Nejste si jisti, jak má správně vypadat nájemní smlouva? Nebo nevíte, jaká zákonná práva a povinnosti máte jako nájemce či pronajímatel? Potřebujete se dozvědět, kdy je pronajímatel oprávněn zvýšit nájem či vypovědět nájemní smlouvu? Případně jste uzavřeli podnájemní smlouvu a chcete vědět, co podnájem obnáší?

Služby Právní linky pro oblast nájmů


Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.

Podle potřeby si zvolíte rozsah odborné odpovědi volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami.

Více o právní poradně online ⇢


Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší situaci postupovat z pohledu práva.

Více o telefonické právní poradně ⇢


Nájemní a podnájemní smlouvy

Obstaráme vypracování smlouvy k nemovitosti na míru. Smlouvy pro Vás vypracují advokáti s bohatou právní praxí a zkušenostmi v oblasti realit a nemovitostí z renomované advokátní kanceláře. Společně se Smlouvou jsou automaticky vypracovávány dokumenty související se smlouvou (návrhy na vklady vlastnického práva záznamy pro katastr nemovitostí, oznámení pro bytové družstvo).

Smlouva nájemní na pozemek
Smlouva nájemní na dům
Smlouva nájemní na byt
Smlouva nájemní na nebytový prostor
Smlouva podnájemní na byt


Bezplatná právní poradna


Doporučené právní postupy, právní rady a další články si můžete níže přečíst v naší bezplatné právní poradně.
01.09.2015

Zmrzlý nájemce

Zmrzlý nájemce

Alena Malinová, se jako čerstvá absolventka střední školy v oboru kadeřnictví rozhodla ihned po ukončení studia podnikat ve svém oboru. Na internetu si vyhledala vhodný byt, který by jí sloužil nejen k bydlení ale zároveň i jako kadeřnický salón a s pronajímatelem Borůvkou podepsala nájemní smlouvu. V nájemní smlouvě si Borůvka vymínil povinnost Malinové platit smluvní pokutu, kterou by byla povinna platit ve výši 5.000 Kč za každý měsíc, v případě, že by byla v prodlení s úhradou nájmu a záloh na služby spojených s nájmem. Po několika měsících bezproblémového užívání bytu, v době kdy venkovní teploty dosáhly vysokých hodnot mrazu, Aleně v bytě přestala téci teplá voda a nešlo topení.

  ... celý článek
28.07.2015

Neplatná výpověď z nájmu bytu = právo na ochranu u soudu

Neplatná výpověď z nájmu bytu = právo na ochranu u soudu

Paní Kamila Borůvková si pronajala malý a útulný byt v klidné části města. S pronajímatelem Malinou uzavřela písemnou nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Po pěti měsících Kamilu Malina Kamilu osobně navštívil a sdělil jí, že byt nutně potřebuje pro svou dceru a současně Kamile předal písemnou výpověď z nájmu bytu s výpovědní dobou sedmi dnů. Kamila sice Malinovi sdělila, že s výpovědí nesouhlasí, ale ten jí sdělil, že mu zákon takový postup umožňuje a pokud se ve stanovené lhůtě dobrovolně nevyklidí, exekučně ji vystěhuje. Zoufalá Kamila se zalekla, byt po pěti dnech vyklidila a uchýlila se ke své kamarádce Janě, která ji přechodně poskytla přístřeší ve svém bytě. Asi po měsíci a půl Kamila navštívila bývalou sousedku Terezu a od ní zjistila, že byt, ze kterého se musela odstěhovat je po celou dobu prázdný. Rozčílená Kamila ihned volala pronajímateli Malinovi: "Vy jste mě podvedl!". Malina se smál a reagoval: "Byla jste mi nesympatická, chtěl jsem se Vás zbavit, no a vyšlo mi to". Naštvaná Kamila se s problémem svěřila internetové právní poradně www.pravnilinka.cz.

  ... celý článek
21.07.2015

„Vykutálený“ pronajímatel bytu

„Vykutálený“ pronajímatel bytu

Manželé Josef a Lívie Malinovi v městském bytě bydleli už více než třicet let. Okna jejich bytu směřovala na magistrálu nacházející se jen několik málo desítek metrů od jejich domu. Denní provoz tisíců aut, hluk a výfukové plyny manžele Malinovy trápil dlouhodobě, a proto už nějaký čas přemýšleli o tom, že by se přestěhovali na klidný okraj města. Definitivně se rozhodli tehdy, kdy se nedaleko jejich domu začalo stavět nové obchodní centrum. Josef v inzercích začal hledat klidnou lokalitu na okraji města, kde by v klidném prostředí mohli nejen chodit na procházky se svým jezevčíkem Filipem ale také spokojeně dožít zbytek života. Jelikož neměli dostatek peněz na koupi vlastního bytu nebo domu, rozhodli se pro nájem útulného třípokojového bytu v podkroví nové bytové zástavby, která se nacházela nedaleko lesoparku na samém okraji města.

  ... celý článek
14.08.2013

Postavení pronajímatele a nájemce se v novém občanském zákoníku změní

Postavení pronajímatele a nájemce se v novém občanském zákoníku změní

1. ledna 2014 má nabýt účinnosti v současnosti pravděpodobně nejdiskutovanější norma, a to nový občanský zákoník, který v zásadních směrech zcela mění některé dosud zažité občanskoprávní instituty. Tyto změny se samozřejmě dotknou i oblasti nájemních vztahů, a to zejména v případě nájmu bytů, kdy dochází k mírnému zlepšení postavení pronajímatelů, neboť práva nájemce bytu nebudou až natolik striktně v každém směru neomezeně chráněna.

  ... celý článek
16.02.2015

Přechod nájmu bytu

Přechod nájmu bytu

Přechod nájmu bytu je právní institut, na jehož základě získá za zákonem předvídaných okolností právo k nájmu bytu osoba, jíž toto právo nesvědčilo. Účelem přechodu nájmu bytu je ochrana osob, které žijí ve společné domácnosti s nájemcem, aby v případě jeho úmrtí, nebyli povinni se ihned vystěhovat, přestože sami z nějakého důvodu nájemci nebyli. V tomto článku se dozvíte, za jakých podmínek k přechodu nájmu bytu dochází, a jaká se k němu vážou pravidla.

  ... celý článek
08.09.2016

Nájem prostorů sloužících k podnikání

Nájem prostorů sloužících k podnikání

Nájem prostorů sloužících k podnikání upravuje stejně jako nájem bytu občanský zákoník, nevztahují se však na něj tak striktní pravidla. U pronájmu prostorů sloužících k podnikání tak mají smluvní strany daleko větší smluvní volnost a mohou si sjednat si tak podmínky nájmu, které co nejvíce vyhovují jejich požadavkům. V tomto článku si shrneme ta nejdůležitější fakta vztahující se k nájmu prostorů sloužících k podnikání.

  ... celý článek
02.01.2013

Bytové náhrady v případě zániku nájmu

Bytové náhrady v případě zániku nájmu

Ne každý nájemce si je vědom skutečnosti, že pokud mu pronajímatel vypoví pro některý ze zákonem určených důvodů nájemní smlouvu, má téměř v drtivé většině případů povinnost nájemci zajistit bytovou náhradu. Bytovými náhradami se rozumí náhradní byt a náhradní ubytování. Náhradním bytem je pak byt, který podle velikosti a vybavení zajišťuje lidsky důstojné ubytování nájemce a členů jeho domácnosti. Náhradním ubytováním se rozumí byt o jedné místnosti nebo pokoj ve svobodárně nebo podnájem v zařízené nebo nezařízené části bytu jiného nájemce. Kromě toho ještě občanský zákoník rozlišuje přístřeší, což je dočasné ubytování do doby, než si nájemce opatří řádné ubytování a prostor k uskladnění jeho bytového zařízení a ostatních věcí domácí a osobní potřeby, nejdéle však na dobu 6 měsíců.

  ... celý článek
11.02.2016

Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce u nájmu bytu

Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce u nájmu bytu

Na základě řádně uzavřené nájemní smlouvy k bytu je hlavní povinností pronajímatele odevzdat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání, tedy pokud se nedohodne s nájemcem, že byt může být i nezpůsobilý k tomuto užívání - takové ujednání je však platné, jen jsou-li zároveň ujednána zvláštní práva a povinnosti plynoucí ze zvláštní povahy bytu, včetně výše a způsobu úhrady nákladů na provedení nutných úprav. Základní povinností nájemce je pak platit pronajímateli dohodnuté nájemné a úhrady za plnění poskytována v souvislosti s užíváním bytu. Mimoto však existuje mezi nájemcem a pronajímatelem další řada práv a povinností – pojďme se zaměřit na ta nejdůležitější z nich.

  ... celý článek
14.01.2016

Na co si dávat pozor při uzavírání nájemní smlouvy k bytu z pohledu nájemce

Na co si dávat pozor při uzavírání nájemní smlouvy k bytu z pohledu nájemce

Pokud nevlastníte svůj vlastní dům nebo byt, je další z možností bydlení v pronájmu. Mezi výhody pronájmu patří především to, že nájemci je jako slabší straně nájemního vztahu v mnohém poskytována zvýšená právní ochrana, byť nový občanský zákoník dbá i na zájmy pronajímatele. V každém případě je však vhodné být při uzavírání nájemní smlouvy opatrným a předejít tak případným sporům.

  ... celý článek


Související judikáty


Judikát je rozhodnutí vyššího soudu, které má význam pro další rozhodování obdobných věcí. Pokud níže naleznete judikát, který by mohl odpovídat vaší životní situaci, doporučujeme si jej prostudovat.

K neplatnosti výpovědi z nájmu bytu pro rozpor s dobrými mravy

K možnostem zániku nájmu bytu jiným způsobem než stanoveným zákonem

K samovolnému snížení nájemného ze strany nájemce


Právní situace, kde nejčastěji radíme

Potřebujete poradit ohledně nájmu bytu, protože se v zásadních otázkách nemůžete se svým nájemcem nebo pronajímatelem domluvit?

Nejste si jisti jaké jsou při nájmu bytu práva a povinnosti pronajímatele a nájemce?

Může vám pronajímatel vypovědět nájem bytu i bez přivolení soudu? Kdy na to má právo pronajímatel a kdy nájemce?

Nemůžete se domluvit na zvýšení nájmu, a to ať již v pozici nájemce nebo pronajímatele? Nevíte jaká je zákonná úprava ohledně zvyšování nájmu? Vztahuje se na vás deregulace nájmu bytu?

Neplatí vám nájemce nájem a vy nevíte jak nejlépe postupovat?

Musí nájemce pronajímateli hlásit jména a počet spolubydlících osob?

Nevíte, jak se vás jako nájemce dotkne změna vlastníka nemovitosti, tj. pronajímatele?

Jak je to se společným nájmem bytu v případě Vašeho rozvodu.

Nevíte jak mezi manžely vypořádat společný nájem bytu a společné členství v bytovém družstvu v případě Vašeho rozvodu, a to i za situace, kdy jeden z manželů nabyl právo nájmu družstevního bytu před uzavřením manželství?

Způsobil vám nájemce škodu v bytě a nevíte jak to řešit?

Pronajímatel vám nechce odstranit vady v bytě, které je povinen odstranit na vlastní náklady a nevíte jak to řešit?