Legislativní změny od 1.5. do 31.5.2014

Naše právní poradna vám přináší informace o legislativních změnách právních předpisů v týdnu od 1.5. do 31.5.2014, tj které nové právní předpisy nabývají či pozbývají účinnosti nebo které jsou novelizované.

Předpisy nabývající účinnosti
Předpis
Název předpisu
K datu
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
1.5.2014
Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem BJ23 – Eliščin pramen v katastrálním území Poděbrady
1.5.2014
Vyhláška o vzoru služebního průkazu zaměstnance České obchodní inspekce
1.5.2014
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
1.5.2014
Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace institucionálních sektorů a subsektorů
1.5.2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2013 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
1.5.2014
Vyhláška o obsahu, formě a náležitostech vedení záznamů o činnosti s uvedenou látkou kategorie 1
1.5.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků
1.5.2014


Předpisy pozbývající účinnosti
žádné právní předpisy nepozbývají účinnosti


Předpisy novelizované
Předpis
Název předpisu
Novelizováno
K datu
Zákon o zpravodajských službách České republiky
1.5.2014
Zákon o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě)
1.5.2014
Vyhláška o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků
1.5.2014
Zákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)
1.5.2014
Zákon o silniční dopravě
1.5.2014
Zákon o obcích (obecní zřízení)
1.5.2014
Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona
1.5.2014
Zákon o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů
1.5.2014
Zákon o dráhách
1.5.2014
Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)
1.5.2014
Zákon o Bezpečnostní informační službě
1.5.2014
Zákon o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách)
1.5.2014
Zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
1.5.2014
Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
1.5.2014
Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
1.5.2014
Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
1.5.2014
Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
1.5.2014
Zákon o pozemních komunikacích
1.5.2014
Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)
1.5.2014
Zákon o námořní plavbě
1.5.2014
Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.
1.5.2014
Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů
1.5.2014
Zákon o inspekci práce
1.5.2014
Zákon o nemocenském pojištění
1.5.2014
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
1.5.2014
Zákon o krajích (krajské zřízení)
1.5.2014
Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
1.5.2014
Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
1.5.2014
Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)
1.5.2014
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
1.5.2014
Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky
1.5.2014
Zákon o zaměstnanosti
1.5.2014
Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů
1.5.2014
Zákon o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
1.5.2014
Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
1.5.2014
Zákon o hlavním městě Praze
1.5.2014
Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu
1.5.2014
Zákon o státní sociální podpoře
1.5.2014
Zákon o občanských průkazech
1.5.2014
Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
1.5.2014
Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů
1.5.2014
Zákon o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon)
1.5.2014
Zákon České národní rady o České obchodní inspekci
1.5.2014
Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)
1.5.2014
Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
1.5.2014
Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
1.5.2014
Zákon České národní rady o požární ochraně
1.5.2014
Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
1.5.2014
Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)
1.5.2014
Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
1.5.2014
Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
1.5.2014
Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
1.5.2014
Zákon o Vojenském zpravodajství
1.5.2014
Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny
1.5.2014
Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
1.5.2014
Zákon o zemědělství
1.5.2014
Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
1.5.2014
Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
1.5.2014
Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)
1.5.2014
Zákon České národní rady o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa
1.5.2014
Zákon České národní rady o obecní policii
1.5.2014
Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
1.5.2014
Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
1.5.2014
Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů
1.5.2014
Zákon o Policii České republiky
1.5.2014
Zákon o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách)
1.5.2014
Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů
1.5.2014
Zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů
1.5.2014
Zákon o ochraně ovzduší
1.5.2014
Zákon o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)
1.5.2014