Legislativní změny od 1.7. do 31.7.2013

Naše právní poradna vám přináší informace o legislativních změnách právních předpisů v týdnu od 1.7. do 31.7.2013, tj které nové právní předpisy nabývají či pozbývají účinnosti nebo které jsou novelizované.

Předpisy nabývající účinnosti
Předpis
Název předpisu
K datu
101/2013 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
1.7.2013
136/2013 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 309/2011 Sb., o stanovení podmínek vyšetřování skotu na bovinní spongiformní encefalopatii v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa
1.7.2013
131/2013 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů
1.7.2013
24/2013 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky
20.7.2013
96/2013 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
23.7.2013
Předpisy pozbývající účinnosti
Předpis
Název předpisu
K datu
147/2013 Sb.
Nařízení vlády o povolání příslušníků Vězeňské služby a justiční stráže České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. července 2013
1.7.2013
146/2013 Sb.
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. července 2013
31.7.2013
204/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 265/2001 Sb.
31.7.2013
237/2007 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 241/2006 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti
31.7.2013
241/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti
31.7.2013
Předpisy novelizované
Předpis
Název předpisu
Novelizováno
K datu
364/2005 Sb.
Vyhláška o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
131/2013 Sb.
1.7.2013
361/2000 Sb.
Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
101/2013 Sb.
1.7.2013
120/2001 Sb.
Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
396/2012 Sb.
1.7.2013
22/1997 Sb.
Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
100/2013 Sb.
1.7.2013
309/2011 Sb.
Vyhláška o stanovení podmínek vyšetřování skotu na bovinní spongiformní encefalopatii v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa
136/2013 Sb.
1.7.2013
378/2007 Sb.
Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)
70/2013 Sb.
2.7.2013
246/1992 Sb.
Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání
359/2012 Sb.
12.7.2013
86/2011 Sb.
Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky
24/2013 Sb.
20.7.2013
275/2000 Sb.
Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
96/2013 Sb.
23.7.2013
Zdroj: Beck-online.cz