Legislativní změny od 1.10. do 31.10.2014

Naše právní poradna vám přináší informace o legislativních změnách právních předpisů v týdnu od 1.10. do 31.10.2014, tj které nové právní předpisy nabývají či pozbývají účinnosti, nebo které jsou novelizované.

Předpisy nabývající účinnosti
Předpis
Název předpisu
K datu
106/2014 Sb.
Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
1.10.2014
193/2014 Sb.
Vyhláška o způsobech a termínech účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a o provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie
1.10.2014
196/2014 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
1.10.2014
198/2014 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů
1.10.2014


Předpisy pozbývající účinnosti
žádné právní předpisy nepozbývají účinnosti


Předpisy novelizované
Předpis
Název předpisu
Novelizováno
K datu
236/1995 Sb.
Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců
185/2014 Sb.
1.10.2014
185/2001 Sb.
Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů
169/2013 Sb.
1.10.2014
185/2001 Sb.
Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů
184/2014 Sb.
1.10.2014
6/2002 Sb.
Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)
185/2014 Sb.
1.10.2014
235/2004 Sb.
Zákon o dani z přidané hodnoty
196/2014 Sb.
1.10.2014
352/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 11. září 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky)
105/2014 Sb.
1.10.2014
428/2010 Sb.
Vyhláška stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza
198/2014 Sb.
1.10.2014
415/2012 Sb.
Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
155/2014 Sb.
1.10.2014


Zdroj: Beck-online.cz