Smlouva o poskytování právních služeb

Znění Smlouvy o poskytování právních služeb

 

Smluvní strany

ADVOKÁT

Mgr. Petr Kausta

advokátní kancelář

se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Čs. legií 1719/5, PSČ 702 00

Zastoupena: Mgr. Petr Kausta

advokát: Mgr. Petr Kausta

Č.o. ČAK: 01616

IČO: 66245010

DIČ: CZ6705010136 

Pevná linka: +420 596 113 100

web: www.pravnilinka.cz

e – mail: info@pravnilinka.cz

Plátce DPH: Ano

bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ostrava  

číslo účtu: 107 – 6583800217/0100

(dále jen jako advokát) na straně jedné

a

KLIENT

Fyzická nebo právnická osoba uzavírající s advokátem tuto Smlouvu o poskytování právních služeb elektronickou formou, a to výhradně na základě elektronické objednávky právních služeb klientem na webu www.pravnilinka.cz, k právním službám advokátem výslovně nabízených a poskytovaných výhradně na webu www.pravnilinka.cz.

(dále jen klient) na straně druhé

uzavírají spolu tuto

Smlouvu o poskytování právních služeb

(dále jen Smlouva)

Preambule

Klient, níže svým podpisem výslovně prohlašuje a potvrzuje, že mu advokát jasně a srozumitelně v českém jazyce, v souladu s ust. § 1811 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, v dostatečném předstihu před uzavřením Smlouvy sdělil zejména tyto údaje a informace:

 • údaje o totožnosti advokáta jednajícího s klientem o uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb, údaje o právní formě společnosti poskytující právní službu, telefonní adresu pro doručování běžné i elektronické pošty a dobu úředních hodin,
 • označení právní služby a popis způsobu poskytování právní služby na webu www.pravnilinka.cz,
 • informace o ceně právní služby dle aktuálního ceníku právních služeb na webu www.pravnilinka.cz, tj. zejména a výši ceně právní služby advokáta a způsobu jejího výpočtu včetně všech nákladů, daní a poplatků,
 • informace o tom jaká činnost advokáta je úkonem právní služby advokáta
 • způsob platby ceny právní služby a nákladů advokáta a způsob dodání nebo plnění právní služby ze strany advokáta,
 • údaje o právech klienta vznikajících z vadného plnění advokáta včetně podmínek pro uplatňování těchto práv.

I. Předmět Smlouvy

 1. Advokát se na základě této Smlouvy, ve smyslu § 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, zavazuje pro klienta jeho shora uvedenou záležitost obstarat, a to v souladu s podmínkami sjednanými v této Smlouvě.
 2. Personálně budou právní služby zajišťovat advokáti a koncipienti, jakož i další pracovníci advokátní kanceláře advokáta.
 3. Klient se zavazuje za poskytnuté právní služby na základě této Smlouvy advokátovi řádně uhradit cenu za objednanou právní službu dle výběru a aktuální ceny právní služby na webu www.pravnilinka.cz.
 4. Právní službou advokáta se rozumí činnosti advokáta vedoucí k poskytnutí konkrétní právní služby na základě elektronické objednávky právní služby klientem na webu www.pravnilinka.cz
 5. Klient se zavazuje advokátovi sdělit veškeré informace důležité pro výkon právní služby advokáta, a to informace správné, pravdivé a v advokátem vyžádané formě.
 6. Klient se zavazuje poskytovat advokátovi nezbytnou součinnost nutnou k řádnému splnění závazku advokáta.
 7. Advokát je při poskytování právní služby není vázán pokyny a příkazy klienta, které budou v rozporu s platnými právními předpisy nebo stavovskými předpisy České advokátní komory, takovými pokyny klienta není advokát vázán.

II. Právní služby poskytované advokátem dle nabídky webu www.pravnilinka.cz

Telefonická právní poradna s předplacením právní konzultace:

Předmětem právní služby je "Telefonická právní poradna" je právní konzultace klienta s advokátem či advokátním koncipientem. Tuto právní službu je možno objednat dle nabízených produktů uvedených na webu www.pravnilinka.cz.

Cena právní služby "Telefonická právní poradna" mezi advokátem a klientem bude sjednaná v čase objednávky služby klientem dle aktuální ceny konkrétní právní služby uvedené na webu www.pravnilinka.cz.

Telefonické právní konzultace je nutno si předplatit a právní konzultace bude poskytnuta, až po prokazatelném připsání ceny konkrétní právní služby na účet advokáta. V rámci jedné právní porady se jedná o právní konzultaci vždy v rozsahu do 15 minut, jedná se vždy o započatou čtvrthodinu právní konzultace, nelze tedy volat vícekrát po jednotlivých minutách v rámci ceny za jednu právní konzultaci.

Právní poradna online:

Předmětem právní služby "Právní poradna online" je zodpovězení právního dotazu klienta. Tuto právní službu je možno objednat dle nabízených produktů uvedených na webu www.pravnilinka.cz. Odpověď bude klientovi advokátem doručena nejpozději do 4 (čtyř) pracovních dnů od okamžiku, kdy bude advokátovi cena za objednanou právní službu připsána na bankovní účet.

Cena právní služby "Právní poradna online" mezi advokátem a klientem bude sjednaná v čase objednávky služby klientem dle aktuální ceny konkrétní právní služby uvedené na webu www.pravnilinka.cz.

Vzory smluv a dokumentů:

Předmětem právní služby "Vzory smluv a dokumentů" je závazek advokátní kanceláře dodat klientovi elektronickou cestou vzor smlouvy či dokumentu z aktuální nabídky na webu www.pravnilinka.cz. Tuto právní službu je možno objednat dle nabízených produktů uvedených na webu www.pravnilinka.cz.

Cena právní služby "Vzory smluv a dokumentů" mezi advokátem a klientem bude sjednaná v čase objednávky služby klientem dle aktuální ceny konkrétní právní služby uvedené na webu www.pravnilinka.cz.

Vzorové odpovědi na časté právní dotazy:

Předmětem právní služby "Vzorové odpovědi na časté právní dotazy" je závazek advokátní kanceláře dodat klientovi elektronickou cestou právní rozbor – odpověď na předem definované dotazy z aktuální nabídky na webu www.pravnilinka.cz. Tuto právní službu je možno objednat dle nabízených produktů uvedených na webu www.pravnilinka.cz.

Cena právní služby "Vzorové odpovědi na časté právní dotazy" mezi advokátem a klientem bude sjednaná v čase objednávky služby klientem dle aktuální ceny konkrétní právní služby uvedené na webu www.pravnilinka.cz.

Smlouvy k nemovitosti advokátem:

Předmětem právní služby "Smlouvy k nemovitostem" je vypracování smlouvy k nemovitostem dle zadání klienta. Tuto právní službu je možno objednat dle nabízených produktů uvedených na webu www.pravnilinka.cz.

Cena právní služby "Smlouvy k nemovitostem" mezi advokátem a klientem bude sjednaná v čase objednávky služby klientem dle aktuální ceny konkrétní právní služby uvedené na webu www.pravnilinka.cz.

III. Způsob fakturace a úhrady ceny právních služeb klientem

Cena právních služeb je pro všechny právní služby poskytované advokátem na webu www.pravnilinka.cz, bez výjimek, v celém rozsahu splatná vždy před samotným poskytnutím právní služby, kterou si klient objednal z nabídky právních služeb na webu www.pravnilinka.cz. V případě, že klient advokátem vyúčtovanou cenu právní služby ve sjednané lhůtě splatnosti neuhradí, není advokát povinen klientem objednanou právní službu klientovi poskytnout.

S ohledem na skutečnost, že advokát je plátcem DPH, je cena právní služby klientovi účtována včetně daně z přidané hodnoty (DPH) ve výši stanovené platným a účinným právním předpisem ke dni vyúčtování ceny právní služby.

O poskytnuté právní službě a vyúčtované a zaplacené ceně právní služby povede řádnou evidenci.

IV. Doba trvání Smlouvy

 1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do okamžiku, kdy advokát klientovi poskytne právní službu, kterou si klient u advokáta dle této Smlouvy objednal.
 2. V případě, že klient neuhradí advokátem vyúčtovanou cenu za objednanou právní službu do 30-ti dnů od uzavření Smlouvy, pak si strany sjednávají, že platnost a účinnost této Smlouvy končí uplynutím 30 (třicátého) dne od uzavření této Smlouvy.  
 3. Klient je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět kdykoliv do okamžiku, než bude ze strany advokáta poskytnuta klientem objednaná právní služba. V případě, že advokátem již bude objednaná právní služba rozpracována, má advokát právo na poměrnou část ceny ve vztahu k rozpracovanosti právní služby, přičemž klientovi vrátí poměrnou část ceny právní služby; v opačném případě má klient nárok na vrácení zaplacené ceny právní služby v celém rozsahu.
 4. V případě, že advokát nebude schopen klientovi klientem objednanou právní službu uskutečnit, a to ať již z důvodu, že odborně není schopen právní službu poskytnout nebo i z jiných důvodů, je advokát v takovém případě oprávněn poskytnutí právní služby odmítnout; v takovém případě advokát klientovi bezodkladně vrátí klientem zaplacenou cenu za neposkytnutou právní službu. 
 5. Advokát je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět vždy v případě, že:
  • klient neposkytne advokátovi nezbytnou nebo advokátem vyžádanou součinnost,
  • dojde k narušení důvěry mezi advokátem a klientem,
  • advokát zjistí kolizi mezi klientem a jiným svým klientem,
  • požadovaná právní služba se dotýká osobních zájmů advokáta, nebo zájmů osob blízkých či některého ze zaměstnanců advokáta.
 6. Veškeré listiny, dokumenty, vzory, odpovědi, dotazy, právní rozbory bude advokát klientovi doručovat výhradně na e-mailovou adresu, kterou klient v objednávce právní služby uvedl.
 7. Pro účely této Smlouvy se má za to, že právní jednání jedné smluvní strany je druhé smluvní straně doručeno v okamžiku, kdy je toto právní jednání doručeno do dispozice druhé smluvní strany, tj. doručením e-mailu, i když se druhá smluvní strana o doručení prokazatelně nedozví.

V. Informace, úprava mlčenlivosti

 1. Advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o všech věcech týkajících se klienta, a to i v době po ukončení poskytování právních služeb dle této Smlouvy, pokud se advokát s klientem nedohodnou jinak.
 2. Klient bere na vědomí zákonné omezení povinnosti mlčenlivosti a dále je srozuměn, že s informacemi, které tvoří předmět povinnosti mlčenlivosti advokáta, je advokát v přiměřeném rozsahu oprávněn seznamovat své zaměstnance a spolupracovníky.
 3. Klient výslovně souhlasí, aby advokát a ostatní pracovníci advokátní kanceláře, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pomocí písemné a elektronické evidence advokátní kanceláře, zpracovávali a uchovávali osobní údaje klienta, jeho zástupců příp. dalších osob označených klientem, a to i po ukončení právní služby podle této Smlouvy. 
 4. Advokát a ostatní pracovníci advokátní kanceláře, jsou v souvislosti se zpracováváním a uchováním osobních údajů klienta, jeho zástupců příp. dalších osob označených klientem, povinni zachovávat mlčenlivost o těchto údajích. Přístup k osobním údajům, které jsou uloženy v interních paměťových médiích počítačů a jiných datových zařízeních je advokát chránit a zabezpečit bezpečnostními utajenými hesly před nepovolanými osobami.
 5. Klient výslovně souhlasí s tím, aby advokát, prostřednictvím prostředků elektronické komunikace, písemné pošty, SMS zpráv či jinou vhodnou formou, klientovi zasílal informace o poskytovaných právních službách advokáta, a to i po skončení této Smlouvy.
 6. Po zániku této Smlouvy advokát celý obsah elektronického spisu klienta po uplynutí 5 let od zániku této Smlouvy, resp. od ukončení právního zastoupení či obhajoby, skartuje.
 7. Advokát upozorňuje klienta, že spis klienta bude v souladu správními předpisy archivovat po dobu 5 let od ukončení Smlouvy, kdy po uplynutí této lhůty advokát elektronický spis v souladu s právními předpisy skartuje, o čemž vyhotoví Protokol o skartaci spisu.

VI. Zvláštní ujednání

 1. Klient bere na vědomí, že ve věcech v níž mu advokát poskytuje právní službu na základě této Smlouvy, není advokát povinen sledovat aktuální právní a faktické postavení protistrany, zejména pak není advokát povinen sledovat skutečnosti, zda je vůči protistraně vedeno insolvenční řízení nebo zda protistrana vstoupila či nevstoupila do likvidace, nebo zda bylo či nebylo v insolvenčním řízení nařízeno přezkumné jednání či svolána schůze věřitelů, či vydáno jiné rozhodnutí soudů, než ve věci samé. Uvedené skutečnosti si je povinen sledovat klient sám a je povinen tyto údaje advokátovi neprodleně písemně oznamovat.

VII. Závěrečná ujednání

 1. Smluvní strany se dohodly, že Advokát odpovídá klientovi za způsobenou majetkovou újmu do maximální výše 10.000.000,- Kč.
 2. Tato Smlouva je uzavřena v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii v planém znění a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v planém znění.
 3. Smlouva se uzavírá elektronicky prostřednictvím webu www.pravnilinka.cz
 4. Smlouvu si strany přečetly, obsah je jim znám a je projevem vůle stran býti ze Smlouvy zavázáni.
 5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem, kdy klient potvrdí a odešle elektronickou objednávku právní služby z webu www.pravnilinka.cz advokátovi.