Legislativní změny od 1.1. do 31.1.2015

Naše právní poradna vám přináší informace o legislativních změnách právních předpisů v období od 1.1. do 31.1.2015, tj. které nové právní předpisy nabývají či pozbývají účinnosti, nebo které jsou novelizované.

Předpisy nabývající účinnosti

Předpis

Publikováno

Název předpisu

K datu

5/2014 Sb.

14.1.2014

Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti

1.1.2015

161/2014 Sb.

4.8.2014

Nález Ústavního soudu ze dne 10. července 2014 sp. zn. Pl. ÚS 28/13 ve věci návrhu na zrušení části § 3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2015

164/2014 Sb.

7.8.2014

Vyhláška o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

1.1.2015

168/2014 Sb.

18.8.2014

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb.

1.1.2015

170/2014 Sb.

18.8.2014

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

1.1.2015

215/2014 Sb.

14.10.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí

1.1.2015

216/2014 Sb.

14.10.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

1.1.2015

227/2014 Sb.

23.10.2014

Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2015

1.1.2015

320/2014 Sb.

19.12.2014

Vyhláška o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení ve vztahu k některým druhům potravin

1.1.2015

322/2014 Sb.

19.12.2014

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)

1.1.2015

323/2014 Sb.

19.12.2014

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace produkce (CZ-CPA)

1.1.2015

315/2014 Sb.

19.12.2014

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury

1.1.2015

319/2014 Sb.

19.12.2014

Nařízení vlády o použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou a o změně některých nařízení vlády

1.1.2015

321/2014 Sb.

19.12.2014

Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

1.1.2015

316/2014 Sb.

19.12.2014

Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)

1.1.2015

325/2014 Sb.

23.12.2014

Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2015

1.1.2015

328/2014 Sb.

23.12.2014

Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

1.1.2015

324/2014 Sb.

23.12.2014

Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015

1.1.2015

139/2014 Sb.

22.7.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů

1.1.2015

140/2014 Sb.

22.7.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

1.1.2015

204/2014 Sb.

26.9.2014

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2015

206/2014 Sb.

26.9.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2015

208/2014 Sb.

30.9.2014

Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2015 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2015 a o zvýšení důchodů v roce 2015

1.1.2015

209/2014 Sb.

30.9.2014

Vyhláška o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2015

1.1.2015

280/2014 Sb.

2.12.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2015

282/2014 Sb.

9.12.2014

Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků

1.1.2015

283/2014 Sb.

9.12.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

1.1.2015

290/2014 Sb.

11.12.2014

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

1.1.2015

291/2014 Sb.

15.12.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2015

292/2014 Sb.

16.12.2014

Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení

1.1.2015

293/2014 Sb.

16.12.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2015

294/2014 Sb.

16.12.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2015

295/2014 Sb.

16.12.2014

Vyhláška o členění bezpečnostního materiálu

1.1.2015

298/2014 Sb.

18.12.2014

Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

1.1.2015

299/2014 Sb.

18.12.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat

1.1.2015

77/2014 Sb.

25.4.2014

Nález Ústavního soudu ze dne 25. března 2014 sp. zn. Pl. ÚS 43/13 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost

1.1.2015

187/2014 Sb.

2.9.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2015

191/2014 Sb.

3.9.2014

Vyhláška o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republiky

1.1.2015

192/2014 Sb.

3.9.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2015

194/2014 Sb.

12.9.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 88/2011 Sb., o technických podmínkách a postupu při pořizování biometrických údajů a podpisu cizince pro účely vydání průkazu o povolení k pobytu

1.1.2015

197/2014 Sb.

12.9.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2015

239/2014 Sb.

13.11.2014

Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2015

1.1.2015

240/2014 Sb.

13.11.2014

Nařízení vlády o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném

1.1.2015

242/2014 Sb.

13.11.2014

Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015

1.1.2015

249/2014 Sb.

14.11.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

1.1.2015

250/2014 Sb.

14.11.2014

Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě

1.1.2015

251/2014 Sb.

19.11.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2015

253/2014 Sb.

19.11.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2015

254/2014 Sb.

19.11.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2015

256/2014 Sb.

19.11.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

1.1.2015

257/2014 Sb.

19.11.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony

1.1.2015

262/2014 Sb.

19.11.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

1.1.2015

263/2014 Sb.

19.11.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů

1.1.2015

269/2014 Sb.

25.11.2014

Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu s konopím pěstovaným na vlákno

1.1.2015

273/2014 Sb.

25.11.2014

Vyhláška o sestavování a předkládání informací pro informační databázi České národní banky – Centrální registr úvěrů bankami a pobočkami zahraničních bank

1.1.2015

274/2014 Sb.

25.11.2014

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)

1.1.2015

330/2014 Sb.

29.12.2014

Zákon o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní

1.1.2015

326/2014 Sb.

23.12.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2015

333/2014 Sb.

29.12.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2015

340/2014 Sb.

29.12.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2015

327/2014 Sb.

23.12.2014

Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2015 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

1.1.2015

116/2014 Sb.

26.6.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2015

179/2014 Sb.

29.8.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

1.1.2015

181/2014 Sb.

29.8.2014

Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)

1.1.2015

301/2014 Sb.

18.12.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, a kterou se mění vyhláška č. 473/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2015

300/2014 Sb.

18.12.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů

1.1.2015

306/2014 Sb.

18.12.2014

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

1.1.2015

305/2014 Sb.

18.12.2014

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2015

304/2014 Sb.

18.12.2014

Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců

1.1.2015

303/2014 Sb.

18.12.2014

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2015

302/2014 Sb.

18.12.2014

Nařízení vlády o katalogu správních činností

1.1.2015

310/2014 Sb.

18.12.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance

1.1.2015

307/2014 Sb.

18.12.2014

Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

1.1.2015

308/2014 Sb.

18.12.2014

Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor a nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

1.1.2015

309/2014 Sb.

18.12.2014

Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor

1.1.2015

312/2014 Sb.

18.12.2014

Vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)

1.1.2015

317/2014 Sb.

19.12.2014

Vyhláška o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích

1.1.2015

334/2014 Sb.

29.12.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů

13.1.2015

 

Předpisy pozbývající účinnosti

Předpis

Publikováno

Název předpisu

K datu

236/2014 Sb.

3.11.2014

Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. ledna 2015

31.1.2015

 

Předpisy novelizované

Předpis

Publikováno

Název předpisu

Novelizováno

K datu

153/1994 Sb.

27.7.1994

Zákon o zpravodajských službách České republiky

458/2011 Sb.

1.1.2015

634/2004 Sb.

17.12.2004

Zákon o správních poplatcích

458/2011 Sb.

1.1.2015

634/2004 Sb.

17.12.2004

Zákon o správních poplatcích

359/2012 Sb.

1.1.2015

634/2004 Sb.

17.12.2004

Zákon o správních poplatcích

239/2013 Sb.

1.1.2015

634/2004 Sb.

17.12.2004

Zákon o správních poplatcích

187/2014 Sb.

1.1.2015

634/2004 Sb.

17.12.2004

Zákon o správních poplatcích

249/2014 Sb.

1.1.2015

634/2004 Sb.

17.12.2004

Zákon o správních poplatcích

257/2014 Sb.

1.1.2015

634/2004 Sb.

17.12.2004

Zákon o správních poplatcích

331/2014 Sb.

1.1.2015

231/2001 Sb.

4.7.2001

Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů

309/2002 Sb.

1.1.2015

231/2001 Sb.

4.7.2001

Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů

458/2011 Sb.

1.1.2015

231/2001 Sb.

4.7.2001

Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů

181/2014 Sb.

1.1.2015

231/2001 Sb.

4.7.2001

Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů

250/2014 Sb.

1.1.2015

169/1999 Sb.

3.8.1999

Zákon o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů

267/2006 Sb.

1.1.2015

117/2001 Sb.

30.3.2001

Zákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)

458/2011 Sb.

1.1.2015

16/1993 Sb.

31.12.1992

Zákon České národní rady o dani silniční

267/2014 Sb.

1.1.2015

248/2000 Sb.

9.8.2000

Zákon o podpoře regionálního rozvoje

250/2014 Sb.

1.1.2015

79/2007 Sb.

19.4.2007

Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

308/2014 Sb.

1.1.2015

555/1992 Sb.

10.12.1992

Zákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky

267/2006 Sb.

1.1.2015

555/1992 Sb.

10.12.1992

Zákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky

309/2002 Sb.

1.1.2015

155/1995 Sb.

4.8.1995

Zákon o důchodovém pojištění

218/2007 Sb.

1.1.2015

155/1995 Sb.

4.8.1995

Zákon o důchodovém pojištění

267/2006 Sb.

1.1.2015

155/1995 Sb.

4.8.1995

Zákon o důchodovém pojištění

306/2008 Sb.

1.1.2015

155/1995 Sb.

4.8.1995

Zákon o důchodovém pojištění

458/2011 Sb.

1.1.2015

155/1995 Sb.

4.8.1995

Zákon o důchodovém pojištění

182/2014 Sb.

1.1.2015

155/1995 Sb.

4.8.1995

Zákon o důchodovém pojištění

250/2014 Sb.

1.1.2015

155/1995 Sb.

4.8.1995

Zákon o důchodovém pojištění

267/2014 Sb.

1.1.2015

565/2006 Sb.

22.12.2006

Nařízení vlády o platových poměrech vojáků z povolání

305/2014 Sb.

1.1.2015

97/1993 Sb.

15.3.1993

Zákon o působnosti Správy státních hmotných rezerv

250/2014 Sb.

1.1.2015

161/1999 Sb.

23.7.1999

Zákon, kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

309/2002 Sb.

1.1.2015

161/1999 Sb.

23.7.1999

Zákon, kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

250/2014 Sb.

1.1.2015

198/2002 Sb.

24.5.2002

Zákon o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě)

458/2011 Sb.

1.1.2015

236/1995 Sb.

26.10.1995

Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců

161/2014 Sb.

1.1.2015

128/2000 Sb.

15.5.2000

Zákon o obcích (obecní zřízení)

458/2011 Sb.

1.1.2015

137/2006 Sb.

19.4.2006

Zákon o veřejných zakázkách

458/2011 Sb.

1.1.2015

137/2006 Sb.

19.4.2006

Zákon o veřejných zakázkách

341/2013 Sb.

1.1.2015

570/1991 Sb.

31.12.1991

Zákon České národní rady o živnostenských úřadech

458/2011 Sb.

1.1.2015

47/2007 Sb.

15.3.2007

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a někteých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu

308/2014 Sb.

1.1.2015

266/1994 Sb.

30.12.1994

Zákon o dráhách

458/2011 Sb.

1.1.2015

266/1994 Sb.

30.12.1994

Zákon o dráhách

250/2014 Sb.

1.1.2015

182/2006 Sb.

9.5.2006

Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

458/2011 Sb.

1.1.2015

564/2006 Sb.

22.12.2006

Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

303/2014 Sb.

1.1.2015

166/1999 Sb.

30.7.1999

Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)

309/2002 Sb.

1.1.2015

166/1999 Sb.

30.7.1999

Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)

139/2014 Sb.

1.1.2015

166/1999 Sb.

30.7.1999

Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)

250/2014 Sb.

1.1.2015

154/1994 Sb.

27.7.1994

Zákon o Bezpečnostní informační službě

267/2006 Sb.

1.1.2015

154/1994 Sb.

27.7.1994

Zákon o Bezpečnostní informační službě

309/2002 Sb.

1.1.2015

156/2000 Sb.

21.6.2000

Zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

309/2002 Sb.

1.1.2015

156/2000 Sb.

21.6.2000

Zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

250/2014 Sb.

1.1.2015

110/2006 Sb.

31.3.2006

Zákon o životním a existenčním minimu

218/2007 Sb.

1.1.2015

110/2006 Sb.

31.3.2006

Zákon o životním a existenčním minimu

458/2011 Sb.

1.1.2015

110/2006 Sb.

31.3.2006

Zákon o životním a existenčním minimu

252/2014 Sb.

1.1.2015

133/2000 Sb.

17.5.2000

Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)

458/2011 Sb.

1.1.2015

89/1995 Sb.

31.5.1995

Zákon o státní statistické službě

458/2011 Sb.

1.1.2015

89/1995 Sb.

31.5.1995

Zákon o státní statistické službě

250/2014 Sb.

1.1.2015

120/1990 Sb.

23.4.1990

Zákon, kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli

309/2002 Sb.

1.1.2015

449/2001 Sb.

31.12.2001

Zákon o myslivosti

267/2006 Sb.

1.1.2015

61/1997 Sb.

3.4.1997

Zákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu)

331/2014 Sb.

1.1.2015

181/2007 Sb.

12.7.2007

Zákon o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů

250/2014 Sb.

1.1.2015

120/2001 Sb.

3.4.2001

Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů

396/2012 Sb.

1.1.2015

56/2001 Sb.

19.2.2001

Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

239/2013 Sb.

1.1.2015

256/2000 Sb.

11.8.2000

Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)

179/2014 Sb.

1.1.2015

256/2000 Sb.

11.8.2000

Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)

250/2014 Sb.

1.1.2015

455/1991 Sb.

15.11.1991

Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

458/2011 Sb.

1.1.2015

455/1991 Sb.

15.11.1991

Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

140/2014 Sb.

1.1.2015

455/1991 Sb.

15.11.1991

Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

267/2014 Sb.

1.1.2015

146/2002 Sb.

17.4.2002

Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů

250/2014 Sb.

1.1.2015

185/2001 Sb.

14.6.2001

Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů

169/2013 Sb.

1.1.2015

185/2001 Sb.

14.6.2001

Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů

229/2014 Sb.

1.1.2015

251/2005 Sb.

29.6.2005

Zákon o inspekci práce

136/2014 Sb.

1.1.2015

251/2005 Sb.

29.6.2005

Zákon o inspekci práce

250/2014 Sb.

1.1.2015

99/2004 Sb.

5.3.2004

Zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

267/2006 Sb.

1.1.2015

326/1999 Sb.

23.12.1999

Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

458/2011 Sb.

1.1.2015

187/2006 Sb.

12.5.2006

Zákon o nemocenském pojištění

458/2011 Sb.

1.1.2015

187/2006 Sb.

12.5.2006

Zákon o nemocenském pojištění

250/2014 Sb.

1.1.2015

187/2006 Sb.

12.5.2006

Zákon o nemocenském pojištění

267/2014 Sb.

1.1.2015

111/2006 Sb.

31.3.2006

Zákon o pomoci v hmotné nouzi

458/2011 Sb.

1.1.2015

111/2006 Sb.

31.3.2006

Zákon o pomoci v hmotné nouzi

254/2014 Sb.

1.1.2015

111/2006 Sb.

31.3.2006

Zákon o pomoci v hmotné nouzi

252/2014 Sb.

1.1.2015

61/1988 Sb.

21.4.1988

Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

250/2014 Sb.

1.1.2015

518/2004 Sb.

1.10.2004

Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

340/2014 Sb.

1.1.2015

154/2000 Sb.

21.6.2000

Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)

309/2002 Sb.

1.1.2015

154/2000 Sb.

21.6.2000

Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)

250/2014 Sb.

1.1.2015

168/1999 Sb.

30.7.1999

Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

239/2013 Sb.

1.1.2015

531/2006 Sb.

7.12.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

250/2014 Sb.

1.1.2015

549/1991 Sb.

30.12.1991

Zákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů

458/2011 Sb.

1.1.2015

418/2003 Sb.

10.12.2003

Vyhláška, kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu

280/2014 Sb.

1.1.2015

170/2002 Sb.

30.4.2002

Zákon o válečných veteránech

250/2014 Sb.

1.1.2015

567/2006 Sb.

22.12.2006

Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí

204/2014 Sb.

1.1.2015

45/2007 Sb.

15.3.2007

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy

308/2014 Sb.

1.1.2015

28/2006 Sb.

31.1.2006

Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru ke krytí části nákladů spojených s modernizací bytu některými osobami mladšími 36 let

319/2014 Sb.

1.1.2015

349/1999 Sb.

30.12.1999

Zákon o Veřejném ochránci práv

309/2002 Sb.

1.1.2015

504/2002 Sb.

5.12.2002

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví

294/2014 Sb.

1.1.2015

130/2000 Sb.

15.5.2000

Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů

309/2002 Sb.

1.1.2015

359/1999 Sb.

30.12.1999

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí

309/2002 Sb.

1.1.2015

359/1999 Sb.

30.12.1999

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí

458/2011 Sb.

1.1.2015

359/1999 Sb.

30.12.1999

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí

250/2014 Sb.

1.1.2015

222/1999 Sb.

12.10.1999

Zákon o zajišťování obrany České republiky

267/2006 Sb.

1.1.2015

2/1969 Sb.

8.1.1969

Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky

267/2006 Sb.

1.1.2015

2/1969 Sb.

8.1.1969

Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky

458/2011 Sb.

1.1.2015

2/1969 Sb.

8.1.1969

Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky

250/2014 Sb.

1.1.2015

262/2006 Sb.

7.6.2006

Zákoník práce

458/2011 Sb.

1.1.2015

262/2006 Sb.

7.6.2006

Zákoník práce

182/2014 Sb.

1.1.2015

262/2006 Sb.

7.6.2006

Zákoník práce

250/2014 Sb.

1.1.2015

435/2004 Sb.

23.7.2004

Zákon o zaměstnanosti

458/2011 Sb.

1.1.2015

435/2004 Sb.

23.7.2004

Zákon o zaměstnanosti

136/2014 Sb.

1.1.2015

435/2004 Sb.

23.7.2004

Zákon o zaměstnanosti

250/2014 Sb.

1.1.2015

352/2005 Sb.

15.9.2005

Vyhláška o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)

200/2014 Sb.

1.1.2015

626/2004 Sb.

10.12.2004

Zákon o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování

250/2014 Sb.

1.1.2015

42/1994 Sb.

21.3.1994

Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

309/2002 Sb.

1.1.2015

49/1997 Sb.

28.3.1997

Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

309/2002 Sb.

1.1.2015

49/1997 Sb.

28.3.1997

Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

250/2014 Sb.

1.1.2015

563/2004 Sb.

10.11.2004

Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

197/2014 Sb.

1.1.2015

238/2000 Sb.

9.8.2000

Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů

309/2002 Sb.

1.1.2015

127/2005 Sb.

31.3.2005

Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)

458/2011 Sb.

1.1.2015

127/2005 Sb.

31.3.2005

Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)

181/2014 Sb.

1.1.2015

127/2005 Sb.

31.3.2005

Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)

250/2014 Sb.

1.1.2015

13/1993 Sb.

31.12.1992

Celní zákon

267/2006 Sb.

1.1.2015

13/1993 Sb.

31.12.1992

Celní zákon

309/2002 Sb.

1.1.2015

13/1993 Sb.

31.12.1992

Celní zákon

458/2011 Sb.

1.1.2015

267/2006 Sb.

7.6.2006

Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců

306/2008 Sb.

1.1.2015

267/2006 Sb.

7.6.2006

Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců

479/2008 Sb.

1.1.2015

309/2000 Sb.

7.9.2000

Zákon o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona

250/2014 Sb.

1.1.2015

6/2002 Sb.

11.1.2002

Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)

267/2006 Sb.

1.1.2015

143/1992 Sb.

9.4.1992

Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech

458/2011 Sb.

1.1.2015

415/2006 Sb.

25.8.2006

Vyhláška, kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu

206/2014 Sb.

1.1.2015

500/2002 Sb.

5.12.2002

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví

293/2014 Sb.

1.1.2015

191/1999 Sb.

2.9.1999

Zákon o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů

458/2011 Sb.

1.1.2015

218/2000 Sb.

21.7.2000

Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

458/2011 Sb.

1.1.2015

218/2000 Sb.

21.7.2000

Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

501/2012 Sb.

1.1.2015

218/2000 Sb.

21.7.2000

Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

250/2014 Sb.

1.1.2015

273/1996 Sb.

1.11.1996

Zákon o působnosti Úředu pro ochranu hospodářské soutěže

250/2014 Sb.

1.1.2015

101/2000 Sb.

25.4.2000

Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

267/2006 Sb.

1.1.2015

101/2000 Sb.

25.4.2000

Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

309/2002 Sb.

1.1.2015

101/2000 Sb.

25.4.2000

Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

250/2014 Sb.

1.1.2015

353/2003 Sb.

24.10.2003

Zákon o spotřebních daních

575/2006 Sb.

1.1.2015

353/2003 Sb.

24.10.2003

Zákon o spotřebních daních

458/2011 Sb.

1.1.2015

99/1963 Sb.

17.12.1963

Občanský soudní řád

267/2006 Sb.

1.1.2015

99/1963 Sb.

17.12.1963

Občanský soudní řád

309/2002 Sb.

1.1.2015

99/1963 Sb.

17.12.1963

Občanský soudní řád

458/2011 Sb.

1.1.2015

99/1963 Sb.

17.12.1963

Občanský soudní řád

396/2012 Sb.

1.1.2015

99/1963 Sb.

17.12.1963

Občanský soudní řád

252/2014 Sb.

1.1.2015

117/1995 Sb.

14.7.1995

Zákon o státní sociální podpoře

267/2006 Sb.

1.1.2015

117/1995 Sb.

14.7.1995

Zákon o státní sociální podpoře

309/2002 Sb.

1.1.2015

117/1995 Sb.

14.7.1995

Zákon o státní sociální podpoře

458/2011 Sb.

1.1.2015

117/1995 Sb.

14.7.1995

Zákon o státní sociální podpoře

250/2014 Sb.

1.1.2015

117/1995 Sb.

14.7.1995

Zákon o státní sociální podpoře

253/2014 Sb.

1.1.2015

117/1995 Sb.

14.7.1995

Zákon o státní sociální podpoře

252/2014 Sb.

1.1.2015

301/2000 Sb.

7.9.2000

Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

312/2013 Sb.

1.1.2015

388/1991 Sb.

4.10.1991

Zákon České národní rady o Státním fondu životního prostředí

250/2014 Sb.

1.1.2015

147/2002 Sb.

17.4.2002

Zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském)

309/2002 Sb.

1.1.2015

147/2002 Sb.

17.4.2002

Zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském)

179/2014 Sb.

1.1.2015

147/2002 Sb.

17.4.2002

Zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském)

250/2014 Sb.

1.1.2015

20/1993 Sb.

31.12.1992

Zákon České národní rady o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví

309/2002 Sb.

1.1.2015

20/1993 Sb.

31.12.1992

Zákon České národní rady o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví

250/2014 Sb.

1.1.2015

365/2000 Sb.

23.10.2000

Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů

458/2011 Sb.

1.1.2015

235/2004 Sb.

23.4.2004

Zákon o dani z přidané hodnoty

458/2011 Sb.

1.1.2015

235/2004 Sb.

23.4.2004

Zákon o dani z přidané hodnoty

502/2012 Sb.

1.1.2015

235/2004 Sb.

23.4.2004

Zákon o dani z přidané hodnoty

196/2014 Sb.

1.1.2015

235/2004 Sb.

23.4.2004

Zákon o dani z přidané hodnoty

262/2014 Sb.

1.1.2015

19/1993 Sb.

31.12.1992

Zákon České národní rady o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů

250/2014 Sb.

1.1.2015

451/1991 Sb.

5.11.1991

Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky

309/2002 Sb.

1.1.2015

451/1991 Sb.

5.11.1991

Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky

250/2014 Sb.

1.1.2015

18/1997 Sb.

26.2.1997

Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů

250/2014 Sb.

1.1.2015

289/1995 Sb.

15.12.1995

Zákon o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon)

267/2006 Sb.

1.1.2015

207/2001 Sb.

22.6.2001

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

192/2014 Sb.

1.1.2015

104/2000 Sb.

25.4.2000

Zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů

250/2014 Sb.

1.1.2015

64/1986 Sb.

3.11.1986

Zákon České národní rady o České obchodní inspekci

309/2002 Sb.

1.1.2015

64/1986 Sb.

3.11.1986

Zákon České národní rady o České obchodní inspekci

458/2011 Sb.

1.1.2015

64/1986 Sb.

3.11.1986

Zákon České národní rady o České obchodní inspekci

250/2014 Sb.

1.1.2015

586/1992 Sb.

18.12.1992

Zákon České národní rady o daních z příjmů

267/2006 Sb.

1.1.2015

586/1992 Sb.

18.12.1992

Zákon České národní rady o daních z příjmů

261/2007 Sb.

1.1.2015

586/1992 Sb.

18.12.1992

Zákon České národní rady o daních z příjmů

458/2011 Sb.

1.1.2015

586/1992 Sb.

18.12.1992

Zákon České národní rady o daních z příjmů

267/2014 Sb.

1.1.2015

48/1997 Sb.

28.3.1997

Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

309/2002 Sb.

1.1.2015

48/1997 Sb.

28.3.1997

Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

458/2011 Sb.

1.1.2015

48/1997 Sb.

28.3.1997

Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

60/2014 Sb.

1.1.2015

48/1997 Sb.

28.3.1997

Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

250/2014 Sb.

1.1.2015

48/1997 Sb.

28.3.1997

Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

256/2014 Sb.

1.1.2015

48/1997 Sb.

28.3.1997

Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

267/2014 Sb.

1.1.2015

361/2003 Sb.

31.10.2003

Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

458/2011 Sb.

1.1.2015

240/2000 Sb.

9.8.2000

Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

267/2006 Sb.

1.1.2015

133/1985 Sb.

17.12.1985

Zákon České národní rady o požární ochraně

267/2006 Sb.

1.1.2015

179/2006 Sb.

5.5.2006

Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)

458/2011 Sb.

1.1.2015

499/2004 Sb.

23.9.2004

Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

250/2014 Sb.

1.1.2015

266/2006 Sb.

7.6.2006

Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců

266/2006 Sb.

1.1.2015

266/2006 Sb.

7.6.2006

Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců

458/2011 Sb.

1.1.2015

266/2006 Sb.

7.6.2006

Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců

182/2014 Sb.

1.1.2015

14/1993 Sb.

31.12.1992

Zákon České národní rady o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví

250/2014 Sb.

1.1.2015

87/1995 Sb.

29.5.1995

Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

458/2011 Sb.

1.1.2015

87/1995 Sb.

29.5.1995

Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

135/2014 Sb.

1.1.2015

87/1995 Sb.

29.5.1995

Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

333/2014 Sb.

1.1.2015

21/1992 Sb.

20.1.1992

Zákon o bankách

458/2011 Sb.

1.1.2015

21/1992 Sb.

20.1.1992

Zákon o bankách

135/2014 Sb.

1.1.2015

254/2001 Sb.

25.7.2001

Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

187/2014 Sb.

1.1.2015

582/1991 Sb.

31.12.1991

Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

267/2006 Sb.

1.1.2015

582/1991 Sb.

31.12.1991

Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

309/2002 Sb.

1.1.2015

582/1991 Sb.

31.12.1991

Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

306/2008 Sb.

1.1.2015

582/1991 Sb.

31.12.1991

Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

479/2008 Sb.

1.1.2015

582/1991 Sb.

31.12.1991

Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

458/2011 Sb.

1.1.2015

582/1991 Sb.

31.12.1991

Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

250/2014 Sb.

1.1.2015

582/1991 Sb.

31.12.1991

Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

251/2014 Sb.

1.1.2015

582/1991 Sb.

31.12.1991

Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

267/2014 Sb.

1.1.2015

174/1968 Sb.

27.12.1968

Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

309/2002 Sb.

1.1.2015

561/2004 Sb.

10.11.2004

Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

458/2011 Sb.

1.1.2015

561/2004 Sb.

10.11.2004

Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

250/2014 Sb.

1.1.2015

243/2000 Sb.

9.8.2000

Zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)

458/2011 Sb.

1.1.2015

243/2000 Sb.

9.8.2000

Zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)

267/2014 Sb.

1.1.2015

26/2000 Sb.

22.2.2000

Zákon o veřejných dražbách

458/2011 Sb.

1.1.2015

266/1999 Sb.

26.11.1999

Vyhláška Ministerstva obrany o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání

17/2014 Sb.

1.1.2015

589/1992 Sb.

17.12.1992

Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

458/2011 Sb.

1.1.2015

589/1992 Sb.

17.12.1992

Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

401/2012 Sb.

1.1.2015

589/1992 Sb.

17.12.1992

Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

250/2014 Sb.

1.1.2015

589/1992 Sb.

17.12.1992

Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

267/2014 Sb.

1.1.2015

139/2002 Sb.

15.4.2002

Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

309/2002 Sb.

1.1.2015

396/2001 Sb.

9.11.2001

Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizaci bytů

319/2014 Sb.

1.1.2015

221/1999 Sb.

12.10.1999

Zákon o vojácích z povolání

309/2002 Sb.

1.1.2015

323/2002 Sb.

19.7.2002

Vyhláška Ministerstva financí o rozpočtové skladbě

464/2013 Sb.

1.1.2015

289/2005 Sb.

18.7.2005

Zákon o Vojenském zpravodajství

250/2014 Sb.

1.1.2015

229/2002 Sb.

4.6.2002

Zákon o finančním arbitrovi

336/2014 Sb.

1.1.2015

406/2000 Sb.

29.11.2000

Zákon o hospodaření energií

165/2012 Sb.

1.1.2015

406/2000 Sb.

29.11.2000

Zákon o hospodaření energií

318/2012 Sb.

1.1.2015

114/1992 Sb.

25.3.1992

Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny

267/2006 Sb.

1.1.2015

114/1992 Sb.

25.3.1992

Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny

250/2014 Sb.

1.1.2015

551/1991 Sb.

30.12.1991

Zákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky

458/2011 Sb.

1.1.2015

551/1991 Sb.

30.12.1991

Zákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky

256/2014 Sb.

1.1.2015

592/1992 Sb.

21.12.1992

Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

458/2011 Sb.

1.1.2015

592/1992 Sb.

21.12.1992

Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

401/2012 Sb.

1.1.2015

592/1992 Sb.

21.12.1992

Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

250/2014 Sb.

1.1.2015

592/1992 Sb.

21.12.1992

Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

267/2014 Sb.

1.1.2015

359/1992 Sb.

7.7.1992

Zákon České národní rady o zeměměřičských a katastrálních orgánech

250/2014 Sb.

1.1.2015

252/1997 Sb.

13.10.1997

Zákon o zemědělství

267/2006 Sb.

1.1.2015

252/1997 Sb.

13.10.1997

Zákon o zemědělství

179/2014 Sb.

1.1.2015

258/2000 Sb.

11.8.2000

Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

250/2014 Sb.

1.1.2015

258/2000 Sb.

11.8.2000

Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

252/2014 Sb.

1.1.2015

412/2005 Sb.

18.10.2005

Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

458/2011 Sb.

1.1.2015

412/2005 Sb.

18.10.2005

Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

181/2014 Sb.

1.1.2015

412/2005 Sb.

18.10.2005

Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

250/2014 Sb.

1.1.2015

239/2000 Sb.

9.8.2000

Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

267/2006 Sb.

1.1.2015

114/1995 Sb.

14.7.1995

Zákon o vnitrozemské plavbě

309/2002 Sb.

1.1.2015

114/1995 Sb.

14.7.1995

Zákon o vnitrozemské plavbě

187/2014 Sb.

1.1.2015

114/1995 Sb.

14.7.1995

Zákon o vnitrozemské plavbě

250/2014 Sb.

1.1.2015

106/1999 Sb.

8.6.1999

Zákon o svobodném přístupu k informacím

181/2014 Sb.

1.1.2015

256/2004 Sb.

30.4.2004

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

135/2014 Sb.

1.1.2015

256/2004 Sb.

30.4.2004

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

336/2014 Sb.

1.1.2015

312/2002 Sb.

12.7.2002

Zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

250/2014 Sb.

1.1.2015

108/2006 Sb.

31.3.2006

Zákon o sociálních službách

254/2014 Sb.

1.1.2015

280/1992 Sb.

15.6.1992

Zákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

458/2011 Sb.

1.1.2015

280/1992 Sb.

15.6.1992

Zákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

256/2014 Sb.

1.1.2015

593/1992 Sb.

21.12.1992

Zákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

267/2014 Sb.

1.1.2015

110/1997 Sb.

19.5.1997

Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

139/2014 Sb.

1.1.2015

69/2006 Sb.

15.3.2006

Zákon o provádění mezinárodních sankcí

458/2011 Sb.

1.1.2015

118/2000 Sb.

10.5.2000

Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

458/2011 Sb.

1.1.2015

118/2000 Sb.

10.5.2000

Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

267/2014 Sb.

1.1.2015

156/1998 Sb.

13.7.1998

Zákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech)

263/2014 Sb.

1.1.2015

150/2002 Sb.

17.4.2002

Zákon soudní řád správní

267/2006 Sb.

1.1.2015

150/2002 Sb.

17.4.2002

Zákon soudní řád správní

250/2014 Sb.

1.1.2015

563/1991 Sb.

31.12.1991

Zákon o účetnictví

458/2011 Sb.

1.1.2015

282/1991 Sb.

15.7.1991

Zákon České národní rady o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa

309/2002 Sb.

1.1.2015

282/1991 Sb.

15.7.1991

Zákon České národní rady o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa

250/2014 Sb.

1.1.2015

75/2007 Sb.

10.4.2007

Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě

308/2014 Sb.

1.1.2015

458/2000 Sb.

29.12.2000

Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

309/2002 Sb.

1.1.2015

458/2000 Sb.

29.12.2000

Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

458/2011 Sb.

1.1.2015

458/2000 Sb.

29.12.2000

Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

250/2014 Sb.

1.1.2015

444/2005 Sb.

11.11.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

250/2014 Sb.

1.1.2015

500/2004 Sb.

24.9.2004

Správní řád

250/2014 Sb.

1.1.2015

553/1991 Sb.

30.12.1991

Zákon České národní rady o obecní policii

267/2006 Sb.

1.1.2015

219/1999 Sb.

12.10.1999

Zákon o ozbrojených silách České republiky

250/2014 Sb.

1.1.2015

361/2000 Sb.

19.10.2000

Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

249/2014 Sb.

1.1.2015

261/2007 Sb.

16.10.2007

Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

331/2014 Sb.

1.1.2015

239/2007 Sb.

20.9.2007

Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy

308/2014 Sb.

1.1.2015

378/2007 Sb.

31.12.2007

Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)

70/2013 Sb.

1.1.2015

378/2007 Sb.

31.12.2007

Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)

250/2014 Sb.

1.1.2015

95/2008 Sb.

14.3.2008

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za rajčata určená ke zpracování

308/2014 Sb.

1.1.2015

147/2008 Sb.

30.4.2008

Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích

308/2014 Sb.

1.1.2015

167/2008 Sb.

19.5.2008

Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů

250/2014 Sb.

1.1.2015

253/2008 Sb.

8.7.2008

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

257/2014 Sb.

1.1.2015

40/2009 Sb.

9.2.2009

Trestní zákoník

458/2011 Sb.

1.1.2015

53/2009 Sb.

26.2.2009

Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření

308/2014 Sb.

1.1.2015

93/2009 Sb.

14.4.2009

Zákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)

458/2011 Sb.

1.1.2015

280/2009 Sb.

3.9.2009

Daňový řád

458/2011 Sb.

1.1.2015

280/2009 Sb.

3.9.2009

Daňový řád

267/2014 Sb.

1.1.2015

365/2009 Sb.

26.10.2009

Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem

291/2014 Sb.

1.1.2015

383/2009 Sb.

10.11.2009

Vyhláška o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech)

300/2014 Sb.

1.1.2015

410/2009 Sb.

25.11.2009

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

473/2013 Sb.

1.1.2015

410/2009 Sb.

25.11.2009

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

301/2014 Sb.

1.1.2015

87/2010 Sb.

31.3.2010

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka

308/2014 Sb.

1.1.2015

201/2010 Sb.

18.6.2010

Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

170/2014 Sb.

1.1.2015

369/2010 Sb.

15.12.2010

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, a některá související nařízení vlády

309/2014 Sb.

1.1.2015

432/2010 Sb.

30.12.2010

Nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury

315/2014 Sb.

1.1.2015

73/2011 Sb.

25.3.2011

Zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů

250/2014 Sb.

1.1.2015

73/2011 Sb.

25.3.2011

Zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů

254/2014 Sb.

1.1.2015

88/2011 Sb.

1.4.2011

Vyhláška o technických podmínkách a postupu při pořizování biometrických údajů a podpisu cizince pro účely vydání průkazu o povolení k pobytu

194/2014 Sb.

1.1.2015

262/2011 Sb.

31.8.2011

Zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu

250/2014 Sb.

1.1.2015

329/2011 Sb.

14.11.2011

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů

329/2014 Sb.

1.1.2015

370/2011 Sb.

6.12.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

262/2014 Sb.

1.1.2015

388/2011 Sb.

12.12.2011

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

116/2014 Sb.

1.1.2015

456/2011 Sb.

30.12.2011

Zákon o Finanční správě České republiky

458/2011 Sb.

1.1.2015

456/2011 Sb.

30.12.2011

Zákon o Finanční správě České republiky

250/2014 Sb.

1.1.2015

456/2011 Sb.

30.12.2011

Zákon o Finanční správě České republiky

267/2014 Sb.

1.1.2015

458/2011 Sb.

30.12.2011

Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů

109/2014 Sb.

1.1.2015

60/2012 Sb.

29.2.2012

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům

308/2014 Sb.

1.1.2015

259/2012 Sb.

26.7.2012

Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby

283/2014 Sb.

1.1.2015

295/2012 Sb.

10.9.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

262/2014 Sb.

1.1.2015

312/2012 Sb.

26.9.2012

Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší

154/2014 Sb.

1.1.2015

383/2012 Sb.

16.11.2012

Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

257/2014 Sb.

1.1.2015

419/2012 Sb.

4.12.2012

Vyhláška o ochraně pokusných zvířat

299/2014 Sb.

1.1.2015

448/2012 Sb.

14.12.2012

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády

309/2014 Sb.

1.1.2015

500/2012 Sb.

31.12.2012

Zákon o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů

262/2014 Sb.

1.1.2015

502/2012 Sb.

31.12.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

502/2012 Sb.

1.1.2015

503/2012 Sb.

31.12.2012

Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů

250/2014 Sb.

1.1.2015

240/2013 Sb.

19.8.2013

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech

336/2014 Sb.

1.1.2015

243/2013 Sb.

19.8.2013

Nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování

11/2014 Sb.

1.1.2015

307/2013 Sb.

2.10.2013

Zákon o povinném značení lihu

308/2013 Sb.

1.1.2015

307/2013 Sb.

2.10.2013

Zákon o povinném značení lihu

331/2014 Sb.

1.1.2015

308/2013 Sb.

2.10.2013

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu

308/2013 Sb.

1.1.2015

312/2013 Sb.

4.10.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

312/2013 Sb.

1.1.2015

314/2013 Sb.

4.10.2013

Vyhláška o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí

215/2014 Sb.

1.1.2015

341/2013 Sb.

30.10.2013

Zákonné opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

341/2013 Sb.

1.1.2015

346/2013 Sb.

6.11.2013

Vyhláška o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

216/2014 Sb.

1.1.2015

400/2013 Sb.

11.12.2013

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády

309/2014 Sb.

1.1.2015

426/2013 Sb.

23.12.2013

Vyhláška o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance

310/2014 Sb.

1.1.2015

473/2013 Sb.

1.1.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

301/2014 Sb.

1.1.2015

30/2014 Sb.

28.2.2014

Nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti

308/2014 Sb.

1.1.2015

117/2014 Sb.

26.6.2014

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů

309/2014 Sb.

1.1.2015

142/2014 Sb.

23.7.2014

Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství

308/2014 Sb.

1.1.2015

 

Zdroj: Beck-online.cz