Dědické řízení

Dědické řízení se zahajuje i bez návrhu, jakmile se soud dozví o tom, že někdo zemřel. Projednáním dědického řízení bývá pověřen notář jako soudní komisař, který má za úkol zjistit okruh dědiců zůstavitele a veškerý jeho majetek a závazky. Do dědického řízení tedy nutné se nijak přihlašovat, neboť notář účastníky řízení sám vyrozumívá. Dědit je možné na základě závěti, dědické smlouvy nebo zákona. V dědickém řízení se upřednostňuje především projev zůstavitele, jak má být s jeho majetkem naloženo. Za tímto účelem může sepsat zůstavitel závěť či s dědicem uzavřít dědickou smlouvu. Náležitosti závěti i dědické smlouvy upravuje občanský zákoník.

Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.

Podle potřeby si zvolíte rozsah odborné odpovědi volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami.

Více o právní poradně online ⇢


Závěť

Závěť může být buď sepsána a podepsána vlastnoručně zůstavitelem (holografní závěť) nebo ji lze sepsat například na počítači za účasti svědků (alografní závěť) či ve formě notářského zápisu. Ve výjimečných případech je možné závěť pořídit i ústně. Přesto, že za sepsání závěti u notáře zaplatíte notářovi poplatek, bývá tento druh závěti považován za nejbezpečnější, protože závěť je pak uložena do centrální evidence závětí. Zůstavitel ovšem není ve své vůli o tom, komu připadne po jeho smrti jeho majetek však zcela neomezen – existují totiž neopominutelní dědicové, kteří dědí i tehdy, i když je zůstavitel do své závěti vůbec nezahrnul. Vyloučit neopominutelné dědice lze jen jejich vyděděním, a to pouze pro některý ze zákonem taxativně stanovených důvodů.


Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší situaci postupovat z pohledu práva.

Více o telefonické právní poradně ⇢


Dědění podle zákona

V případě, že zemřelý po sobě nezanechá platnou závěť nebo závěť nedopadá na všechen jeho majetek, nastupuje dědění podle zákona. V první skupině dědí manžel či partner zůstavitele a jeho děti. V případě zesnulého manžela je vždy nutné nejprve v dědickém řízení vypořádat společné jmění manželů a zjistit tak, co bude předmětem dědického řízení. Druh nebo družka dědí po svém druhovi až ve třetí dědické skupině, tedy až tehdy, pokud nedědí některý ze zůstavitelových potomků, a to ještě jen za předpokladu, že se zemřelým druhem spolu žili alespoň po dobu jednoho roku ve společné domácnosti.


Odmítnutí dědictví

Dědic má vždy možnost dědictví odmítnout – to je vhodné zejména v případech kdy na dědictví váznou dluhy, které by pak mohly být i eventuálně po dědicích vymáhány prostřednictvím exekuce nebo soudního výkonu rozhodnutí. Dědické řízení pak končí vydáním usnesení, které je možné napadnout odvoláním ve lhůtě patnácti dnů od jeho doručení. V případě, že ten, který měl být právoplatným dědicem, zjistí, že jeho dědictví připadlo někomu jinému, může proti tomuto neoprávněnému dědici podat žalobu na vydání dědictví. Tuto žalobu je však možné podat pouze v obecné tříleté promlčecí lhůtě od právní moci usnesení o skončení dědického řízení.


Dědická daň

Do 30 dnů od ukončení dědického řízení, uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nebo převodu nemovitosti je také třeba podat dílčí daňové přiznání, a to i v případě, že je dědická daň nulová.


Rady k dědictví v Českém rozhlase


Poslechněte si rady k dědictví ze záznamu vysílání Českého rozhlasu

Právník Právní linky Mgr. Petr Kausta z odpovídá na dotazy posluchačů v pravidelném pořadu Poradna na vlnách Českého rozhlasu, stanice Ostrava.

Dědictví - novinky v novém občanském zákoníku

Tento prohlizec nepodporuje audio element.


Bezplatná právní poradna


Doporučené právní postupy, právní rady a další články si můžete níže přečíst v naší bezplatné právní poradně.
26.09.2015

Jste marnotratní? Pak můžete být vyděděni!

Jste marnotratní? Pak můžete být vyděděni!

Dědeček Malina má v malé beskydské vísce farmu, na které chová dobytek. Farmu si postavil sám už před více než půl stoletím. Dědečkovi na farmě s usedlostí a zvířaty pomáhá jeho dvacetiletý vnuk Tomáš. Otec Tomáše, syn dědečka, nikdy nejevil o farmu ani o dědečka zájem a vždy se raději věnoval hazardu a alkoholu, z čehož mu narůstaly značné dluhy. Syn svého otce již několik let nenavštívil a nejevil o něj žádný zájem, ačkoliv se pan Malina snažil se synem několikrát navázat kontakt.

  ... celý článek
08.09.2015

Předlužené dědictví

Předlužené dědictví

Pan Antonín Malina se v životě oženil celkem třikrát a každé jeho manželství skončilo rozvodem. Důvodem byla láska pana Maliny nikoli k ženám ale k alkoholu, sázkám, loteriím a hazardu. Pan Malina měl spoustu dluhů, neboť všechny vydělané peníze propil, prohrál nebo utratil na sázkách a loteriích. Z druhého manželství měl syna Ignáce, o kterého už od jeho pěti let nejevil zájem. Ignác vyrůstal v péči tety Antonína Maliny, paní Boženy.

  ... celý článek
26.08.2015

Rodinné dědictví

Rodinné dědictví

Již více než dvě století vlastnila rodina Malinových rybník, který v minulosti vybudoval prapředek pana Maliny, na kterém pan Malina, spolu se svým dlouholetým kamarádem Tondou Borůvkou, rád rybařil. Rybník se dědil z generace na generaci, a proto jej pan Malina oprávněně považoval za rodinné dědictví. První majitel rybníku z rodu Malinů zasadil na jeho břehu dub a začal tak tradici sázení těchto stromů v rodu. S postupem času tak břeh rybníku lemovalo stromořadí krásných statných dubů. S ohledem na své stáří a nemoc si pan Malina uvědomoval, že musí rozhodnout, jak bude po jeho smrti naloženo s jeho majetkem.

  ... celý článek
18.08.2015

Piješ nebo hraješ automaty, nedědíš!

Piješ nebo hraješ automaty, nedědíš!

Pan Malina měl tři syny. Nejstarší z nich byl Jaromír, kterého měl otec velmi rád, neboť se dobře učil. Po vysoké škole si našel dobré zaměstnání a s otcem vždy udržoval dobré vztahy. Druhý syn Vladimír nebyl sice v učení tak dobrý jako Jaromír, ale byl zase velmi manuálně zručný a pracovitý a už od malička velmi rád otci pomáhal na statku. Po získání výučního listu si zařídil si malou stolařskou dílnu. I tohoto syna měl pan Malina rád, protože kdykoli potřeboval něco opravit, mohl se na něj vždy spolehnout. Nejmladším synem byl Slavomír, kterého nebavila ani škola a ani práce. Slavomír se nejraději poflakoval s kamarády, se kterými ve velkém popíjel alkohol a oddával se drogám.

  ... celý článek
31.08.2015

Jak správně sepsat závěť

Jak správně sepsat závěť

Spoustě osob záleží na tom, co se stane s jejich majetkem v případě jejich úmrtí, a za tímto účelem tak o svém majetku pořizují závěť. Je však třeba dbát na to, že zákon stanoví pro poslední vůli určitou právní formu. Zůstavitel může závěť buď napsat vlastní rukou, nebo ji zřídit v jiné písemné formě za účasti svědků nebo ve formě notářského zápisu. Nelze však sepsat například společnou závěť více zůstavitelů. Zůstavitel může nově v závěti uvést také podmínku (např. úspěšného ukončení studia), doložení času nebo příkaz (např. oprava střechy domu zůstavitele). V tomto článku se dozvíme, jaké typy závětí můžete sepsat a co musí obsahovat.

  ... celý článek
30.03.2016

Zákonná posloupnost dědění

Zákonná posloupnost dědění

Přesto, že se spousta osob rozhodne ke svému majetku pro případ smrti pořídit závět, bývá nejčastějším právním důvodem dědění v České republice právě dědické nástupnictví ze zákona. Dědici ze zákona jsou povoláni tehdy, jestliže zemřelý po sobě nezanechal žádnou závěť či jeho projev poslední vůle nebyl pořízen v souladu se zákonnými požadavky nebo jej zemřelý ještě za svého života odvolal. Dědění ze zákona má tak zabránit následným sporům, komu jednotlivé věci zemřelého připadnou. Podle současné právní úpravy je dědění ze zákona rozděleno mezi šest tříd dědiců, přičemž každá z nich nastoupí až tehdy, pokud nedědí dědici z předchozí dědické třídy. Dále je důležité zmínit, že dědění ze zákona může nastat i v případě, že existuje platná závěť zůstavitele, avšak nepostihuje všechen jeho majetek; v tom případě nastupují k tomuto majetku dědici určeni zákonem. Není vyloučeno, aby jedna osoba dědila jak na základě závěti, tak na základě zákona.

  ... celý článek
07.07.2016

Jak postupovat v případě zadluženého dědictví

Jak postupovat v případě zadluženého dědictví

Nabytí dědictví už dávno neznamená jen radostné majetkové přilepšení dědice. S ohledem na velké množství zadlužených Čechů rostou i případy, kdy dědicům zůstanou po zemřelém pouze dluhy. Hlavní problém spočívá v tom, že mnohdy dluhy vyjdou v dědickém řízení najevo až později, popřípadě se zjistí dodatečně až po skončení dědického řízení. Tento článek se bude věnovat tomu, jak se přechodu odpovědnosti na dědice za dluhy po zemřelém vyhnout.

  ... celý článek
11.05.2016

Jak postupovat v případě dědění

Jak postupovat v případě dědění

Dle aktuální právní úpravy lze dědit majetek po zemřelém na základě závěti, dědické smlouvy nebo zákona. V prvé řadě se vždy upřednostňuje poslední projev zůstavitele, tedy závěť či případně dědická smlouva. Až v případě, že zůstavitel po sobě žádnou platnou závěť nezanechal nebo neuzavřel dědickou smlouvu, či pokud tyto nezahrnují veškerý jeho majetek, nastupují k dědictví dědicové ze zákona. Vyloučena ovšem není, aby někdo dědil na základě všech výše uvedených právních důvodu. Níže si v krátkosti rozebereme, jak obvykle dědické řízení probíhá a jaká práva a povinnosti dědicovi přísluší.

  ... celý článek
14.01.2016

Jak vyloučit nežádoucí osoby z dědění

Jak vyloučit nežádoucí osoby z dědění

Rodinné a příbuzenské vztahy nebývají vždy zrovna ideální a určitě někteří z Vás ve svém okolí zažili situaci nebo dokonce sami přemýšleli nad tím, že byste neradi zanechali jako dědictví svůj majetek, o který jste se přičiňovali celý život právě někomu z rodiny, s nímž vůbec nevycházíte, popř. Vás k němu nepojí žádné vazby. Naštěstí zákon na tyto případy v otázkách dědictví v mnohých ohledech myslí.

  ... celý článek


Související judikáty


Judikát je rozhodnutí vyššího soudu, které má význam pro další rozhodování obdobných věcí. Pokud níže naleznete judikát, který by mohl odpovídat vaší životní situaci, doporučujeme si jej prostudovat.

K jednání dědice mající za následek nemožnost odmítnutí dědictví

K přechodu práva na náhradu za bolestné a ztížení společenského uplatnění na dědice zaměstnance

K okamžiku, kdy je možné učinit projev vůle odmítnutí nebo přijetí dědictví


Právní situace, kde nejčastěji radíme

Přemýšlíte jak naložit s svým majetkem ještě za života tak, aby jste svůj majetek mezí vaše potomky, případně další osoby, rozdělili podle svých představ?

Rozhodli jste se o svém majetku pořídit závěť, nevíte jakým způsobem to udělat a chcete se vyhnout případné neplatnosti závěti?

Nevíte jaké práva a povinnosti přechází na dědice po smrti zůstavitele?

Nevíte kdy můžete odmítnout dědictví a jaké to má následky?

Jste neopomenutelným dědicem a zůstavitel vás vydědil nebo opomněl v závěti?

Chcete svého potomka vydědit a nevíte jakým způsobem to můžete udělat a pro jaké důvody?

Jak má postupovat dědic, který nebyl vůbec notářem o dědickém řízení vyrozuměn?

Do kdy musí vyplatit dědic dědický podíl ostatním dědicům?

Kdo musí zjistit, jaký majetek vlastnil zemřelý zůstavitel?

Je možné započtení daru za života zůstavitele?

Je dědic odpovědný za dluhy, které vzniknou na majetku zůstavitele po smrti?

Má přednost závěť nebo rozdělení společného jmění manželů SJM při úmrtí manžela, manželky?