Legislativní změny od 1.7. do 31.7.2015

Naše právní poradna vám přináší informace o legislativních změnách právních předpisů v období od 1.7. do 31.7.2015, tj které nové právní předpisy nabývají či pozbývají účinnosti, nebo které jsou novelizované.

Předpisy nabývající účinnosti

Předpis

Publikováno

Název předpisu

K datu

57/2015 Sb.

2.4.2015

Nařízení vlády o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování

1.7.2015

58/2015 Sb.

2.4.2015

Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby a koeficientů pro výpočet služebního příspěvku

1.7.2015

59/2015 Sb.

2.4.2015

Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání

1.7.2015

60/2015 Sb.

2.4.2015

Nařízení vlády o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti

1.7.2015

332/2014 Sb.

29.12.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

1.7.2015

68/2015 Sb.

15.4.2015

Nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku

1.7.2015

78/2015 Sb.

17.4.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

1.7.2015

81/2015 Sb.

17.4.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

1.7.2015

103/2015 Sb.

4.5.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

1.7.2015

132/2015 Sb.

11.6.2015

Vyhláška o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly

1.7.2015

91/2015 Sb.

17.4.2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

1.7.2015

134/2015 Sb.

16.6.2015

Nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě výsledku služebního hodnocení na osobní příplatek státního zaměstnance

1.7.2015

135/2015 Sb.

16.6.2015

Nařízení vlády o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat

1.7.2015

136/2015 Sb.

16.6.2015

Nařízení vlády o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky

1.7.2015

137/2015 Sb.

16.6.2015

Nařízení vlády o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou

1.7.2015

139/2015 Sb.

16.6.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

1.7.2015

130/2014 Sb.

11.7.2014

Nález Ústavního soudu ze dne 13. května 2014 sp. zn. Pl. ÚS 44/13 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 234/2013 Sb.

1.7.2015

112/2015 Sb.

13.5.2015

Vyhláška o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu

1.7.2015

138/2015 Sb.

16.6.2015

Vyhláška o vydání zlaté mince po 10 000 Kč k 600. výročí upálení mistra Jana Husa

3.7.2015

 

Předpisy pozbývající účinnosti

Předpis

Publikováno

Název předpisu

K datu

128/1976 Sb.

4.11.1976

Vyhláška federálního ministerstva dopravy o cejchování lodí vnitrozemské plavby

31.7.2015

 

Předpisy novelizované

Předpis

Publikováno

Název předpisu

Novelizováno

K datu

634/2004 Sb.

17.12.2004

Zákon o správních poplatcích

81/2015 Sb.

1.7.2015

634/2004 Sb.

17.12.2004

Zákon o správních poplatcích

103/2015 Sb.

1.7.2015

562/2004 Sb.

10.11.2004

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona

332/2014 Sb.

1.7.2015

308/2002 Sb.

12.7.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

332/2014 Sb.

1.7.2015

217/2000 Sb.

21.7.2000

Zákon, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze

332/2014 Sb.

1.7.2015

225/1999 Sb.

12.10.1999

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání

332/2014 Sb.

1.7.2015

155/1995 Sb.

4.8.1995

Zákon o důchodovém pojištění

332/2014 Sb.

1.7.2015

118/1995 Sb.

14.7.1995

Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře

332/2014 Sb.

1.7.2015

311/2006 Sb.

22.6.2006

Zákon o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách)

130/2014 Sb.

1.7.2015

110/2006 Sb.

31.3.2006

Zákon o životním a existenčním minimu

332/2014 Sb.

1.7.2015

201/1997 Sb.

28.8.1997

Zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů

332/2014 Sb.

1.7.2015

61/2000 Sb.

28.3.2000

Zákon o námořní plavbě

81/2015 Sb.

1.7.2015

251/2005 Sb.

29.6.2005

Zákon o inspekci práce

81/2015 Sb.

1.7.2015

187/2006 Sb.

12.5.2006

Zákon o nemocenském pojištění

332/2014 Sb.

1.7.2015

250/2000 Sb.

9.8.2000

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

24/2015 Sb.

1.7.2015

590/1992 Sb.

17.12.1992

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony

332/2014 Sb.

1.7.2015

626/2004 Sb.

10.12.2004

Zákon o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování

332/2014 Sb.

1.7.2015

563/2004 Sb.

10.11.2004

Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

332/2014 Sb.

1.7.2015

40/1994 Sb.

21.3.1994

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

332/2014 Sb.

1.7.2015

99/1963 Sb.

17.12.1963

Občanský soudní řád

139/2015 Sb.

1.7.2015

117/1995 Sb.

14.7.1995

Zákon o státní sociální podpoře

332/2014 Sb.

1.7.2015

10/1993 Sb.

31.12.1992

Zákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů

332/2014 Sb.

1.7.2015

235/2004 Sb.

23.4.2004

Zákon o dani z přidané hodnoty

47/2011 Sb.

1.7.2015

586/1992 Sb.

18.12.1992

Zákon České národní rady o daních z příjmů

332/2014 Sb.

1.7.2015

264/2006 Sb.

7.6.2006

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce

332/2014 Sb.

1.7.2015

87/1995 Sb.

29.5.1995

Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

333/2014 Sb.

1.7.2015

582/1991 Sb.

31.12.1991

Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

332/2014 Sb.

1.7.2015

589/1992 Sb.

17.12.1992

Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

332/2014 Sb.

1.7.2015

362/2003 Sb.

31.10.2003

Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

332/2014 Sb.

1.7.2015

221/1999 Sb.

12.10.1999

Zákon o vojácích z povolání

332/2014 Sb.

1.7.2015

406/2000 Sb.

29.11.2000

Zákon o hospodaření energií

103/2015 Sb.

1.7.2015

166/1993 Sb.

22.6.1993

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu

78/2015 Sb.

1.7.2015

198/2009 Sb.

29.6.2009

Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)

332/2014 Sb.

1.7.2015

272/2009 Sb.

27.8.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

332/2014 Sb.

1.7.2015

399/2012 Sb.

27.11.2012

Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření

332/2014 Sb.

1.7.2015

234/2013 Sb.

2.8.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

130/2014 Sb.

1.7.2015

256/2013 Sb.

23.8.2013

Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

139/2015 Sb.

1.7.2015

 

Zdroj: Beck-online.cz