Chcete se dozvědět, jak probíhá rozhodčí řízení a v čem se liší od řízení soudního? Obsahuje Vaše smlouva rozhodčí doložku a Vy si nejste jisti, co to pro Vás obnáší? Chcete se informovat o náležitostech rozhodčí doložky ve spotřebitelských smlouvách či potřebujete poradit, jak do smlouvy zakomponovat platnou rozhodčí doložku?

Služby Právní linky pro oblast rozhodčího řízení a doložky


Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.

Podle potřeby si zvolíte rozsah odborné odpovědi volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami.

Více o právní poradně online ⇢


Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší situaci postupovat z pohledu práva.

Více o telefonické právní poradně ⇢


Bezplatná právní poradna


Doporučené právní postupy, právní rady a další články si můžete níže přečíst v naší bezplatné právní poradně.
24.08.2015

Rozhodčí doložka ve spotřebitelských smlouvách

Rozhodčí doložka ve spotřebitelských smlouvách

Od 1.12.2016 již nelze platně sjednat, že v případě sporu ze smlouvy uzavřené mezi podnikatelem a spotřebitelem bude rozhodovat místo příslušného soudu rozhodce, více rozhodců nebo stálý rozhodčí soud. Tento zákaz se však vztahuje pouze na smlouvy uzavřené po 1.12.2016, rozhodčí smlouvy uzavřené před tímto datem se budou nadále posuzovat podle znění zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, v době uzavření této smlouvy a o případném sporu tak je stále oprávněn rozhodovat zvolený rozhodce. Před tímto datem platilo, že v případě, kdy je jednou ze stran, jejichž spor je řešen v rozhodčím řízení, spotřebitel, jsou pro tato řízení stanoveny přísnější podmínky oproti běžným rozhodčím řízením, a to za účelem zvýšení ochrany spotřebitele v těchto řízeních, neboť spotřebitelé obvykle neměli ani ponětí, že rozhodčí doložku podepisují, popř. si nebyli vědomi, že jejím podpisem vyloučí pravomoc soudů a v případě sporů budou podrobeni rozhodcům zvolenými podnikateli. Jedním z nejdůležitějších rozdílů oproti běžným rozhodčím řízením je pak skutečnost, že rozhodčí nález ve spotřebitelských sporech musí být vždy odůvodněn a musí obsahovat poučení o možnosti podat návrh na jeho zrušení soudem. Níže si rozebereme, za jakých podmínek bylo možné do 30.11.2016 sjednat rozhodčí doložku ve spotřebitelské smlouvě.

  ... celý článek
27.09.2015

Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení

Určitě se již většina z Vás setkala někdy s termínem rozhodčí řízení. Rozhodčí řízení je alternativní formou řešení sporů oproti soudnímu řízení a mezi jeho výhody patří zejména jeho rychlost, nižší náklady, neveřejnost a bezformálnost. Podstatné je, že rozhodnutí rozhodce, které se nazývá rozhodčím nálezem má povahu rozhodnutí soudu a je plnohodnotným exekučním titulem. Co se týče osoby rozhodce, tak tou může být v podstatě kterákoli zletilá, bezúhonná osoba, která je občanem České republiky a je plně svéprávná. Zákon tedy neklade na osobu rozhodce žádné formální požadavky ohledně dosaženého vzdělání atp. Spory v rozhodčím řízení mohou rozhodovat také stálé rozhodčí soudy, které jsou zřízeny zákonem. Některé prvky rozhodčího řízení jsou shodné s prvky řízení soudního, některé aspekty rozhodčího řízení jsou však specifické pouze pro tento typ rozhodování sporů. Níže se na některé z nich zaměříme.

S účinností od 1.12.2016 byla možnost uzavření rozhodčí smlouvy se spotřebitelem vyloučena, avšak rozhodčí smlouvy uzavřené před tímto datem se posuzují podle právních předpisů účinných v době jejich uzavření. Více se dozvíte v našem článku „Rozhodčí doložka ve spotřebitelských smlouvách“.

  ... celý článek