Legislativní změny od 1.6. do 30.6.2015

Naše právní poradna vám přináší informace o legislativních změnách právních předpisů v období od 1.6. do 30.6.2015, tj které nové právní předpisy nabývají či pozbývají účinnosti, nebo které jsou novelizované.

Předpisy nabývající účinnosti

Předpis

Publikováno

Název předpisu

K datu

69/2015 Sb.

15.4.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 363/2009 Sb., o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993

1.6.2015

107/2015 Sb.

7.5.2015

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

1.6.2015

108/2015 Sb.

7.5.2015

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Krvavý a Kačležský rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

1.6.2015

109/2015 Sb.

7.5.2015

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Za Hrnčířkou a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

1.6.2015

110/2015 Sb.

7.5.2015

Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů

1.6.2015

111/2015 Sb.

7.5.2015

Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

1.6.2015

116/2015 Sb.

18.5.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

1.6.2015

117/2015 Sb.

18.5.2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně

1.6.2015

120/2015 Sb.

21.5.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů

1.6.2015

122/2015 Sb.

26.5.2015

Vyhláška o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (o policejním označení)

1.6.2015

123/2015 Sb.

26.5.2015

Vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti

1.6.2015

124/2015 Sb.

26.5.2015

Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Habřínky lázeňského místa Velichovky a vymezení konkrétních ochranných opatření

1.6.2015

86/2015 Sb.

17.4.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

1.6.2015

88/2015 Sb.

17.4.2015

Vyhláška o odměně správce pověřeného správou podílu v obchodní korporaci a o náhradě jeho hotových výdajů

1.6.2015

89/2015 Sb.

17.4.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 508/2004 Sb., kterým se stanoví vzory hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů

1.6.2015

93/2015 Sb.

17.4.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb.

1.6.2015

126/2015 Sb.

29.5.2015

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí rozluštění chetitštiny Bedřichem Hrozným

3.6.2015

127/2015 Sb.

4.6.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

4.6.2015

128/2015 Sb.

4.6.2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

4.6.2015

129/2015 Sb.

4.6.2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

4.6.2015

130/2015 Sb.

4.6.2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

4.6.2015

131/2015 Sb.

5.6.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

5.6.2015

133/2015 Sb.

11.6.2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

11.6.2015

125/2015 Sb.

29.5.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění pozdějších předpisů, a kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu

13.6.2015

140/2015 Sb.

16.6.2015

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)

16.6.2015

141/2015 Sb.

16.6.2015

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 13. června 2015

16.6.2015

 

Předpisy pozbývající účinnosti

Předpis

Publikováno

Název předpisu

K datu

492/2001 Sb.

31.12.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů

26.6.2015

289/2002 Sb.

28.6.2002

Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platech

30.6.2015

328/2002 Sb.

19.7.2002

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 47/1998 Sb., o zvláštní jednorázové peněžní náležitosti pro příslušníky Vězeňské služby České republiky

30.6.2015

222/1997 Sb.

12.9.1997

Nařízení vlády, kterým se stanoví zvláštní jednorázová peněžní náležitost pro příslušníky Policie České republiky

30.6.2015

143/1992 Sb.

9.4.1992

Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech

30.6.2015

450/2000 Sb.

22.12.2000

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o kapitánském slibu, zkouškách, odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a o zdravotní péči o členy posádky lodě

30.6.2015

421/2002 Sb.

27.9.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů

30.6.2015

346/1990 Sb.

28.8.1990

Zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí

30.6.2015

514/2004 Sb.

1.10.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 289/2002 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platech

30.6.2015

336/2007 Sb.

21.12.2007

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání

30.6.2015

131/2008 Sb.

21.4.2008

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění nařízení vlády č. 336/2007 Sb.

30.6.2015

131/2009 Sb.

15.5.2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů

30.6.2015

203/2010 Sb.

23.6.2010

Nařízení vlády o seznamu činností vojáků z povolání stanovených pro jednotlivé hodnostní sbory a vojenské hodnosti

30.6.2015

95/2015 Sb.

20.4.2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2014 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

30.6.2015

565/2006 Sb.

22.12.2006

Nařízení vlády o platových poměrech vojáků z povolání

30.6.2015

47/1998 Sb.

27.3.1998

Nařízení vlády o zvláštní jednorázové peněžní náležitosti pro příslušníky Vězeňské služby České republiky

30.6.2015

541/2002 Sb.

31.12.2002

Vyhláška, kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly podle § 3 odst. 3 písm. b) zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů

30.6.2015

469/2005 Sb.

1.12.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly podle § 3 odst. 3 písm. b) zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů

30.6.2015

223/2010 Sb.

23.7.2010

Nařízení vlády o katalogu prací vojáků z povolání

30.6.2015

45/2011 Sb.

28.2.2011

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů

30.6.2015

335/2014 Sb.

29.12.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

30.6.2015

285/2014 Sb.

8.12.2014

Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 30. června 2015

30.6.2015

200/2009 Sb.

29.6.2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů

30.6.2015

376/2010 Sb.

17.12.2010

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů

30.6.2015

292/2014 Sb.

16.12.2014

Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení

30.6.2015

 

Předpisy novelizované

Předpis

Publikováno

Název předpisu

Novelizováno

K datu

141/1961 Sb.

9.12.1961

Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

86/2015 Sb.

1.6.2015

194/2001 Sb.

18.6.2001

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače

80/2014 Sb.

1.6.2015

278/1998 Sb.

30.11.1998

Vyhláška Ministerstva financí k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb.

116/2015 Sb.

1.6.2015

100/2004 Sb.

5.3.2004

Zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)

86/2015 Sb.

1.6.2015

185/2001 Sb.

14.6.2001

Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů

184/2014 Sb.

1.6.2015

219/2000 Sb.

21.7.2000

Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

86/2015 Sb.

1.6.2015

508/2004 Sb.

30.9.2004

Nařízení vlády, kterým se stanoví vzory hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborů

89/2015 Sb.

1.6.2015

26/2003 Sb.

11.2.2003

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení

93/2015 Sb.

1.6.2015

345/2002 Sb.

30.7.2002

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu

120/2015 Sb.

1.6.2015

279/2003 Sb.

28.8.2003

Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů

86/2015 Sb.

1.6.2015

218/2003 Sb.

31.7.2003

Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)

86/2015 Sb.

1.6.2015

40/2009 Sb.

9.2.2009

Trestní zákoník

86/2015 Sb.

1.6.2015

363/2009 Sb.

20.10.2009

Nařízení vlády o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993

69/2015 Sb.

1.6.2015

418/2011 Sb.

22.12.2011

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

86/2015 Sb.

1.6.2015

104/2013 Sb.

30.4.2013

Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních

86/2015 Sb.

1.6.2015

256/2013 Sb.

23.8.2013

Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

86/2015 Sb.

1.6.2015

586/1992 Sb.

18.12.1992

Zákon České národní rady o daních z příjmů

127/2015 Sb.

4.6.2015

247/2014 Sb.

14.11.2014

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

127/2015 Sb.

4.6.2015

310/2013 Sb.

2.10.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony

131/2015 Sb.

5.6.2015

262/2000 Sb.

17.8.2000

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření

125/2015 Sb.

13.6.2015

 

Zdroj: Beck-online.cz