Legislativní změny od 1.8. do 31.8.2013

Naše právní poradna vám přináší informace o legislativních změnách právních předpisů v týdnu od 1.8. do 31.8.2013, tj které nové právní předpisy nabývají či pozbývají účinnosti nebo které jsou novelizované.

Předpisy nabývající účinnosti
Předpis
Název předpisu
K datu
192/2013 Sb.
Vyhláška o stanovení formulářů žádostí o přidělení povolenek pro provozovatele letadla a o vydání povolení k emisím skleníkových plynů
1.8.2013
193/2013 Sb.
Vyhláška o kontrole klimatizačních systémů
1.8.2013
194/2013 Sb.
Vyhláška o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie
1.8.2013
199/2013 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rešovské vodopády a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
1.8.2013
200/2013 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Stará a Nová řeka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
1.8.2013
201/2013 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kukle a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
1.8.2013
202/2013 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Dunajovické kopce a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
1.8.2013
203/2013 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Žofinka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
1.8.2013
204/2013 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Rendez-vous a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
1.8.2013
205/2013 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Stránská skála a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
1.8.2013
207/2013 Sb.
Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
1.8.2013
210/2013 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
1.8.2013
213/2013 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
1.8.2013
155/2013 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
1.8.2013
197/2013 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců, ve znění pozdějších předpisů
1.8.2013
206/2013 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů
1.8.2013
219/2013 Sb.
Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení
1.8.2013
220/2013 Sb.
Vyhláška o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek
1.8.2013
221/2013 Sb.
Vyhláška, kterou se stanovují podmínky pro předepisování, přípravu, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití
1.8.2013
255/2013 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů
1.8.2013
185/2013 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
1.8.2013
230/2013 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
2.8.2013
237/2013 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
5.8.2013
238/2013 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 20. června 2013 sp. zn. Pl. ÚS 36/11 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
5.8.2013
214/2013 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
8.8.2013
217/2013 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
8.8.2013
162/2013 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
11.8.2013
231/2013 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
17.8.2013
233/2013 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
17.8.2013
235/2013 Sb.
Vyhláška o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči zahraničí
17.8.2013
227/2013 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
17.8.2013
228/2013 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
17.8.2013
241/2013 Sb.
Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů
19.8.2013
240/2013 Sb.
Zákon o investičních společnostech a investičních fondech
19.8.2013
242/2013 Sb.
Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o způsobu poskytování sdělení a statutu speciálního fondu v jiné než listinné podobě
19.8.2013
243/2013 Sb.
Nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování
19.8.2013
244/2013 Sb.
Vyhláška o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech
19.8.2013
245/2013 Sb.
Vyhláška o kontrolních povinnostech depozitáře standardního fondu
19.8.2013
246/2013 Sb.
Vyhláška o statutu fondu kolektivního investování
19.8.2013
247/2013 Sb.
Vyhláška o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech
19.8.2013
248/2013 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů
19.8.2013
249/2013 Sb.
Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance
19.8.2013
198/2013 Sb.
Vyhláška o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech
22.8.2013
236/2013 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci
30.8.2013
 
Předpisy pozbývající účinnosti
Předpis
Název předpisu
K datu
351/2003 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 34/2003 Sb., kterou se stanoví rozsah, období, lhůty a způsob plnění oznamovací povinnosti podle devizového zákona
16.8.2013
33/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 34/2003 Sb., kterou se stanoví rozsah, období, lhůty a způsob plnění oznamovací povinnosti podle devizového zákona, ve znění vyhlášky č. 351/2003 Sb.
16.8.2013
34/2003 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví rozsah, období, lhůty a způsob plnění oznamovací povinnosti podle devizového zákona
16.8.2013
189/2011 Sb.
Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování
18.8.2013
193/2011 Sb.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu
18.8.2013
194/2011 Sb.
Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování
18.8.2013
195/2011 Sb.
Vyhláška o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu
18.8.2013
358/2010 Sb.
Vyhláška o předkládání výkazů a dalších informací investiční společností a fondem kolektivního investování České národní bance
18.8.2013
189/2004 Sb.
Zákon o kolektivním investování
18.8.2013
93/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o hospodářské činnosti Vězeňské služby České republiky
31.8.2013
587/2006 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví podrobnější úprava vzájemného převodu důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropských společenství
31.8.2013
 
Předpisy novelizované
Předpis
Název předpisu
Novelizováno
K datu
634/2004 Sb.
Zákon o správních poplatcích
185/2013 Sb.
1.8.2013
265/2001 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
45/2013 Sb.
1.8.2013
141/1961 Sb.
Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
45/2013 Sb.
1.8.2013
209/1997 Sb.
Zákon o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně některých zákonů
45/2013 Sb.
1.8.2013
120/2001 Sb.
Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
45/2013 Sb.
1.8.2013
182/2006 Sb.
Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
45/2013 Sb.
1.8.2013
182/2006 Sb.
Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
185/2013 Sb.
1.8.2013
549/1991 Sb.
Zákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů
45/2013 Sb.
1.8.2013
567/2006 Sb.
Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
210/2013 Sb.
1.8.2013
262/2006 Sb.
Zákoník práce
155/2013 Sb.
1.8.2013
99/1963 Sb.
Občanský soudní řád
45/2013 Sb.
1.8.2013
312/2006 Sb.
Zákon o insolvenčních správcích
185/2013 Sb.
1.8.2013
258/2000 Sb.
Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
223/2013 Sb.
1.8.2013
108/2006 Sb.
Zákon o sociálních službách
45/2013 Sb.
1.8.2013
218/2003 Sb.
Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
45/2013 Sb.
1.8.2013
77/1997 Sb.
Zákon o státním podniku
213/2013 Sb.
1.8.2013
312/2007 Sb.
Vyhláška o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců
197/2013 Sb.
1.8.2013
41/2009 Sb.
Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku
45/2013 Sb.
1.8.2013
46/2010 Sb.
Vyhláška o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy
206/2013 Sb.
1.8.2013
58/1995 Sb.
Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
230/2013 Sb.
2.8.2013
378/2007 Sb.
Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)
70/2013 Sb.
4.8.2013
134/1998 Sb.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
238/2013 Sb.
5.8.2013
48/1997 Sb.
Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
238/2013 Sb.
5.8.2013
127/2005 Sb.
Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
214/2013 Sb.
8.8.2013
156/2000 Sb.
Zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
217/2013 Sb.
8.8.2013
245/2000 Sb.
Zákon o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu
162/2013 Sb.
11.8.2013
377/2005 Sb.
Zákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)
228/2013 Sb.
17.8.2013
361/2000 Sb.
Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
233/2013 Sb.
17.8.2013
277/2009 Sb.
Zákon o pojišťovnictví
228/2013 Sb.
17.8.2013
190/2004 Sb.
Zákon o dluhopisech
227/2013 Sb.
17.8.2013
236/1995 Sb.
Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců
231/2013 Sb.
17.8.2013
442/2000 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
227/2013 Sb.
17.8.2013
6/1993 Sb.
Zákon České národní rady o České národní bance
227/2013 Sb.
17.8.2013
127/2002 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 442/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
227/2013 Sb.
17.8.2013
87/1995 Sb.
Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
227/2013 Sb.
17.8.2013
21/1992 Sb.
Zákon o bankách
227/2013 Sb.
17.8.2013
21/1992 Sb.
Zákon o bankách
241/2013 Sb.
19.8.2013
561/2004 Sb.
Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
241/2013 Sb.
19.8.2013
224/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, a zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
241/2013 Sb.
19.8.2013
229/2002 Sb.
Zákon o finančním arbitrovi
241/2013 Sb.
19.8.2013
87/1995 Sb.
Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
241/2013 Sb.
19.8.2013
586/1992 Sb.
Zákon České národní rady o daních z příjmů
241/2013 Sb.
19.8.2013
235/2004 Sb.
Zákon o dani z přidané hodnoty
241/2013 Sb.
19.8.2013
99/1963 Sb.
Občanský soudní řád
241/2013 Sb.
19.8.2013
634/2004 Sb.
Zákon o správních poplatcích
241/2013 Sb.
19.8.2013
57/2006 Sb.
Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
241/2013 Sb.
19.8.2013
455/1991 Sb.
Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
241/2013 Sb.
19.8.2013
70/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí
241/2013 Sb.
19.8.2013
42/1994 Sb.
Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
241/2013 Sb.
19.8.2013
340/2006 Sb.
Zákon o činnosti insitucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
241/2013 Sb.
19.8.2013
277/2009 Sb.
Zákon o pojišťovnictví
241/2013 Sb.
19.8.2013
281/2009 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
241/2013 Sb.
19.8.2013
409/2010 Sb.
Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění
241/2013 Sb.
19.8.2013
188/2011 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
241/2013 Sb.
19.8.2013
426/2011 Sb.
Zákon o důchodovém spoření
241/2013 Sb.
19.8.2013
427/2011 Sb.
Zákon o doplňkovém penzijním spoření
241/2013 Sb.
19.8.2013
456/2011 Sb.
Zákon o Finanční správě České republiky
241/2013 Sb.
19.8.2013
458/2011 Sb.
Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
241/2013 Sb.
19.8.2013
296/2007 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím
241/2013 Sb.
19.8.2013
40/2009 Sb.
Trestní zákoník
241/2013 Sb.
19.8.2013
227/2009 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
241/2013 Sb.
19.8.2013
104/2008 Sb.
Zákon o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí)
241/2013 Sb.
19.8.2013
126/2008 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
241/2013 Sb.
19.8.2013
230/2008 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
241/2013 Sb.
19.8.2013
253/2008 Sb.
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
241/2013 Sb.
19.8.2013
377/2005 Sb.
Zákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)
241/2013 Sb.
19.8.2013
256/2004 Sb.
Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
241/2013 Sb.
19.8.2013
15/1998 Sb.
Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů
241/2013 Sb.
19.8.2013
98/2012 Sb.
Vyhláška o zdravotnické dokumentaci
236/2013 Sb.
30.8.2013