Legislativní změny od 1.1. do 31.1.2014

Naše právní poradna vám přináší informace o legislativních změnách právních předpisů v týdnu od 1.1. do 31.1.2014, tj které nové právní předpisy nabývají či pozbývají účinnosti nebo které jsou novelizované.

Předpisy nabývající účinnosti
Předpis
Název předpisu
K datu
Zákon o mezinárodním právu soukromém
1.1.2014
Zákon o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
1.1.2014
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
1.1.2014
Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
1.1.2014
Zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.1.2014
Vyhláška o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
1.1.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
1.1.2014
Vyhláška o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek
1.1.2014
Vyhláška o technických požadavcích na zabezpečení bezpečnostního materiálu
1.1.2014
Vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv
1.1.2014
Vyhláška o obecných zásadách integrované ochrany rostlin
1.1.2014
Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
1.1.2014
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí
1.1.2014
Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
1.1.2014
Zákon o prekursorech drog
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.1.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů
1.1.2014
Zákonné opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
1.1.2014
Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
1.1.2014
Vyhláška o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
1.1.2014
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2014
1.1.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 97/2008 Sb., o vzorech služebních stejnokrojů příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, jejich používání a způsobu vnějšího označení, a vzoru služebního průkazu (vyhláška o vystrojování a služebním průkazu příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky)
1.1.2014
Nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob
1.1.2014
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014
1.1.2014
Vyhláška o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně
1.1.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
1.1.2014
Zákon o kontrole (kontrolní řád)
1.1.2014
Zákon o zvláštních řízeních soudních
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů
1.1.2014
Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2014 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2014 a o zvýšení důchodů v roce 2014
1.1.2014
Vyhláška o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2014
1.1.2014
Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
1.1.2014
Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí
1.1.2014
Vyhláška o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu
1.1.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců
1.1.2014
Vyhláška, kterou se stanoví paušální částka nákladů vynaložených státem v souvislosti s převzetím odsouzeného
1.1.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění vyhlášky č. 350/2003 Sb.
1.1.2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
1.1.2014
Nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím
1.1.2014
Nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv
1.1.2014
Nařízení vlády o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby
1.1.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání
1.1.2014
Zákon občanský zákoník
1.1.2014
Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
1.1.2014
Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
1.1.2014
Nález Ústavního soudu ze dne 22. května 2013 sp. zn. Pl. ÚS 31/10 ve věci návrhu na zrušení § 11 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 396/2012 Sb.
1.1.2014
Zákon o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů), ve znění pozdějších předpisů
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.1.2014
Nařízení vlády o stanovení rozsahu a způsobu poskytovaní údajů do Informačního systému o platech
1.1.2014


Předpisy pozbývající účinnosti
žádné právní předpisy nepozbývají účinnosti


Předpisy novelizované
Předpis
Název předpisu
Novelizováno
K datu
Zákon o zpravodajských službách České republiky
1.1.2014
Zákon o správních poplatcích
1.1.2014
Zákon o správních poplatcích
1.1.2014
Zákon o správních poplatcích
1.1.2014
Zákon o správních poplatcích
1.1.2014
Zákon o správních poplatcích
1.1.2014
Zákon o správních poplatcích
1.1.2014
Zákon o správních poplatcích
1.1.2014
Zákon o správních poplatcích
1.1.2014
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů
1.1.2014
Zákon o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
1.1.2014
Zákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)
1.1.2014
Zákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)
1.1.2014
Zákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)
1.1.2014
Zákon o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech)
1.1.2014
Zákon o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech)
1.1.2014
Zákon o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech)
1.1.2014
Zákon České národní rady o dani silniční
1.1.2014
Zákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách)
1.1.2014
Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
1.1.2014
Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.1.2014
Zákon o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)
1.1.2014
Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
1.1.2014
Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
1.1.2014
Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
1.1.2014
Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
1.1.2014
Zákon o zmírnění následků některých majetkových křivd
1.1.2014
Zákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky
1.1.2014
Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
1.1.2014
Zákon o důchodovém pojištění
1.1.2014
Zákon o důchodovém pojištění
1.1.2014
Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře
1.1.2014
Zákon o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě)
1.1.2014
Zákon o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě)
1.1.2014
Zákon o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)
1.1.2014
Zákon o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)
1.1.2014
Zákon o státním zastupitelství
1.1.2014
Zákon o státním zastupitelství
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
1.1.2014
Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
1.1.2014
Zákon o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)
1.1.2014
Zákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)
1.1.2014
Zákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)
1.1.2014
Zákon o obcích (obecní zřízení)
1.1.2014
Zákon o obcích (obecní zřízení)
1.1.2014
Zákon o veřejných zakázkách
1.1.2014
Zákon o veřejných zakázkách
1.1.2014
Zákon o veřejných zakázkách
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
1.1.2014
Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.1.2014
Zákon o evropské společnosti
1.1.2014
Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
1.1.2014
Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
1.1.2014
Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
1.1.2014
Zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a související zákony
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a související zákony
1.1.2014
Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945
1.1.2014
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské družstevní společnosti
1.1.2014
Zákon o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů
1.1.2014
Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
1.1.2014
Vyhláška Ministerstva financí o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích
1.1.2014
Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
1.1.2014
Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)
1.1.2014
Zákon o Bezpečnostní informační službě
1.1.2014
Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
1.1.2014
Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
1.1.2014
Zákon o životním a existenčním minimu
1.1.2014
Zákon o životním a existenčním minimu
1.1.2014
Zákon o životním a existenčním minimu
1.1.2014
Zákon o životním a existenčním minimu
1.1.2014
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitosti České republiky (katastrální zákon), a občanský zákoník č. 40/4964 Sb., ve znění pozdějších předpisů
1.1.2014
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitosti České republiky (katastrální zákon), a občanský zákoník č. 40/4964 Sb., ve znění pozdějších předpisů
1.1.2014
Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
1.1.2014
Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
1.1.2014
Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
1.1.2014
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách
1.1.2014
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách
1.1.2014
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách
1.1.2014
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách
1.1.2014
Zákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
1.1.2014
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
1.1.2014
Zákon o myslivosti
1.1.2014
Zákon o myslivosti
1.1.2014
Zákon o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) a o změně zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o evropském hospodářském zájmovém sdružení)
1.1.2014
Zákon o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) a o změně zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o evropském hospodářském zájmovém sdružení)
1.1.2014
Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945
1.1.2014
Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
1.1.2014
Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
1.1.2014
Zákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu)
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
1.1.2014
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
1.1.2014
Zákon o cenách
1.1.2014
Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
1.1.2014
Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
1.1.2014
Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
1.1.2014
Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
1.1.2014
Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
1.1.2014
Zákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů
1.1.2014
Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
1.1.2014
Zákon o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.1.2014
Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce
1.1.2014
Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
1.1.2014
Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
1.1.2014
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů
1.1.2014
Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
1.1.2014
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o postupech při výkonu exekuční a další činnosti
1.1.2014
Zákon o dluhopisech
1.1.2014
Zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 340/2004 Sb., zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
1.1.2014
Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů
1.1.2014
Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.1.2014
Zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony
1.1.2014
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí
1.1.2014
Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
1.1.2014
Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
1.1.2014
Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
1.1.2014
Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
1.1.2014
Zákon o nemocenském pojištění
1.1.2014
Zákon o nemocenském pojištění
1.1.2014
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
1.1.2014
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
1.1.2014
Zákon o krajích (krajské zřízení)
1.1.2014
Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
1.1.2014
Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
1.1.2014
Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
1.1.2014
Zákon České národní rady o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
1.1.2014
Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
1.1.2014
Zákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu)
1.1.2014
Zákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu)
1.1.2014
Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
1.1.2014
Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
1.1.2014
Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
1.1.2014
Zákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů
1.1.2014
Zákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů
1.1.2014
Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
1.1.2014
Zákon o advokacii
1.1.2014
Zákon, kterým se upravují některé užívací vztahy k majetku České republiky
1.1.2014
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
1.1.2014
Zákoník práce
1.1.2014
Zákon o zaměstnanosti
1.1.2014
Zákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
1.1.2014
Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů
1.1.2014
Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
1.1.2014
Zákon o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů)
1.1.2014
Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
1.1.2014
Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
1.1.2014
Zákon o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů
1.1.2014
Zákon o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
1.1.2014
Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
1.1.2014
Celní zákon
1.1.2014
Celní zákon
1.1.2014
Zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)
1.1.2014
Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)
1.1.2014
Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony
1.1.2014
Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
1.1.2014
Zákon o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů
1.1.2014
Zákon o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů
1.1.2014
Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
1.1.2014
Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
1.1.2014
Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
1.1.2014
Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
1.1.2014
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb. a zákona č. 544/1992 Sb., zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státuna jiné osoby a o Fondu národního majetu České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 285/1991 Sb., zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 569/1991 Sb. a zákona č. 282/1992 Sb., a mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
1.1.2014
Zákon o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů
1.1.2014
Zákon o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů
1.1.2014
Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
1.1.2014
Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
1.1.2014
Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
1.1.2014
Zákon, kterým se mění a doplňují zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
1.1.2014
Zákon o hlavním městě Praze
1.1.2014
Zákon o spotřebních daních
1.1.2014
Zákon o spotřebních daních
1.1.2014
Zákon o spotřebních daních
1.1.2014
Zákon o spotřebních daních
1.1.2014
Občanský soudní řád
1.1.2014
Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony
1.1.2014
Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
1.1.2014
Zákon České národní rady o dani z nemovitostí
1.1.2014
Zákon o insolvenčních správcích
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů
1.1.2014
Zákon o státní sociální podpoře
1.1.2014
Zákon o státní sociální podpoře
1.1.2014
Zákon o státní sociální podpoře
1.1.2014
Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
1.1.2014
Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
1.1.2014
Zákon o občanských průkazech
1.1.2014
Zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském)
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 370/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 501/2001 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
1.1.2014
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech
1.1.2014
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech
1.1.2014
Zákon České národní rady o státní památkové péči
1.1.2014
Zákon o dani z přidané hodnoty
1.1.2014
Zákon o dani z přidané hodnoty
1.1.2014
Zákon o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
1.1.2014
Zákon o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon)
1.1.2014
Zákon o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon)
1.1.2014
Zákon o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů
1.1.2014
Zákon o výkonu vazby
1.1.2014
Zákon o výkonu vazby
1.1.2014
Zákon České národní rady o daních z příjmů
1.1.2014
Zákon České národní rady o daních z příjmů
1.1.2014
Zákon České národní rady o daních z příjmů
1.1.2014
Zákon České národní rady o daních z příjmů
1.1.2014
Zákon České národní rady o daních z příjmů
1.1.2014
Zákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů
1.1.2014
Zákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
1.1.2014
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o technických prohlídkách a měření emisí vozidel
1.1.2014
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1999 a o změně zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů
1.1.2014
Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
1.1.2014
Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
1.1.2014
Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
1.1.2014
Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
1.1.2014
Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
1.1.2014
Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
1.1.2014
Zákon České národní rady o loteriích a jiných podobných hrách
1.1.2014
Zákon o odškodnění osob odvlečených do SSSR nebo do táborů, které SSSR zřídil v jiných státech
1.1.2014
Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
1.1.2014
Zákon České národní rady o požární ochraně
1.1.2014
Zákon České národní rady o požární ochraně
1.1.2014
Zákon o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
1.1.2014
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a zákona č. 72/1994 Sb., zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 325/1993 Sb., zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993 Sb., zákona 42/1994 Sb. a zákona č. 7/1994 Sb., zákon č. 331/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb.
1.1.2014
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a zákona č. 72/1994 Sb., zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 325/1993 Sb., zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993 Sb., zákona 42/1994 Sb. a zákona č. 7/1994 Sb., zákon č. 331/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb.
1.1.2014
Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
1.1.2014
Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
1.1.2014
Zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků
1.1.2014
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce
1.1.2014
Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
1.1.2014
Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony
1.1.2014
Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony
1.1.2014
Zákon o bankách
1.1.2014
Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
1.1.2014
Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
1.1.2014
Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
1.1.2014
Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
1.1.2014
Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
1.1.2014
Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
1.1.2014
Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
1.1.2014
Zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
1.1.2014
Zákon o veřejných dražbách
1.1.2014
Zákon o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám)
1.1.2014
Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
1.1.2014
Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
1.1.2014
Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)
1.1.2014
Zákon o mimosoudních rehabilitacích
1.1.2014
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního
1.1.2014
Zákon o užitných vzorech
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů
1.1.2014
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
1.1.2014
Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů
1.1.2014
Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů
1.1.2014
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
1.1.2014
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu
1.1.2014
Zákon o sloučení Československé obchodní a průmyslové komory s Hospodářskou komorou České republiky, o některých opatřeních s tím souvisejících a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění zákona č. 121/1993 Sb.
1.1.2014
Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
1.1.2014
Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
1.1.2014
Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
1.1.2014
Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
1.1.2014
Zákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
1.1.2014
Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
1.1.2014
Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
1.1.2014
Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
1.1.2014
Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích
1.1.2014
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 459/1992 Sb. a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb. a zákona č. 600/1992 Sb.
1.1.2014
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
1.1.2014
Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
1.1.2014
Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
1.1.2014
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky
1.1.2014
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky
1.1.2014
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky
1.1.2014
Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
1.1.2014
Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
1.1.2014
Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
1.1.2014
Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
1.1.2014
Zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)
1.1.2014
Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
1.1.2014
Zákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)
1.1.2014
Zákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)
1.1.2014
Zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
1.1.2014
Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
1.1.2014
Zákon o sociálních službách
1.1.2014
Zákon o sociálních službách
1.1.2014
Zákon o sociálních službách
1.1.2014
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb. a zákona č. 40/1995 Sb., a mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
1.1.2014
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
1.1.2014
Zákon směnečný a šekový
1.1.2014
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
1.1.2014
Zákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře), ve znění zákona č. 15/2002 Sb., zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů
1.1.2014
Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu
1.1.2014
Zákon o krmivech
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
1.1.2014
Zákon o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě)
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
1.1.2014
Zákon o Rejstříku trestů
1.1.2014
Zákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
1.1.2014
Zákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
1.1.2014
Zákon o ochraně spotřebitele
1.1.2014
Zákon o Ústavním soudu
1.1.2014
Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
1.1.2014
Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
1.1.2014
Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
1.1.2014
Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
1.1.2014
Zákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech)
1.1.2014
Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích
1.1.2014
Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích
1.1.2014
Zákon o účetnictví
1.1.2014
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
1.1.2014
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
1.1.2014
Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů
1.1.2014
Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů
1.1.2014
Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů
1.1.2014
Zákon, kterým se doplňují a mění občanský soudní řád, notářský řád a zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), a zákon č. 319/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
1.1.2014
Správní řád
1.1.2014
Zákon České národní rady o obecní policii
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
1.1.2014
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
1.1.2014
Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
1.1.2014
Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů
1.1.2014
Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů
1.1.2014
Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím
1.1.2014
Vyhláška o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
1.1.2014
Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
1.1.2014
Vyhláška o vzorech služebních stejnokrojů příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, jejich používání a způsobu vnějšího označení, a vzoru služebního průkazu (vyhláška o vystrojování a služebním průkazu příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky)
1.1.2014
Zákon o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí)
1.1.2014
Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů
1.1.2014
Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
1.1.2014
Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev
1.1.2014
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.1.2014
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
1.1.2014
Zákon o Policii České republiky
1.1.2014
Zákon o Policii České republiky
1.1.2014
Zákon o Policii České republiky
1.1.2014
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky
1.1.2014
Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony
1.1.2014
Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.1.2014
Trestní zákoník
1.1.2014
Zákon o základních registrech
1.1.2014
Zákon o základních registrech
1.1.2014
Zákon o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů
1.1.2014
Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb., zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb., zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb., zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.1.2014
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
1.1.2014
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
1.1.2014
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
1.1.2014
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.1.2014
Zákon o pojišťovnictví
1.1.2014
Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví
1.1.2014
Daňový řád
1.1.2014
Daňový řád
1.1.2014
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
1.1.2014
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
1.1.2014
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
1.1.2014
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů
1.1.2014
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.1.2014
Zákon o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů
1.1.2014
Zákon, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů
1.1.2014
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
1.1.2014
Zákon o finančním zajištění
1.1.2014
Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění
1.1.2014
Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.1.2014
Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
1.1.2014
Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
1.1.2014
Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
1.1.2014
Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
1.1.2014
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě
1.1.2014
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě
1.1.2014
Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
1.1.2014
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
1.1.2014
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření
1.1.2014
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření
1.1.2014
Zákon o Finanční správě České republiky
1.1.2014
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky
1.1.2014
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky
1.1.2014
Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
1.1.2014
Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
1.1.2014
Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony
1.1.2014
Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony
1.1.2014
Zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek
1.1.2014
Zákon o Celní správě České republiky
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
1.1.2014
Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.1.2014
Zákon o ochraně ovzduší
1.1.2014
Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)
1.1.2014
Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.1.2014
Zákon o pojistném na důchodové spoření
1.1.2014
Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření
1.1.2014
Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění zákona č. 209/2011 Sb.
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění zákona č. 209/2011 Sb.
1.1.2014
Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem a o změně vyhlášky č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
1.1.2014
Zákon o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů
1.1.2014
Zákon o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.1.2014
Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
1.1.2014
Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
1.1.2014
Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
1.1.2014
Vyhláška o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání
1.1.2014
Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
1.1.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony
1.1.2014
Zákon o povinném značení lihu
1.1.2014
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu
1.1.2014


Zdroj: Beck-online.cz