil, že se výslovně žalovaného dotazoval na to, "zda je v pořádku hlava válců"), nebo že ho žalovaný ujistil o určité vlastnosti věci nebo o tom, že nemá žádné vady (ujištění prodávajícího, že "vozidlo je v bezvadném stavu," je natolik obecně formulované, že vymíněnou vlastnost předmětu koupě nepředstavuje), nelze nárok žalobce opřít ani o ustanovení § 597 odst. 2 obč. zák.

Rozsudkem ze dne 25. 3. 2009, č.j. 30 Co 13/2009-139, Krajský soud v Praze změnil ve věci samé rozhodnutí soudu prvního stupně tak, že žalobě vyhověl, a rozhodl o náhradě nákladů řízení účastníků a státu před soudy obou stupňů. Po doplnění dokazování výslechem znalce A. K. uzavřel, že vady, které žalobce u prodávajícího řádně a včas vytknul (§ 599 odst. 1 obč. zák.), činily vozidlo ve smyslu ustanovení § 597 odst. 1, části věty za středníkem, obč. zák. neupotřebitelným; náklady na opravu ve výši (nejméně) 60.000,- Kč jsou neúměrné hodnotě vozidla, takže "oprava by byla ekonomicky neúčelným nákladem v poměru ke kupní ceně," což umožňuje vady kvalifikovat jako neodstranitelné. Výměna celého motoru (za starší pocházející např. z vrakoviště) by sice - jak připustil znalec - byla levnější variantou odstranění předmětných vad, ale po žalobci nelze spravedlivě požadovat, aby takovou kompletní výměnu "bez znalosti historie motoru" akceptoval. Právo odstoupit od smlouvy vyplývalo nejen z ustanovení § 597 odst. 1, části věty za středníkem, obč. zák., ale i z toho, že ujištění žalovaného, že stav motoru - tedy i hlavy válců, která je (na rozdíl od turbodmychadla) jeho součástí - nevykazuje vady, se ukázalo nepravdivým (§ 597 odst. 2 obč. zák.).

Rozsudek odvolacího soudu napadl žalovaný dovoláním, jímž prostřednictvím dovolacího důvodu podle § 241a odst. 2 písm. b/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen "o.s.ř."), brojí proti posouzení zjištěných závad jako vad, které způsobují neupotřebitelnost věci (§ 597 odst. 1, části věta za středníkem, obč. zák.). Prasklá hlava válců motoru je podle jeho názoru vadou, již lze odstranit výměnou celého motoru nákladem 30.000,- Kč. Závěr o právu žalobce odstoupit od smlouvy rovněž podle § 597 odst. 2 obč. zák. zpochybňuje dovolacím důvodem uvedeným v § 241a odst. 3 o.s.ř.; skutkové zjištění odvolacího soudu, podle něhož ujistil žalobce, že "vozidlo nemá vadnou hlavu motoru," z provedených důkazů nevyplývá. Navrhl, aby dovolací soud zrušil napadené rozhodnutí a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení. Žalobce se ve vyjádření ztotožnil se skutkovými i právními závěry odvolacího soudu.

Nejvyšší soud věc projednal podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 30. 6. 2009 (čl. II, bod 12. zákona č. 7/2009 Sb.). Dovolání - přípustné podle § 237 odst. 1 písm. a) o.s.ř. - není důvodné.

Z úřední povinnosti přihlíží dovolací soud k vadám vyjmenovaným v § 229 odst. 1, odst. 2 písm. a/, b/ a odst. 3 o.s.ř., jakož i k jiným vadám řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci; jinak je vázán uplatněnými dovolacími důvody včetně toho, jak je dovolatel obsahově vymezil (§ 242 odst. 3 o.s.ř.). Jelikož uvedené vady nebyly dovoláním vytýkány a z obsahu spisu se nepodávají, je předmětem dovolacího přezkumu - v první řadě - (právní) závěr o povaze zjištěných vad předmětu koupě z pohledu ustanovení § 597 odst. 1 obč. zák.

Právní posouzení je ve smyslu § 241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř. nesprávné, jestliže odvolací soud posoudil věc podle právní normy, jež na zjištěný skutkový stav nedopadá nebo právní normu určil sice správně, ale nesprávně ji vyložil, případně ji na daný skutkový stav nesprávně aplikoval. Podle ustanovení § 588 obč. zák. vznikne z kupní smlouvy prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu. Podle ustanovení § 596 obč. zák., má-li věc vady, o kterých prodávající ví, je povinen kupujícího při sjednávání kupní smlouvy na ně upozornit. Podle ustanovení § 597 obč. zák., jestliže dodatečně vyjde najevo vada, na kterou prodávající kupujícího neupozornil, má kupující právo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny odpovídající povaze a rozsahu vady; jde-li o vadu, která činí věc neupotřebitelnou, má též právo od smlouvy odstoupit (odstavec 1). Právo odstoupit od smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým (odstavec 2).

Podle ustanovení § 599 odst. 1 obč. zák. musí kupující vady uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu. Práva z odpovědnosti za vady se může kupující domáhat u soudu, jen jestliže vady vytkl nejpozději do šesti měsíců, jde-li o vady krmiv, do tří týdnů, a jde-li o vady zvířat, do šesti týdnů po převzetí věci.

Podle skutkového zjištění, z něhož odvolací soud vycházel a které nebylo dovolatelem zpochybněno, uzavřeli účastníci 31. 1. 2005 (písemnou) kupní smlouvu, na jejímž základě žalovaný (prodávající) odevzdal žalobci osobní automobil Opel Omega 2,5 TD, registrační značky 4A56356, žalobce (kupující) tentýž den vozidlo převzal a žalovanému zaplatil sjednanou cenu 167.000,- Kč. Žalobce odstoupil od kupní smlouvy dopisem (doručeným žalovanému 7. 6. 2005), v němž tím, že popsal projevy závad při provozu, dostatečně určitě vytknul vady vozidla, a to poškození hlavy válců motoru a turbodmychadla. Znaleckým posudkem znalce A. K. z 17. 5. 2007, jeho dodatkem z 21. 5. 2008 a výpověďmi znalce před soudy obou stupňů bylo - zejména po demontáži hlavy válců a odstrojení turbodmychadla - zjištěno, že únik chladící kapaliny do spalovacího prostoru je způsoben prasklou hlavou válců a že turbodmychadlo, jehož hřidélka vykazovala značnou vůli, dávalo nízký výkon, což mělo za následek kouřivost a obtížné startování. Závady existovaly již v době prodeje vozidla, i když se při krátké zkušební jízdě nemusely naplno projevit. Vady, které žalobce u prodávajícího uplatnil, jsou technicky odstranitelné, náklady na opravu - výměnu hlavy válců, těsnění, sad pístů, včetně repasovaného turbodmychadla, tj. poškozených dílů za zčásti nové a zčásti použité díly - by činily nejméně 60.000,- Kč, což je hodnota vozidla ke dni vypracování dodatku posudku (21. 5. 2008). Výměna celého motoru za kompletní starší motor by představovala náklad ve výši 30.000,- Kč.

To, že závady hlavy válců motoru a turbodmychadla, které existovaly v době převzetí vozidla žalobcem a vyšly najevo dodatečně, představují v právním smyslu vady předmětu prodeje (tj. nedostatky takových vlastností, které se u věcí téhož druhu a stáří obecně předpokládají, a jejichž absencí je využití věci k danému účelu nikoliv nepodstatně sníženo), dovolatel nezpochybnil. Jeho kritika se vztahuje k závěru, že z hlediska ekonomického jde o vady, jež žalobce opravňovaly z důvodu neupotřebitelnosti věci k odstoupení od kupní smlouvy podle § 597 odst. 1, části věty za středníkem, obč. zák.

Ustálená soudní praxe posuzuje neupotřebitelnost se zřetelem k povaze a účelu věci. Věc, která je předmětem kupní smlouvy, je neupotřebitelnou, je-li vada neodstranitelná, a proto ji nelze užívat dohodnutým způsobem nebo řádně, anebo je-li vada (objektivně) odstranitelná, avšak náklad na její odstranění (opravu věci) je vzhledem k (obecné) ceně předmětu koupě neúměrně vysoký. Jestliže neupotřebitelnost věci je přechodná a odstranitelná opravou úměrnou ceně věci v době prodeje, má kupující právo jen na přiměřenou slevu ze sjednané ceny odpovídající povaze a rozsahu vady (srov. rozsudky Nejvyššího soudu z 30. 9. 1988, sp. zn. 3 Cz 59/88, uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 6/1990 pod č. 24, z 15. 3. 2000, sp. zn. 33 Cdo 1719/98, z 28. 11. 2002, sp. zn. 33 Odo 556/2001). Odvolací soud při posouzení předpokladů uplatnění práva odstoupit od kupní smlouvy zohlednil všechna v úvahu připadající kritéria, tedy nejen nepoměr nákladů nezbytných na opravu vozidla (nejméně 60.000,- Kč) a jeho kupní ceny (167.000,- Kč), ale i zjištěné (z obsahu spisu vyplývající) okolnosti, které způsobují neúčelnost výměny stávajícího motoru za kompletní starší motor stejného typu (individuální dovoz předmětného vozidla do České republiky, existence pouhého duplikátu technického průkazu, chybné datum první registrace vozidla, nevěrohodnost stavu počítadla ujetých kilometrů a prodej vozidla v neautorizovaném bazaru).

Lze uzavřít, že se dovolateli nepodařilo užitými argumenty odstoupení od kupní smlouvy pro vady činící věc neupotřebitelnou jako platného jednostranného právního úkonu zpochybnit; za této situace již není třeba zabývat se námitkami proti zjištěním, na nichž odvolací soud postavil závěr o právu žalobce odstoupit od smlouvy i podle § 597 odst. 2 obč. zák. Nejvyšší soud proto - aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1, věta první, o.s.ř.) - dovolání zamítl (§ 243b odst. 2, část věty před středníkem, o.s.ř.).

O nákladech dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o.s.ř. Žalovanému, který nebyl ve věci úspěšný, uložil zaplatit náklady, které žalobce vynaložil v dovolacím řízení; náklady představují odměnu za zastupování advokátem ve výši 17.845,- Kč (§ 1 odst. 1, § 2 odst. 1, § 3 odst. 1, § 10 odst. 3, § 18 odst. 1, věta první, vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a paušální částku náhrady hotových výdajů za jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání) ve výši 300,- Kč (§ 13 odst. 1, 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů) s připočtením částky 3.629,- Kč odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je advokát povinen z těchto částek odvést podle zákona č. 235/2004 Sb. (§ 137 odst. 3, § 151 odst. 2 o.s.ř.).