Legislativní změny od 1.8. do 31.8.2014

Naše právní poradna vám přináší informace o legislativních změnách právních předpisů v týdnu od 1.8. do 31.8.2014, tj které nové právní předpisy nabývají či pozbývají účinnosti, nebo které jsou novelizované.

Předpisy nabývající účinnosti
Předpis
Název předpisu
K datu
145/2014 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu
1.8.2014
154/2014 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší
1.8.2014
155/2014 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
1.8.2014
147/2014 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Ciboušov a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
1.8.2014
148/2014 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Doupňák a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
1.8.2014
149/2014 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Luční a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
1.8.2014
150/2014 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Na Adamcích a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
1.8.2014
151/2014 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Pouzdřanská step – Kolby a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
1.8.2014
152/2014 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
1.8.2014
153/2014 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Tabulová a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
1.8.2014
157/2014 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních
1.8.2014
142/2014 Sb.
Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství
1.8.2014
143/2014 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisů
1.8.2014
131/2014 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv
1.8.2014
132/2014 Sb.
Vyhláška o ochraně a reprodukci genofondu lesních dřevin
1.8.2014
133/2014 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 259/2005 Sb.
1.8.2014
136/2014 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
1.8.2014
137/2014 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů
1.8.2014
141/2014 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 105/2013 Sb.
1.8.2014
162/2014 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 10. července 2014 sp. zn. Pl. ÚS 31/13 ve věci návrhu na zrušení části § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
4.8.2014
160/2014 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení československých legií
6.8.2014
163/2014 Sb.
Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
7.8.2014
144/2014 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2012 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů, ve znění nařízení vlády č. 269/2013 Sb.
8.8.2014
166/2014 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky a zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel
18.8.2014
169/2014 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
18.8.2014
174/2014 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně a Dodatku č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
25.8.2014
180/2014 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
29.8.2014
182/2014 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
29.8.2014
185/2014 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
29.8.2014
184/2014 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
30.8.2014
167/2014 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb.
31.8.2014


 
Předpisy pozbývající účinnosti
Předpis
Název předpisu
K datu
23/2014 Sb.
Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
6.8.2014
89/2004 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel a prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky
17.8.2014
474/2005 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 89/2004 Sb., kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel a prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky
17.8.2014
151/2008 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 89/2004 Sb., kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel a prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky, ve znění vyhlášky č. 474/2005 Sb.
17.8.2014
388/2000 Sb.
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy
31.8.2014
317/2012 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin
31.8.2014
264/2013 Sb.
Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
31.8.2014
Předpisy novelizované
Předpis
Název předpisu
Novelizováno
K datu
474/2000 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství o stanovení požadavků na hnojiva
131/2014 Sb.
1.8.2014
141/1961 Sb.
Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
141/2014 Sb.
1.8.2014
377/2003 Sb.
Vyhláška o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí
133/2014 Sb.
1.8.2014
190/2004 Sb.
Zákon o dluhopisech
137/2014 Sb.
1.8.2014
582/1991 Sb.
Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
136/2014 Sb.
1.8.2014
245/2004 Sb.
Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem
143/2014 Sb.
1.8.2014
418/2011 Sb.
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
141/2014 Sb.
1.8.2014
117/2012 Sb.
Vyhláška o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu
145/2014 Sb.
1.8.2014
117/2012 Sb.
Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší
145/2014 Sb.
1.8.2014
415/2012 Sb.
Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
155/2014 Sb.
1.8.2014
40/2009 Sb.
Trestní zákoník
141/2014 Sb.
1.8.2014
478/2009 Sb.
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních
157/2014 Sb.
1.8.2014
377/2013 Sb.
Vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv
131/2014 Sb.
1.8.2014
586/1992 Sb.
Zákon České národní rady o daních z příjmů
162/2014 Sb.
4.8.2014
468/2012 Sb.
Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů
144/2014 Sb.
8.8.2014
261/2007 Sb.
Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů
182/2014 Sb.
29.8.2014
314/2008 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
185/2014 Sb.
29.8.2014
266/2006 Sb.
Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců
182/2014 Sb.
29.8.2014
264/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce
182/2014 Sb.
29.8.2014
267/2006 Sb.
Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců
182/2014 Sb.
29.8.2014
218/2007 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
182/2014 Sb.
29.8.2014
266/1994 Sb.
Zákon o dráhách
180/2014 Sb.
29.8.2014
169/2013 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
184/2014 Sb.
30.8.2014
211/2010 Sb.
Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
167/2014 Sb.
29.8.2014


Zdroj: Beck-online.cz