Legislativní změny od 1.12. do 31.12.2014

Naše právní poradna vám přináší informace o legislativních změnách právních předpisů v období od 1.12. do 31.12.2014, tj které nové právní předpisy nabývají či pozbývají účinnosti, nebo které jsou novelizované.

Předpisy nabývající účinnosti

Předpis

Publikováno

Název předpisu

K datu

233/2014 Sb.

6.11.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, ve znění vyhlášky č. 31/2014 Sb.

1.12.2014

241/2014 Sb.

13.11.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 374/2013 Sb.

1.12.2014

243/2014 Sb.

14.11.2014

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

1.12.2014

244/2014 Sb.

14.11.2014

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Libický luh a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

1.12.2014

245/2014 Sb.

14.11.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů

1.12.2014

246/2014 Sb.

14.11.2014

Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

1.12.2014

229/2014 Sb.

23.10.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

1.12.2014

114/2014/1 Sb.

2.12.2014

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 247/2014 Sb.

2.12.2014

279/2014 Sb.

2.12.2014

Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2015

2.12.2014

281/2014 Sb.

2.12.2014

Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

2.12.2014

258/2014 Sb.

19.11.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů

4.12.2014

259/2014 Sb.

19.11.2014

Zákon o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prekurzorech výbušnin)

4.12.2014

285/2014 Sb.

8.12.2014

Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 30. června 2015

8.12.2014

284/2014 Sb.

9.12.2014

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

9.12.2014

287/2014 Sb.

11.12.2014

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

11.12.2014

288/2014 Sb.

11.12.2014

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí

11.12.2014

289/2014 Sb.

11.12.2014

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce

11.12.2014

159/2014 Sb.

1.8.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, ve znění pozdějších předpisů

13.12.2014

296/2014 Sb.

16.12.2014

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2015, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

16.12.2014

119/2014/1 Sb.

16.12.2014

Opatření ústředních orgánů: Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve sdělení Ministerstva vnitra č. 284/2014 Sb.

16.12.2014

297/2014 Sb.

16.12.2014

Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 25. listopadu 2014 sp. zn. Pl. ÚS-st. 39/14 k nároku na náhradu nemateriální újmy podle čl. 5 odst. 5 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod

16.12.2014

311/2014 Sb.

18.12.2014

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2014 pro účely zákona o zaměstnanosti

18.12.2014

314/2014 Sb.

19.12.2014

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých a na zřízení pomníku nebo desky

19.12.2014

318/2014 Sb.

19.12.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb.

19.12.2014

336/2014 Sb.

22.12.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu

22.12.2014

335/2014 Sb.

29.12.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

29.12.2014

329/2014 Sb.

29.12.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

29.12.2014

264/2014 Sb.

19.11.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

29.12.2014

313/2014 Sb.

19.12.2014

Vyhláška o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech

29.12.2014

286/2014 Sb.

8.12.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů

29.12.2014

267/2014 Sb.

21.11.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

31.12.2014

331/2014 Sb.

29.12.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

31.12.2014

255/2014 Sb.

19.11.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

31.12.2014

 

Předpisy pozbývající účinnosti

Předpis

Publikováno

Název předpisu

K datu

610/2004 Sb.

7.12.2004

Vyhláška o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech a o změně vyhlášky č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností

28.12.2014

218/2006 Sb.

2.6.2006

Vyhláška o úhradě za poskytnutí údajů z evidence dopravních nehod

31.12.2014

335/2009 Sb.

1.10.2009

Nařízení vlády o stanovení druhů krajinných prvků

31.12.2014

449/2009 Sb.

21.12.2009

Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti

31.12.2014

479/2009 Sb.

31.12.2009

Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor

31.12.2014

243/2011 Sb.

25.8.2011

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů

31.12.2014

354/2011 Sb.

29.11.2011

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů

31.12.2014

358/2011 Sb.

2.12.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů

31.12.2014

267/2012 Sb.

3.8.2012

Vyhláška o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost

31.12.2014

352/2012 Sb.

22.10.2012

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů

31.12.2014

487/2001 Sb.

31.12.2001

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů

31.12.2014

446/2002 Sb.

25.10.2002

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2002 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi v roce 2002

31.12.2014

271/2003 Sb.

22.8.2003

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro fyzické osoby postižené povodněmi v roce 2002

31.12.2014

74/2000 Sb.

31.3.2000

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů

31.12.2014

98/1996 Sb.

26.4.1996

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění vyhlášky č. 43/1995 Sb.

31.12.2014

290/1995 Sb.

15.12.1995

Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání

31.12.2014

484/2006 Sb.

9.11.2006

Nařízení vlády o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací

31.12.2014

43/1995 Sb.

14.3.1995

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

31.12.2014

404/2009 Sb.

25.11.2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění nařízení vlády č. 272/2007 Sb.

31.12.2014

340/2010 Sb.

3.12.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 427/2009 Sb.

31.12.2014

451/2011 Sb.

29.12.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb.

31.12.2014

412/2012 Sb.

30.11.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů

31.12.2014

10/2013 Sb.

16.1.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů

31.12.2014

219/2013 Sb.

30.7.2013

Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení

31.12.2014

354/2013 Sb.

11.11.2013

Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014

31.12.2014

356/2013 Sb.

11.11.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů

31.12.2014

211/2014 Sb.

2.10.2014

Nařízení vlády o stanovení rozsahu a podmínek informační povinnosti provozovatele potravinářského podniku v místě určení ve vztahu k některým druhům čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny a brambor

31.12.2014

412/2008 Sb.

1.12.2008

Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

31.12.2014

324/2009 Sb.

21.9.2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2002 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi v roce 2002, ve znění nařízení vlády č. 446/2002 Sb.

31.12.2014

427/2009 Sb.

2.12.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

31.12.2014

26/2010 Sb.

28.1.2010

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů

31.12.2014

403/2010 Sb.

28.12.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti

31.12.2014

415/2010 Sb.

29.12.2010

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů

31.12.2014

264/2012 Sb.

27.7.2012

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění nařízení vlády č. 369/2010 Sb.

31.12.2014

475/2012 Sb.

31.12.2012

Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013

31.12.2014

407/2013 Sb.

13.12.2013

Vyhláška o členění bezpečnostního materiálu

31.12.2014

425/2013 Sb.

20.12.2013

Vyhláška o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republiky

31.12.2014

435/2013 Sb.

23.12.2013

Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

31.12.2014

455/2013 Sb.

31.12.2013

Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014

31.12.2014

125/1993 Sb.

22.4.1993

Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

31.12.2014

248/2004 Sb.

30.4.2004

Nařízení vlády o některých opatřeních k provádění společné organizace trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno

31.12.2014

183/1994 Sb.

30.9.1994

Zákon o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1994 a v roce 1995

31.12.2014

396/2002 Sb.

28.8.2002

Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi v roce 2002

31.12.2014

104/2003 Sb.

11.4.2003

Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro fyzické osoby postižené povodněmi v roce 2002

31.12.2014

309/2002 Sb.

12.7.2002

Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)

31.12.2014

272/2007 Sb.

31.10.2007

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací

31.12.2014

15/2014 Sb.

30.1.2014

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění pozdějších předpisů

31.12.2014

226/2014 Sb.

23.10.2014

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 455/2013 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014

31.12.2014

 

Předpisy novelizované

Předpis

Publikováno

Název předpisu

Novelizováno

K datu

185/2001 Sb.

14.6.2001

Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů

229/2014 Sb.

1.12.2014

254/2004 Sb.

30.4.2004

Zákon o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

261/2014 Sb.

1.12.2014

284/2009 Sb.

4.9.2009

Zákon o platebním styku

261/2014 Sb.

1.12.2014

46/2010 Sb.

17.2.2010

Vyhláška o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy

245/2014 Sb.

1.12.2014

141/2011 Sb.

27.5.2011

Vyhláška o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu

233/2014 Sb.

1.12.2014

209/1993 Sb.

6.8.1993

Sdělení o sjednání Úmluvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech

65/2014 Sb.m.s.

1.12.2014

353/2003 Sb.

24.10.2003

Zákon o spotřebních daních

201/2014 Sb.

1.12.2014

435/2012 Sb.

7.12.2012

Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem a o změně vyhlášky č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

241/2014 Sb.

1.12.2014

127/2005 Sb.

31.3.2005

Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)

258/2014 Sb.

4.12.2014

634/2004 Sb.

17.12.2004

Zákon o správních poplatcích

259/2014 Sb.

4.12.2014

29/2000 Sb.

22.2.2000

Zákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách)

258/2014 Sb.

4.12.2014

326/2001 Sb.

12.9.2001

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich

159/2014 Sb.

13.12.2014

475/2013 Sb.

31.12.2013

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb.

318/2014 Sb.

19.12.2014

340/2006 Sb.

3.7.2006

Zákon o činnosti insitucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

336/2014 Sb.

22.12.2014

549/1991 Sb.

30.12.1991

Zákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů

335/2014 Sb.

29.12.2014

166/1999 Sb.

30.7.1999

Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)

264/2014 Sb.

29.12.2014

634/2004 Sb.

17.12.2004

Zákon o správních poplatcích

264/2014 Sb.

29.12.2014

382/2003 Sb.

10.11.2003

Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí

286/2014 Sb.

29.12.2014

342/2012 Sb.

19.10.2012

Vyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností

313/2014 Sb.

29.12.2014

329/2011 Sb.

14.11.2011

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů

329/2014 Sb.

29.12.2014

458/2011 Sb.

30.12.2011

Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů

267/2014 Sb.

31.12.2014

401/2012 Sb.

27.11.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

267/2014 Sb.

31.12.2014

60/2014 Sb.

7.4.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

267/2014 Sb.

31.12.2014

500/2012 Sb.

31.12.2012

Zákon o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů

267/2014 Sb.

31.12.2014

70/2013 Sb.

19.3.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

255/2014 Sb.

31.12.2014

308/2013 Sb.

2.10.2013

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu

331/2014 Sb.

31.12.2014

 

Zdroj: Beck-online.cz