Legislativní změny od 1.9. do 30.9.2014

Naše právní poradna vám přináší informace o legislativních změnách právních předpisů v týdnu od 1.9. do 30.9.2014, tj které nové právní předpisy nabývají či pozbývají účinnosti, nebo které jsou novelizované.

Předpisy nabývající účinnosti
Předpis
Název předpisu
K datu
165/2014 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění vyhlášky č. 198/2010 Sb.
1.9.2014
171/2014 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů
1.9.2014
172/2014 Sb.
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
1.9.2014
103/2014 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb., a vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb.
1.9.2014
173/2014 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
1.9.2014
175/2014 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
1.9.2014
176/2014 Sb.
Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Kokořínsko – Máchův kraj
1.9.2014
177/2014 Sb.
Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj
1.9.2014
183/2014 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
1.9.2014
186/2014 Sb.
Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
1.9.2014
66/2014 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb.
1.9.2014
122/2014 Sb.
Vyhláška o jízdních řádech veřejné linkové dopravy
1.9.2014
128/2014 Sb.
Nařízení vlády o zrušení nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin
1.9.2014
138/2014 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
1.9.2014
188/2014 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Tomáše Bati mladšího
3.9.2014
195/2014 Sb.
Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství
12.9.2014
178/2014 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů
13.9.2014
190/2014 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí narození Jiřího Koláře
24.9.2014


 
Předpisy pozbývající účinnosti
Předpis
Název předpisu
K datu
264/2010 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen
11.9.2014
140/2009 Sb.
Vyhláška o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen
11.9.2014
393/2011 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění vyhlášky č. 264/2010 Sb.
11.9.2014
348/2012 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů
11.9.2014
439/2012 Sb.
Vyhláška o stanovení způsobu a termínů účtování a hrazení složky ceny za přenos elektřiny, přepravu plynu, distribuci elektřiny a plynu na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny, decentrální výroby elektřiny a biometanu a o provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o zúčtování)
30.9.2014
Předpisy novelizované
Předpis
Název předpisu
Novelizováno
K datu
155/1995 Sb.
Zákon o důchodovém pojištění
183/2014 Sb.
1.9.2014
72/2005 Sb.
Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
103/2014 Sb.
1.9.2014
146/2002 Sb.
Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů
138/2014 Sb.
1.9.2014
450/2005 Sb.
Vyhláška o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků
66/2014 Sb.
1.9.2014
73/2005 Sb.
Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
103/2014 Sb.
1.9.2014
114/1992 Sb.
Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny
175/2014 Sb.
1.9.2014
428/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
48/2014 Sb.
1.9.2014
105/2008 Sb.
Vyhláška o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol
165/2014 Sb.
1.9.2014
177/2009 Sb.
Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
173/2014 Sb.
1.9.2014
233/2009 Sb.
Vyhláška o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky
171/2014 Sb.
1.9.2014
252/2013 Sb.
Vyhláška o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy
252/2013 Sb.
1.9.2014
436/2013 Sb.
Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství a o změně vyhlášky č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů
195/2014 Sb.
1.9.2014
416/2009 Sb.
Zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury
178/2014 Sb.
1.9.2014


Zdroj: Beck-online.cz