Právní rady
Všechny články  |  Dědictví  |  Dopravní nehody a přestupky  |  Exekuce  |  Lidská práva  |  Nájmy  |  Nemovitosti  |  Oběti trestných činů  |  Ostatní  |  Pracovní poměr  |  Reklamace  |  Rozhodčí doložka a řízení  |  Rozvod  |  Trestné činy a řízení  |  Závazkové právo, smlouvy  |  Zdravotnické právo  | 
Nájmy

Bytové náhrady v případě zániku nájmu

Bytové náhrady v případě zániku nájmu

Ne každý nájemce si je vědom skutečnosti, že pokud mu pronajímatel vypoví pro některý ze zákonem určených důvodů nájemní smlouvu, má téměř v drtivé většině případů povinnost nájemci zajistit bytovou náhradu. Bytovými náhradami se rozumí náhradní byt a náhradní ubytování. Náhradním bytem je pak byt, který podle velikosti a vybavení zajišťuje lidsky důstojné ubytování nájemce a členů jeho domácnosti. Náhradním ubytováním se rozumí byt o jedné místnosti nebo pokoj ve svobodárně nebo podnájem v zařízené nebo nezařízené části bytu jiného nájemce. Kromě toho ještě občanský zákoník rozlišuje přístřeší, což je dočasné ubytování do doby, než si nájemce opatří řádné ubytování a prostor k uskladnění jeho bytového zařízení a ostatních věcí domácí a osobní potřeby, nejdéle však na dobu 6 měsíců.

Upozorňujeme, že následující rady jsou vypracovány podle občanského zákoníku účinného do 31. 12. 2013. Současná právní úprava již buď příslušné instituty neupravuje nebo se jim věnuje pouze obecně bez speciálních ustanovení.


Bezplatná poradna, rada první

Na bytovou náhradu má nájemce nárok pouze při výpovědi ze strany pronajímatele

Na bytovou náhradu má nájemce nárok pouze v případě vypovězení nájemní smlouvy ze strany pronajímatele a nikoliv tehdy, rozhodne-li se nájemce ukončit nájemní vztah sám či se na skončení nájmu s pronajímatelem dohodne. Na bytovou náhradu tak nevzniká nájemci právo ani při skončení nájmu po uplynutí sjednané nájemní doby. Jestliže vznikne nárok na bytovou náhradu osobám, které byt užívají ve společném nájmu, mají tito společní nájemci právo jen na jednu bytovou náhradu.

Smlouva nájemní na pozemek
Smlouva nájemní na dům
Smlouva nájemní na byt
Smlouva nájemní na nebytový prostor
Smlouva podnájemní na byt

 


Bezplatná poradna, rada druhá

Pokud pronajímatel dává nájemci výpověď pro důvod, k němuž nepotřebuje svolení soudu, postačí, když nájemci poskytne přístřeší

Skončí-li nájemní poměr výpovědí pronajímatele proto, že nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí, přes písemnou výstrahu hrubě porušují dobré mravy v domě, nebo protože nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, nebo proto, že nájemce má dva nebo více bytů, nebo proto, že nájemce neužívá byt bez vážných důvodů nebo byt bez vážných důvodů užívá jen občas, nebo proto, že jde o byt zvláštního určení a nájemce není zdravotně postižená osoba, stačí nájemci při vyklizení poskytnout pouze přístřeší.


Bezplatná poradna, rada třetí

V některých případech má nájemce nárok na přiměřený náhradní byt odpovídající stávajícímu bytu

Jestliže nájemní vztah skončí výpovědí pronajímatele proto, že pronajímatel potřebuje byt pro sebe či své blízké, nebo proto, že s bytem nebo s domem je potřebné naložit tak, že byt nelze užívat z důvodu veřejného zájmu, popř. byt nebo dům vyžaduje opravy, při jejichž provádění nelze byt nebo dům delší dobu užívat, nebo proto, že jde o byt, který souvisí stavebně s prostory určenými k provozování obchodu nebo jiné podnikatelské činnosti a nájemce nebo vlastník těchto nebytových prostorů chce tento byt užívat, čili pro některý z důvodů, k němuž potřebuje pronajímatel k výpovědi souhlas soudu, má nájemce právo na náhradní byt, který je podle místních podmínek zásadně rovnocenný bytu, který má vyklidit (přiměřený náhradní byt). Na návrh pronajímatele může soud z důvodů zvláštního zřetele hodných rozhodnout, že nájemce má právo na náhradní byt o menší podlahové ploše než vyklizovaný byt.


Bezplatná poradna, rada čtvrtá

Na bytovou náhradu má nárok i rozvedený manžel při zrušení společného nájmu bytu manželů

V případech zrušení společného nájmu bytu manželů rozhodnutím soudu v důsledku rozvodu, má ten rozvedený manžel, který musí byt vyklidit, právo na náhradní byt, soud je však oprávněn z důvodů zvláštního zřetele hodných, rozhodnout, že rozvedený manžel má právo jen na náhradní ubytování. U družstevního bytu, k němuž nabyl právo na uzavření nájemní smlouvy jeden z manželů ještě před uzavřením manželství, a kterému tak zůstává právo tento byt užívat, postačí rozvedenému manželu, který se musí odstěhovat, poskytnout náhradní ubytování, soud však může opět z důvodů zvláštního zřetele hodných rozhodnout, že rozvedený manžel má právo na náhradní byt.


Bezplatná poradna, rada pátá

U bytů zvláštního určení a služebních bytů platí jiná pravidla

Jedná-li se o byt zvláštního určení, u něhož tak nedochází k přechodu nájmu bytu v případě smrti nájemce, jsou oprávněné osoby, které byt s tímto nájemcem užívali, povinny byt vyklidit, až v okamžiku, kdy jim pronajímatel poskytne přiměřenou bytovou náhradu. Byt, ke kterému byl sjednán nájem na dobu výkonu určité práce nájemce, má v případě smrti tohoto nájemce užívat osoba jemu blízká. Jestliže ji však pronajímatel vyzve, aby byt vyklidila, je povinna tak učinit do tří měsíců ode dne doručení této výzvy, a to bez nároku na bytovou náhradu. Pokud však nájemce zemřel v důsledku výkonu práce, pro niž byl sjednán nájem k bytu, nejsou osoby blízké, které byt užívali společně se zemřelým nájemcem, povinny se vystěhovat, dokud jim není zajištěna přiměřená bytová náhrada. Povinnost zajištění bytové náhrady v těchto případech zaniká po uplynutí dvou let od smrti nájemce nebo po rozvodu jeho manželství a osoby užívající byt jsou povinny byt vyklidit. Časové omezení se však neuplatní v případě užívání bytu osobou zdravotně postiženou nebo osobou, která dovršila věku 70 let.


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů, účinných ke dni 3.1.2013:
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoníkVyhledat právní radu


Vepište slova, která vystihují Vaši životní situaci. Tlačítko Hledat vyhledá slova v bezplatných radách naší poradny.

Související články

Nájem prostorů sloužících k podnikání

Sankce pro případ prodlení nájemce s placením nájemného či služeb

Jak se zbavit nechtěného spoluuživatele Vašeho domu nebo bytu

Jak se bránit proti neohleduplným sousedům

Změny závazku - převzetí majetku, postoupení smlouvy, narovnání a další

Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce u nájmu bytu

Na co si dávat pozor při uzavírání nájemní smlouvy k bytu z pohledu nájemce

Zmrzlý nájemce

 

Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.
Podle potřeby si zvolíte rozsah odborné odpovědi volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami.

Právní poradna online


Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší situaci postupovat z pohledu práva. Předplaťte si svého právníka na telefonu.

Telefonická právní poradna


Vzory smluv ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní vzory smluv prověřené praxí advokátní kanceláře, s návodem užití a související legislativou.
Všechny naše vzory smluv a dokumentů jsou přizpůsobeny novému občanskému zákoníku.

Vzory ke stažení


Hotové odpovědi ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní odpovědi na nejčastější právní situace ve formě předem připravených odpovědí.

Odpovědi ke stažení


Právní linka

V případě jakýchkoli nejasností zavolejte na telefon Právní linky 596 113 100, kde se Vám bude věnovat naše operátorka.