Legislativní změny od 1.7. do 31.7.2014

Naše právní poradna vám přináší informace o legislativních změnách právních předpisů v týdnu od 1.7. do 31.7.2014, tj které nové právní předpisy nabývají či pozbývají účinnosti, nebo které jsou novelizované.

Předpisy nabývající účinnosti
Předpis
Název předpisu
K datu
91/2014 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
1.7.2014
109/2014 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.7.2014
110/2014 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 165/2002 Sb., o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech, ve znění vyhlášky č. 56/2007 Sb. a vyhlášky č. 176/2011 Sb.
1.7.2014
114/2014 Sb.
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
1.7.2014
115/2014 Sb.
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zbraních
1.7.2014
117/2014 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů
1.7.2014
118/2014 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů
1.7.2014
119/2014 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby, ve znění nařízení vlády č. 354/2012 Sb.
1.7.2014
120/2014 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
1.7.2014
170/2014 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona Č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona Č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
1.7.2014
75/2014 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
1.7.2014
82/2014 Sb.
Vyhláška o kadáverech zvířat v zájmovém chovu
1.7.2014
125/2014 Sb.
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
9.7.2014
123/2014 Sb.
Vyhláška o bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení s pyrotechnickými výrobky
9.7.2014
124/2014 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 244/2011 Sb.
15.7.2014
135/2014 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi
22.7.2014
126/2014 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 507/2004 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do informačního systému o služebním příjmu, ve znění pozdějších předpisů
24.7.2014
146/2014 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 13. května 2014 sp. zn. Pl. ÚS 35/11 ve věci návrhu na zrušení § 250a zákona č. 99/ /1963Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 151/2002 Sb.
24.7.2014
129/2014 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
26.7.2014
156/2014 Sb.
Nařízení vlády o stanovení výše úroku z přeplatku na dávce z výroby v odvětví cukru pro hospodářský rok 2004/2005
31.7.2014
158/2014 Sb.
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
31.7.2014


 
Předpisy pozbývající účinnosti
Předpis
Název předpisu
K datu
109/2014 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.7.2014
174/1992 Sb.
Vyhláška Českého báňského úřadu o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi
8.7.2014
79/1993 Sb.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Lucemburského velkovévodství o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
30.7.2014
Předpisy novelizované
Předpis
Název předpisu
Novelizováno
K datu
153/1994 Sb.
Zákon o zpravodajských službách České republiky
170/2013 Sb.
1.7.2014
634/2004 Sb.
Zákon o správních poplatcích
170/2013 Sb.
1.7.2014
296/1991 Sb.
Sdělení o uložení listiny o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky ke Smlouvě o patentové spolupráci, sjednané ve Washingtonu dne 17. června 1970
34/2014 Sb.m.s.
1.7.2014
165/2002 Sb.
Vyhláška Českého báňského úřadu o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech
110/2014 Sb.
1.7.2014
449/2006 Sb.
Vyhláška o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd
91/2014 Sb.
1.7.2014
156/2000 Sb.
Zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
170/2013 Sb.
1.7.2014
449/2001 Sb.
Zákon o myslivosti
170/2013 Sb.
1.7.2014
177/1996 Sb.
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)
120/2014 Sb.
1.7.2014
120/2001 Sb.
Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
170/2013 Sb.
1.7.2014
48/1997 Sb.
Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
109/2014 Sb.
1.7.2014
119/2002 Sb.
Zákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních)
170/2013 Sb.
1.7.2014
254/2001 Sb.
Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
61/2014 Sb.
1.7.2014
551/1991 Sb.
Zákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
109/2014 Sb.
1.7.2014
592/1992 Sb.
Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
109/2014 Sb.
1.7.2014
596/2006 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky
118/2014 Sb.
1.7.2014
280/1992 Sb.
Zákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
109/2014 Sb.
1.7.2014
109/2008 Sb.
Nařízení vlády o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby
119/2014 Sb.
1.7.2014
350/2011 Sb.
Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
61/2014 Sb.
1.7.2014
165/2012 Sb.
Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
310/2013 Sb.
1.7.2014
165/2012 Sb.
Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
90/2014 Sb.
1.7.2014
262/2012 Sb.
Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu
117/2014 Sb.
1.7.2014
272/2013 Sb.
Zákon o prekursorech drog
272/2013 Sb.
1.7.2014
310/2013 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony
310/2013 Sb.
1.7.2014
479/2009 Sb.
Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor
117/2014 Sb.
1.7.2014
438/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních
124/2014 Sb.
15.7.2014
256/2004 Sb.
Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
135/2014 Sb.
22.7.2014
377/2005 Sb.
Zákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)
135/2014 Sb.
22.7.2014
87/1995 Sb.
Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
135/2014 Sb.
22.7.2014
21/1992 Sb.
Zákon o bankách
135/2014 Sb.
22.7.2014
96/1993 Sb.
Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.
135/2014 Sb.
22.7.2014
6/1993 Sb.
Zákon České národní rady o České národní bance
135/2014 Sb.
24.7.2014
507/2004 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do informačního systému o služebním příjmu
126/2014 Sb.
24.7.2014
281/2008 Sb.
Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
129/2014 Sb.
26.7.2014


Zdroj: Beck-online.cz