Podmínky a pravidla účasti ve znalostní soutěži "Kvíz právní linky"

Znalostní soutěž „Kvíz právní linky“ (dále jen „soutěž“) je pořádána společností Český právní servis s.r.o., IČO 28610440 se sídlem Ostrava – Přívoz, Hájkova 558/1, PSČ 70200 (dále jen "Organizátor") ve spolupráci se společností GTS Novera,a.s., Praha 4, IČ: ………………, se sídlem ……………. (dále jen „Partner“) a advokátní kanceláří Kausta & partneři, číslo osvědčení ČAK 01616, IČ: 66245010, DIČ: CZ6705010136 (dále jen „Poskytovatel právních služeb“).

Tato pravidla jsou dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže pořádané Organizátorem (dále jen „Pravidla“). Znění Pravidel je zveřejněno na internetových stránkách www.pravnilinka.cz, a dále je uloženo pro případné nahlédnutí v sídle Organizátora. Pravidla či jejich část může být rovněž komunikována ostatními sdělovacími prostředky. V případě jakýchkoliv rozporů ve znění Pravidel komunikovaných různými způsoby, je vždy rozhodující toto úplné znění Pravidel, uveřejněné na internetových stránkách.

Soutěž proběhne na území České republiky formou inzerce soutěžních otázek na webové stránce www.pravnilinka.cz provozovaném Organizátorem.

Soutěž probíhá v jednotlivých kolech vyhlášených Organizátorem, která jsou na sobě nezávislá. Každé kolo soutěže začíná vyhlášením jednotlivého Kvízu Organizátorem na webové stránce www.pravnilinka.cz a bude se uskutečňovat každý den do okamžiku než Organizátor dané konkrétní kolo neukonční písemným oznámením na svém webovém rozhraní www.pravnilinka.cz. Organizátor si vyhrazuje právo změnit termín zahájení či ukončení Soutěže.

Účastnit se této soutěže na území České republiky může každý občan České republiky starší 18 let, který zašle odpověď na zveřejněnou soutěžní otázku v předepsané formě prostřednictvím krátké textové zprávy SMS (dále jen "účastník"). Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora, osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 116 zák. č. 40/1964 Sb.,. obč. zák., v platném znění, a dále jakékoli další osoby, které se podílely na vývoji této Soutěže a její organizaci.

Soutěž ověřuje znalost práva, právních předpisů nebo také dovednost účastníka najít na webové stránce www.pravnilinka.cz nebo na stránkách třetích stran správnou odpověď na zveřejněnou soutěžní otázku.

Do soutěže se lze zapojit zasláním krátké textové zprávy SMS, obsahující odpověď na zveřejněnou otázku, vztahujících se k příslušnému kolu vyhlášeného Kvízu Organizátorem, ve kterém je soutěžní SMS odesílána, a to způsobem a ve tvaru stanoveném těmito Pravidly (Dále jen „soutěžní SMS“).

Odpověď na soutěžní otázku je nutné provést následujícím způsobem:

  • zasláním soutěžní SMS z mobilního telefonu soutěžícího (uživatele) na telefonní číslo soutěže: 000 00 00, které je platné pro všechny mobilní operátory v České republice
  • soutěžní SMS musí obsahovat písmeno odpovědi, které označí soutěžící za správné. Ke každé soutěžní otázce jsou zveřejněny 3 možné odpovědi označené písmeny a),b), a c). Pouze jedna z uvedených možností je správná
  • text SMS musí být napsán ve tvaru: XXXXX mezera a písmeno odpovědi, které soutěžící označí za správné. Např.: XXXXX a
  • jakýkoliv jiný nebo další text, písmena, znaky či symboly jsou pro vyhodnocení odpovědi bezpředmětné. Organizátor garantuje vyhodnocení pouze přijaté SMS zprávy, která splňuje výše popsaná kritéria. Jakékoliv nepřesnosti ve formátu SMS zprávy, mající vliv na automatické vyhodnocení, nejsou akceptovány a nebudou tolerovány a SMS zpráva nesplňující výše popsané náležitosti bude označena za neplatnou. Počet SMS zpráv zaslaných jedním soutěžícím není omezen
  • každý soutěžící, posílající SMS zprávy, může z jednoho telefonního čísla, ze kterého posílá své odpovědi do soutěže, vyhrát v každém soutěžním kole (tj. každý den) pouze jednu cenu

Vždy po ukončení příslušného kola vyhlášeného Kvízu bude na webové stránce www.pravnilinka.cz, Organizátorem zveřejněna nová soutěžní otázka nového soutěžního kola, na které soutěžící budou moci odpovídat od okamžiku zveřejnění na www.pravnilinka.cz. U každé přijaté SMS zprávy je kromě vlastního textu SMS zprávy v systému Partnera pořízen záznam následujících informací - mobilní telefonní číslo, datum a přesný čas přijetí zprávy SMS, jenž je určující pro vyhodnocení a určení výherců soutěže v každém kole. Tyto informace jsou určující pro vyřizování reklamací a určení výherců každého kola soutěže.

Cena SMS zprávy je určena posledním dvojčíslím z čísla, na které je SMS zpráva odesílána (50,- Kč včetně DPH). SMS zprávy z veřejných internetových SMS bran nebudou považovány za řádnou odpověď na soutěžní otázku a budou vyloučeny. Přijetí odpovědi bude potvrzeno zpětnou SMS zprávou, kterou soutěžící obdrží vzápětí po zaslání své odpovědi na soutěžní otázku.

Výherci jsou určováni níže popsaným výherním mechanismem, který je automatický a neměnný po celou dobu trvání kola soutěže. Výhercem ceny je soutěžící každé 20. (dvacáté), doručené SMS zprávy, který správně zodpověděl soutěžní otázku daného kola. Za výherce je považována osoba, která při kontaktování prostřednictvím telefonního čísla, ze kterého SMS zpráva přišla, uvedla údaje vyžadované těmito pravidly. Pořadí SMS zpráv systémem přijatých je jednoznačně určeno na základě data a času příchodu SMS zprávy do systému. Je-li uvedené datum a čas příchodu u dvou a více SMS zpráv shodný, rozhoduje o pořadí přijetí SMS zpráv systém Partnera. Správnost odpovědí se posuzuje a výherní listina jednotlivého kola se sestavuje na základě získaných dat první den po skončení příslušného kola soutěže.

Pokud nebude v daném kole dosaženo přesného počtu správných odpovědí pro výherní SMS (tedy správné odpovědi nedosáhnou počtu 20, 40 atd.), propadá výhra ve prospěch organizátora.

Všem soutěžícím zašle Partner zpětnou SMS, která bude obsahovat informaci, zda jsou jejich odpovědi správné. V případě, že soutěžící odešle SMS v chybném tvaru, bude mu ve zpětné SMS sděleno, že SMS zaslal ve špatném formátu.

Všem výhercům zašle Partner prostřednictvím SMS oznámení o jejich výhře. Všichni výherci budou poté Organizátorem telefonicky kontaktováni prostřednictvím mobilního telefonního čísla, ze kterého přišla SMS zpráva s odpovědí označené dle výše uvedených pravidel za výherní. Kontaktování proběhne do 10 dnů od skončení daného kola soutěže. Pokud se nepodaří organizátorovi spojit s výhercem ve 3 různých dnech, ztrácí soutěžící nárok na cenu a cena zůstává organizátorovi.

Operátor organizátora výherci telefonicky sdělí, že vyhrál a zaznamená si jméno, příjmení, adresu a e-mail výherce a dohodne s výhercem způsob realizace výhry. Jméno, příjmení a město bydliště výherce budou uvedeny v uveřejňované výherní listině. Výhra může být výhercem realizována výhradně způsobem / prostřednictvím ………………………… na e-mail Organizátora.

Ceny je povinen výherce uplatnit u Organizátora nejpozději do 1 měsíce po skončení daného kola soutěže.

Výhrou v soutěži je vždy …………………….Podrobnosti o výhře jsou zveřejněny na www.pravnilinka.cz/xxxxx.

Výherní listina bude k dispozici u organizátora akce a na webových stránkách www.pravnilinka.cz/xxxxx vždy nejpozději 15. den po skončení daného kola soutěže.

Organizátor prohlašuje, že případnou srážkovou daň za výhru vypořádá sám, a že z uplatněné výhry nevyplývá výherci daňová povinnost ve smyslu zákona o dani z příjmu.

Přihlášením se do soutěže vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly této soutěže. Ceny není možné vymáhat právní cestou.

Organizátor není odpovědný za funkčnost sítí mobilních operátorů anebo jiných komunikačních zařízení. Organizátor neodpovídá za vlastnictví užitých mobilních telefonů.

Organizátor Kvízu není odpovědný za funkčnost sítí mobilních operátorů nebo jiných komunikačních zařízení, poštovních služeb ani jiných osob.

Organizátor Kvízu není odpovědný za funkčnost platební SMS brány GTS Novera,a.s..

Organizátor Kvízu nepřejímá žádnou odpovědnost za pozdní, zpožděné nebo nesprávně zaslané SMS zprávy, a to ani v případě, že k nim došlo v důsledku nefunkčnosti sítí mobilních operátorů, jiných komunikačních zařízení a techniky, nebo z jakýchkoliv jiných důvodů.

Účastí v Kvízu každý účastník Kvízu potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, které vyplývají ze zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Poskytnutí osobních dat účastníků je podmíněno jejich výslovným souhlasem. Výherci souhlasí s uvedením svého jména, příjmení a města bydliště v rámci vyhlášení výsledků soutěže. Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s jejími podmínkami a s tím, že Organizátor je oprávněn uveřejnit jména výherců a zpracovat osobní data pro marketingové účely a uplatnění výher, a to až do odvolání souhlasu. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné, a že má právo na přístup k nim. Výherci budou zveřejněni na www.pravnilinka.cz.

Jediná závazná pravidla soutěže jsou uložena u organizátora. Jejich úplné znění lze nalézt na internetových stránkách stránkách www.pravnilinka.cz. Soutěžící mohou rovněž v případě potřeby použít telefonní infolinku soutěže, na které jim budou Organizátorem zodpovězeny všechny dotazy vztahující se k soutěži, případně jim budou poskytnuty další relevantní informace. Telefonní číslo infolinky je + 420 123 456 789. Infolinka neslouží pro průběžné podávání informací o výhercích. Seznam výherců daného kola soutěže bude vždy zveřejněn do patnácti dnů po skončení daného kola soutěže na internetové stránce www.pravnilinka.cz. Pro případ technických potíží s odesíláním soutěžních SMS slouží telefonní linka Partnera:: + 420 123 456 789, případně e-mail: xxxxxxxxxxx@xxxxxx.cz.  

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky soutěže, soutěž odložit, přerušit nebo soutěž bez náhrady zrušit. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetové stránce www.pravnilinka.cz.

Organizátor je oprávněn rozhodovat o všech otázkách týkajících se této soutěže podle vlastního uvážení.

Organizátor nenese odpovědnost za nedoručení zpětné SMS při chybném zaslání soutěžní SMS či jiných okolnostech, ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou, za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží.
Zapojením se do soutěže na internetovém portálu www.pravnilinka.cz vyjadřuje každý účastník soutěže svůj souhlas s těmito Podmínkami a pravidly znalostní soutěže „Kvíz právní linky“, které si přečetl, dobře jim porozuměl a tyto podmínky odesláním SMS akceptoval.

Tato pravidla nabývají účinnosti dnem jejich vyvěšení na webové stránce Organizátora www.pravnilinka.cz.