Legislativní změny od 1.4. do 30.4.2014

Naše právní poradna vám přináší informace o legislativních změnách právních předpisů v týdnu od 1.4. do 30.4.2014, tj které nové právní předpisy nabývají či pozbývají účinnosti nebo které jsou novelizované.

Předpisy nabývající účinnosti
Předpis
Název předpisu
K datu
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů
1.4.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
1.4.2014
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hodonínská Dúbrava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
1.4.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
1.4.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
1.4.2014
Nařízení vlády o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou
2.4.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
7.4.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
7.4.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
7.4.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě
7.4.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony
7.4.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
7.4.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 111/2013 Sb., o stanovení požadavků na vytvoření pracovních postupů pro zajištění systému jakosti a bezpečnosti lidských orgánů určených k transplantaci
10.4.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2013 Sb., o stanovení bližších podmínek posuzování zdravotní způsobilosti a rozsahu vyšetření žijícího nebo zemřelého dárce tkání nebo orgánů pro účely transplantací (vyhláška o zdravotní způsobilosti dárce tkání a orgánů pro účely transplantací)
10.4.2014
Vyhláška o tiskopisech formulářů podle zákona o návykových látkách
15.4.2014
Vyhláška o vzorech formulářů a průkazu inspektora a limitních množstvích látek podle zákona o prekursorech drog
15.4.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
22.4.2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů, ve znění nařízení vlády č. 42/2003 Sb.
24.4.2014
Vyhláška o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany
24.4.2014
Vyhláška o požadavcích na národní referenční laboratoře a referenční laboratoře v oblasti činností vymezených zákonem o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
29.4.2014


Předpisy pozbývající účinnosti
Předpis
Název předpisu
K datu
Vyhláška, kterou se stanoví tiskopisy formulářů podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
14.4.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb.
23.4.2014
Vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany
23.4.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů
23.4.2014
Vyhláška o požadavcích na národní referenční laboratoře a referenční laboratoře v oblasti činností v působnosti zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
28.4.2014
Vyhláška o technických požadavcích pro pověření referenční laboratoře
28.4.2014
Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Číselníku institucionálních sektorů a subsektorů (ČISS)
30.4.2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
30.4.2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2012 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
30.4.2014


Předpisy novelizované
Předpis
Název předpisu
Novelizováno
K datu
Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví
1.4.2014
Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady
1.4.2014
Vyhláška o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy
1.4.2014
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
1.4.2014
Vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
1.4.2014
Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
7.4.2014
Zákon o krajském referendu a o změně některých zákonů
7.4.2014
Zákon o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
7.4.2014
Zákon o místním referendu a o změně některých zákonů
7.4.2014
Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
7.4.2014
Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
7.4.2014
Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)
7.4.2014
Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
7.4.2014
Vyhláška k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
7.4.2014
Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
7.4.2014
Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)
7.4.2014
Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
7.4.2014
Vyhláška o stanovení požadavků na vytvoření pracovních postupů pro zajištění systému jakosti a bezpečnosti lidských orgánů určených k transplantaci
10.4.2014
Vyhláška o stanovení bližších podmínek posuzování zdravotní způsobilosti a rozsahu vyšetření žijícího nebo zemřelého dárce tkání nebo orgánů pro účely transplantací (vyhláška o zdravotní způsobilosti dárce tkání a orgánů pro účely transplantací)
10.4.2014
Zákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
22.4.2014
Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
22.4.2014
Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
22.4.2014
Zákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
22.4.2014
Nařízení vlády, kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů
24.4.2014