Legislativní změny od 1.9. do 30.9.2013

Naše právní poradna vám přináší informace o legislativních změnách právních předpisů v týdnu od 1.9. do 30.9.2013, tj které nové právní předpisy nabývají či pozbývají účinnosti nebo které jsou novelizované.

Předpisy nabývající účinnosti
Předpis
Název předpisu
K datu
226/2013 Sb.
Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
1.9.2013
252/2013 Sb.
Vyhláška o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy
1.9.2013
251/2013 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů
1.9.2013
26/2013 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů
1.9.2013
141/2013 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví podrobnější úprava vzájemného převodu důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropské unie
1.9.2013
157/2013 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon Č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů
1.9.2013
160/2013 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon Č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon Č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
1.9.2013
208/2013 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/2009 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele
1.9.2013
209/2013 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení
1.9.2013
191/2013 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty
1.9.2013
 
 
Předpisy pozbývající účinnosti
Předpis
Název předpisu
K datu
103/2011 Sb.
Vyhláška o registraci distributorů pohonných hmot
30.9.2013
 
 
Předpisy novelizované
Předpis
Název předpisu
Novelizováno
K datu
555/1992 Sb.
Zákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky
157/2013 Sb.
1.9.2013
146/2003 Sb.
Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby
209/2013 Sb.
1.9.2013
168/1999 Sb.
Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
160/2013 Sb.
1.9.2013
238/2000 Sb.
Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů
160/2013 Sb.
1.9.2013
104/2003 Sb.
Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro fyzické osoby postižené povodněmi v roce 2002
209/2013 Sb.
1.9.2013
481/2000 Sb.
Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů
209/2013 Sb.
1.9.2013
128/2009 Sb.
Vyhláška o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty
191/2013 Sb.
1.9.2013
231/2009 Sb.
Vyhláška o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele
208/2013 Sb.
1.9.2013