Legislativní změny od 1.12. do 31.12.2013

Naše právní poradna vám přináší informace o legislativních změnách právních předpisů v týdnu od 1.12. do 31.12.2013, tj které nové právní předpisy nabývají či pozbývají účinnosti nebo které jsou novelizované.

Předpisy nabývající účinnosti
Předpis
Název předpisu
K datu
274/2013 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
1.12.2013
374/2013 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem a o změně vyhlášky č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
1.12.2013
334/2013 Sb.
Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o povinném značení lihu
1.12.2013
345/2013 Sb.
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Vrbka a vymezení konkrétních ochranných opatření
1.12.2013
344/2013 Sb.
Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů
1.12.2013
308/2013 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu
1.12.2013


Předpisy pozbývající účinnosti
Předpis
Název předpisu
K datu
73/1991 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky, ministerstva financí Slovenské republiky a Státní banky československé, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění vyhlášky č. 74/1989 Sb.
31.12.2013
18/1965 Sb.
Vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství a ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství o podmínkách údržby a oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu v majetku občanů a nesocialistických organizací
31.12.2013
74/1989 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky, ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví
31.12.2013
399/2004 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů
31.12.2013
40/1964 Sb.
Občanský zákoník
31.12.2013
90/1996 Sb.
Zákon,kterým se mění a doplňuje zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb.
31.12.2013
591/1992 Sb.
Zákon České národní rady o cenných papírech
31.12.2013
371/2004 Sb.
Nařízení vlády, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek
31.12.2013
209/2000 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
31.12.2013
133/1964 Sb.
Vyhláška ministerstva dopravy o silničním přepravním řádu
31.12.2013
12/1993 Sb.
Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
31.12.2013
97/1999 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů
31.12.2013
529/1990 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd
31.12.2013
503/2000 Sb.
Nařízení vlády o Obchodním věstníku
31.12.2013
116/1990 Sb.
Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor
31.12.2013
113/1994 Sb.
Zákon,kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb.
31.12.2013
234/1992 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb.
31.12.2013
322/1993 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993 Sb.
31.12.2013
258/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví vzor evropského zatýkacího rozkazu a vzor osvědčení o vydání příkazu k zajištění majetku nebo důkazního prostředku
31.12.2013
151/2006 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 371/2004 Sb., kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek
31.12.2013
344/1992 Sb.
Zákon České národní rady o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)
31.12.2013
385/2008 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky č. 34/2006 Sb.
31.12.2013
395/2008 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2008 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě
31.12.2013
156/2009 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění pozdějších předpisů
31.12.2013
353/2009 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů
31.12.2013
14/2010 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2008 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, ve znění vyhlášky č. 395/2008 Sb.
31.12.2013
152/2010 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
31.12.2013
158/2010 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů
31.12.2013
111/2001 Sb.
Nařízení vlády o porovnávání a přejímání údajů katastru nemovitostí České republiky a evidence obyvatel
31.12.2013
131/1982 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník a upravují některé další majetkové vztahy
31.12.2013
146/1990 Sb.
Vyhláška Státní banky československé, ministerstva financí, cen a mezd České republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům, ve znění pozdějších předpisů
31.12.2013
102/1992 Sb.
Zákon České národní rady, kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník
31.12.2013
302/1999 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů
31.12.2013
258/1995 Sb.
Nařízení vlády, kterým se provádí občanský zákoník
31.12.2013
169/1998 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, daní darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
31.12.2013
307/2004 Sb.
Vyhláška o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
31.12.2013
42/1980 Sb.
Zákon o hospodářských stycích se zahraničím
31.12.2013
136/1969 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o změně vyhlášky č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům, ve znění vyhlášky č. 45/1965 Sb.
31.12.2013
24/2002 Sb.
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se stanoví paušální částka nákladů vynaložených státem v souvislosti s předáním odsouzených
31.12.2013
132/1982 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o rodině
31.12.2013
47/1964 Sb.
Vyhláška ministerstva financí o peněžních službách občanům
31.12.2013
142/1994 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku
31.12.2013
208/2002 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů
31.12.2013
321/2002 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
31.12.2013
122/1980 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o jednorázovém příspěvku na opatření náhradního bydlení občanům, kteří uvolní byt v objektu spravovaném státní socialistickou organizací
31.12.2013
121/1980 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o finanční pomoci při převodu skupinových rodinných domků z družstevního do osobního vlastnictví
31.12.2013
34/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
31.12.2013
360/2005 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů
31.12.2013
136/1985 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví
31.12.2013
126/1998 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění zákona č. 227/1997 Sb.
31.12.2013
385/2000 Sb.
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České socialistické republiky, Ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů
31.12.2013
136/2002 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
31.12.2013
479/2000 Sb.
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora a člena orgánu společnosti jmenovaného soudem
31.12.2013
38/2011 Sb.
Nařízení vlády o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo s tím spojené služby
31.12.2013
291/2011 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění pozdějších předpisů
31.12.2013
401/2011 Sb.
Vyhláška o stanovení vzoru formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí
31.12.2013
392/2012 Sb.
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013
31.12.2013
413/2012 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění pozdějších předpisů
31.12.2013
33/2008 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů
31.12.2013
48/2008 Sb.
Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě
31.12.2013
33/2010 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění nařízení vlády č. 163/2005 Sb.
31.12.2013
132/2011 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
31.12.2013
414/2011 Sb.
Vyhláška o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku
31.12.2013
15/1971 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 17/1966 Sb., o leteckém přepravním řádu
31.12.2013
522/2002 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 124/1990 Sb., o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor
31.12.2013
163/2005 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku
31.12.2013
74/1981 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu
31.12.2013
69/1982 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 122/1980 Sb., o jednorázovém příspěvku na opatření náhradního bydlení občanům, kteří uvolní byt v objektu spravovaném státní socialistickou organizací
31.12.2013
116/1985 Sb.
Zákon o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice
31.12.2013
113/1990 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb.
31.12.2013
207/1993 Sb.
Vyhláška ministerstva financí o osvobození od daně z převodu nemovitostí při převodech některých nemovitostí na obce a na okresní úřady
31.12.2013
96/1996 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
31.12.2013
509/1991 Sb.
Zákon, kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník
31.12.2013
562/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví způsob převedení listin do elektronické podoby, způsob nakládání s převedenými listinami a obligatorní elektronická podoba listin (vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku)
31.12.2013
135/2002 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
31.12.2013
97/1963 Sb.
Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním
31.12.2013
102/1988 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím
31.12.2013
552/1991 Sb.
Zákon České národní rady o státní kontrole
31.12.2013
540/1991 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění zákona č. 403/1990 Sb. a zákona č. 529/1990 Sb.
31.12.2013
18/1993 Sb.
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
31.12.2013
248/1995 Sb.
Zákon o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů
31.12.2013
203/1997 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
31.12.2013
473/2002 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 476/2000 Sb.
31.12.2013
26/2007 Sb.
Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška)
31.12.2013
59/1998 Sb.
Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
31.12.2013
188/1988 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce
31.12.2013
440/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění
31.12.2013
267/1994 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník
31.12.2013
152/1996 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů
31.12.2013
83/1990 Sb.
Zákon o sdružování občanů
31.12.2013
408/2003 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku
31.12.2013
513/1991 Sb.
Obchodní zákoník
31.12.2013
511/2005 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku, ve znění nařízení vlády č. 408/2003 Sb.
31.12.2013
171/2005 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů
31.12.2013
27/1982 Sb.
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům, ve znění vyhlášky federálního ministerstva financí č. 136/1969 Sb.
31.12.2013
357/1992 Sb.
Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
31.12.2013
72/1994 Sb.
Zákon, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)
31.12.2013
476/2000 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv
31.12.2013
91/2007 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů
31.12.2013
162/2001 Sb.
Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky
31.12.2013
89/1993 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech
31.12.2013
398/1992 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předseda Státní banky československé č. 136/1985 Sb., finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění vyhlášky č. 74/1989 Sb. a vyhlášky č. 73/1991 Sb.
31.12.2013
274/1998 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství o skladování a způsobu používání hnojiv
31.12.2013
106/1984 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu
31.12.2013
361/2004 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů
31.12.2013
87/1990 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník
31.12.2013
17/1966 Sb.
Vyhláška ministerstva dopravy o leteckém přepravním řádu
31.12.2013
94/1963 Sb.
Zákon o rodině
31.12.2013
265/1992 Sb.
Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
31.12.2013
127/2007 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku, ve znění pozdějších předpisů
31.12.2013
89/1998 Sb.
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České socialistické republiky, Ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů
31.12.2013
300/1990 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů
31.12.2013
50/2003 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění
31.12.2013
476/2008 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
31.12.2013
8/2009 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů
31.12.2013
174/2009 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník
31.12.2013
225/2010 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění pozdějších předpisů
31.12.2013
231/2010 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
31.12.2013


Předpisy novelizované
Předpis
Název předpisu
Novelizováno
K datu
310/2006 Sb.
Zákon o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)
307/2013 Sb.
1.12.2013
155/1995 Sb.
Zákon o důchodovém pojištění
274/2013 Sb.
1.12.2013
61/1997 Sb.
Zákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu)
308/2013 Sb.
1.12.2013
455/1991 Sb.
Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
308/2013 Sb.
1.12.2013
146/2002 Sb.
Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů
308/2013 Sb.
1.12.2013
200/1990 Sb.
Zákon České národní rady o přestupcích
308/2013 Sb.
1.12.2013
353/2003 Sb.
Zákon o spotřebních daních
308/2013 Sb.
1.12.2013
235/2004 Sb.
Zákon o dani z přidané hodnoty
344/2013 Sb.
1.12.2013
64/1986 Sb.
Zákon České národní rady o České obchodní inspekci
308/2013 Sb.
1.12.2013
676/2004 Sb.
Zákon o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
307/2013 Sb.
1.12.2013
582/1991 Sb.
Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
274/2013 Sb.
1.12.2013
545/2005 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
307/2013 Sb.
1.12.2013
296/2007 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím
307/2013 Sb.
1.12.2013
124/2008 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
307/2013 Sb.
1.12.2013
289/2009 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
307/2013 Sb.
1.12.2013
59/2010 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
307/2013 Sb.
1.12.2013
457/2011 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky
307/2013 Sb.
1.12.2013
17/2012 Sb.
Zákon o Celní správě České republiky
308/2013 Sb.
1.12.2013
435/2012 Sb.
Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem a o změně vyhlášky č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
374/2013 Sb.
1.12.2013


Zdroj: Beck-online.cz