Legislativní změny od 1.10. do 31.10.2013

Naše právní poradna vám přináší informace o legislativních změnách právních předpisů v týdnu od 1.10. do 31.10.2013, tj které nové právní předpisy nabývají či pozbývají účinnosti nebo které jsou novelizované.

 
Předpisy nabývající účinnosti
Předpis
Název předpisu
K datu
212/2013 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů
1.10.2013
280/2013 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
1.10.2013
285/2013 Sb.
Vyhláška o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty a orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
1.10.2013
298/2013 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů
1.10.2013
300/2013 Sb.
Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)
1.10.2013
301/2013 Sb.
Vyhláška o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie
1.10.2013
302/2013 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
1.10.2013
250/2013 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 347/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech
1.10.2013
169/2013 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
1.10.2013
111/2013 Sb.
Vyhláška o stanovení požadavků na vytvoření pracovních postupů pro zajištění systému jakosti a bezpečnosti lidských orgánů určených k transplantaci
1.10.2013
234/2013 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
1.10.2013
253/2013 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv
3.10.2013
286/2013 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb.
3.10.2013
287/2013 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb
3.10.2013
288/2013 Sb.
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci
5.10.2013
284/2013 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
15.10.2013
289/2013 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu
31.10.2013
 
Předpisy pozbývající účinnosti
Předpis
Název předpisu
K datu
554/2002 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění
4.10.2013
363/2010 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění
4.10.2013
263/1936 Sb.
Nařízení, kterým se stanoví přesně hodnota koruny československé v poměru ke zlatu
19.10.2013
376/2009 Sb.
Vyhláška o směnárenské činnosti
31.10.2013
 
Předpisy novelizované
Předpis
Název předpisu
Novelizováno
K datu
56/2001 Sb.
Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
169/2013 Sb.
1.10.2013
455/1991 Sb.
Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
234/2013 Sb.
1.10.2013
185/2001 Sb.
Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů
169/2013 Sb.
1.10.2013
347/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech
250/2013 Sb.
1.10.2013
229/1991 Sb.
Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
280/2013 Sb.
1.10.2013
289/1995 Sb.
Zákon o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon)
280/2013 Sb.
1.10.2013
139/2002 Sb.
Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
280/2013 Sb.
1.10.2013
239/2007 Sb.
Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy
298/2013 Sb.
1.10.2013
29/2000 Sb.
Zákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách)
212/2013 Sb.
1.10.2013
79/2007 Sb.
Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření
298/2013 Sb.
1.10.2013
413/2005 Sb.
Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
300/2013 Sb.
1.10.2013
311/2006 Sb.
Zákon o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách)
234/2013 Sb.
1.10.2013
25/2008 Sb.
Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů
169/2013 Sb.
1.10.2013
41/2009 Sb.
Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku
300/2013 Sb.
1.10.2013
150/2011 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
300/2013 Sb.
1.10.2013
503/2012 Sb.
Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
280/2013 Sb.
1.10.2013
99/2012 Sb.
Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb
287/2013 Sb.
3.10.2013
185/2009 Sb.
Vyhláška o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů
286/2013 Sb.
3.10.2013
167/2002 Sb.
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.
284/2013 Sb.
15.10.2013
378/2007 Sb.
Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)
70/2013 Sb.
28.10.2013
108/2011 Sb.
Vyhláška o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu
289/2013 Sb.
31.10.2013
Zdroj: Beck-online.cz